Infermeria d'Urgències, Emergències i Cures Crítiques

15/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest màster pretén donar continuïtat als estudis del grau en Infermeria, mitjançant l’ampliació de les competències generals en l’activitat assistencial i investigadora, amb l’adquisició de nous coneixements que permeten una major professionalització en l’atenció als i a les pacients crítics i a les urgències i emergències.


L’atenció sanitària cada vegada és més demandant de professionals especialitzats en atenció a pacients en situacions crítiques. Aquest títol té com a objectiu ampliar els coneixements en investigació i oferir coneixements tant teòrics com pràctics en el maneig avançat del pacient que requereix de vigilància intensiva i atenció urgent i en atenció sanitària en accidents de muntanya, mitjans aquàtics o accidents de trànsit i riscos biològics. Per tant, el títol està vertebrat en tres mòduls: investigació, atenció als i les pacients crítics, i urgències i emergències en mitjans agrestos o de difícil accés. 


El màster s’imparteix en modalitat presencial: les classes teòriques seran retransmeses en directe i l’assistència als laboratoris de pràctica simulada i la realització de 240 hores de pràctiques clíniques en unitats de vigilància intensiva, urgències i atenció extrahospitalària seran obligatòriament de caràcter presencial.
 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Requisits específics i procediment d'admissió:

Els requisits específics establits per al Màster Universitari en Infermeria d'Urgències, Emergències i Cures Crítiques són:

Titulacions d'accés: Graduat/ a en Infermeria o Diplomats/as Universitaris/as en Infermeria.

En cas d'existir un major nombre de sol·licituds de preinscripció que places oferides, la Comissió Acadèmica del Màster, aplicarà el següent barem, amb una puntuació màxima de 10:

Expedient acadèmic (fins a 5 punts)

1 punt de 0 a 5 de nota final d'expedient de la titulació de li dóna accés.

2 punts de 6 de nota final d'expedient de la titulació de li dóna accés.

3 punts de 7 i 8 de nota final d'expedient de la titulació de li dóna accés.

5 punts de 9 i 10 de nota final d'expedient de la titulació de li dóna accés i premi extraordinari de fi de carrera.

Experiència laboral (fins a 3 punts)

1 punt per any treballat en serveis d'urgències hospitalàries i extrahospitalàries, serveis d'atenció mèdica urgent, unitats de rescat (Unitat Militar d'Emergències, bombers, policia), unitats de vigilància intensiva adults o pediàtrics

 Experiència investigadora (fins a 2 punts)

1 Punt per publicació científica indexada en bases de dades internacionals (Journal Citation Reports (JCR)/Scimago Journal & Country Rank (SJR))

0,5 Punts per ponent en congrés (comunicació o poster)

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L'estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster a la Universitat Jaume I.

L'alumne/a podrà sol·licitar un màxim de 9 ECTS per experiència professional i/o laboral en el Màster Universitari en Urgències, Emergències i Cures Crítiques. Entenent-se que experiència professional i laboral la relacionada directament amb el compliment de la seua activitat professional infermera o metgessa en algun dels següents serveis o unitats, sobre la base de la matèria matriculada:

Serveis d'Urgències Hospitalàries i Extrahospitalàries
Serveis d'Atenció Mèdica Urgent
Unitats de rescat (Unitat Militar d'Emergències, Bombers, Policia)
Unitats de Vigilància intensiva adults o pediàtrics


L'experiència professional o laboral es valorarà sobre la base de la següent fórmula:

3 ECTS per any complet treballat (1.650 hores)
6 ECTS per 2 anys complets treballats (3.300 hores)
9 ECTS per 3 anys complets treballats (4.950 hores)
Per a la convalidació dels crèdits serà fonamental presentar els contractes laborals juntament amb l'informe de vida laboral a la Comissió del Màster Universitari en Infermeria d'Urgències, Emergències i Cures Crítiques.

En cap cas es podrà reconèixer per activitat professional la matèria “Treball Fi de Màster” en virtut del que es disposa en l'RD 861/2010.

Complements formatius

La proposta del pla d'estudis no contempla la realització de complements formatius per part dels estudiants.

Oferta de places

30 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials per al curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

Descripció General del Pla d'Estudis

Bloc d'Innovació (18 ECTS)

El bloc d'innovació està compost per 5 assignatures obligatòries que s'imparteixen de la següent forma:

 • Contingut teòric i pràctic mitjançant la resolució de problemes (classes pràctiques problemes), impartides a l'aula de manera presencial o mitjançant la retrasmisión en directe, a través d'un link facilitat a l'aula virtual.

Les assignatures d'aquest bloc són les següents:

 • Mètodes i instruments d'anàlisis en infermeria de pràctica avançada. 6 ECTS
 • Pràctica basada en l'evidència en infermeria de pràctica avançada. 3 ECTS
 • Inglés aplicat a la infermeria de pràctica avançada. 3 ECTS
 • Disseny i preparació de projectes d'investigació en infermeria de pràctica avançada. 3 ECTS
 • Comunicació i difusió en infermeria de pràctica avançada . 3 ECTS

Bloc d'Urgències i Emergències (12 ECTS)

El bloc d'Urgències i Emergència està compost per 3 assignatures obligatòries que s'imparteixen de la següent forma:

 • Contingut teòric i pràctic mitjançant (classes pràctiques problemes), impartides a l'aula de manera presencial o mitjançant la retrasmisión en directe, a través d'un link facilitat a l'aula virtual.
 • Contingut complementat amb pràctiques en laboratori de caràcter obligatori, mitjançant l'ús de casos pràctics en aules de simulació avançada.

Les assignatures d'aquest bloc són les següents:

 • Atenció sanitària en accidents de trànsit i de múltiples víctimes, catàstrofes i incidents nuclears, radioactius, biològics, químics i terroristes. 4 ECTS
 • Atenció sanitària, estabilització, transport i intervenció al mig aquàtic, muntanya i mig agresta 4 ECTS
 • Suport vital avançat en l'adult i en el pacient pediàtric 4 ECTS

Bloc de Cures Crítiques (12 ECTS)

El bloc de Cures Crítiques està compost per 4 assignatures obligatòries que s'imparteixen de la següent forma:

 • Contingut teòric i pràctic mitjançant (classes pràctiques problemes), impartides a l'aula de manera presencial o mitjançant la retrasmisión en directe, a través d'un link facilitat a l'aula virtual.
 • Contingut complementat amb pràctiques en laboratori de caràcter obligatori, mitjançant l'ús de casos pràctics en aules de simulació avançada.

Les assignatures d'aquest bloc són les següents:

 • Monitoratge Cardiovascular. 3 ECTS
 • Monitoratge Respiratori. 3 ECTS
 • Monitoratge Renal, Endocrina i Digestiva. 3 ECTS
 • Pacient Neurotraumático. 3 ECTS

Bloc de Pràctiques Clíniques (12 ECTS)

El bloc de Pràctiques Clíniques està compost per una assignatura de 12 ECTS de caràcter obligatori, desenvolupat en els serveis d'Unitats de Vigilància intensiva (UCI), Unitats de Reanimació (REA), Unitats d'urgències hospitalàries i extrahospitalàries (SAMU).

La realització d'aquestes pràctiques clíniques està garantida gràcies al conveni signat amb la Conselleria de Sanitat sobre aquest tema.

Bloc de Treball Final de Màster (6 ECTS)

El bloc de Treball Final de Màster està compost per una assignatures de 6 ECTS de caràcter obligatori

Sobre la base de tot l'anterior, les assignatures que formen part del pla d'estudis constitueixen una proposta coherent i factible i garanteixen l'adquisició de les competències del títol.

El màster manté interrelacions amb altres ensenyaments de la UniversitatJaume I. A nivell de Grau es relaciona bàsicament amb el Grau d'Infermeria i a nivell de Doctorat, els egressats del màster podran continuar la trajectòria investigadora mitjançant el "Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria" i el "Programa de Doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut" de la Universitat Jaume I.

Objectius

L'objectiu d'aquest pla d'estudis és que l'estudiantat:

- Adquirisquen coneixements i habilitats en investigació de manera sòlida i àmplia per a poder desenvolupar una tesi doctoral.

- Adquirisquen una formació teòrica, pràctica, especialitzada i actualitzada de coneixements per a l'exercici professional de la infermeria de pràctica clínica avançada mitjançant coneixements teòrics i pràctics en urgències, emergències i cures crítiques.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Infermeria d'Urgències, Emergències i Cures Crítiques es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • CE1 - Coneixement i habilitats per a aplicar a totes les etapes del mètode científic en Ciències de la salut, segons els diferents dissenys d'investigació quantitativa i qualitativa, incorporant la pràctica basada en l'evidència.
 • CE2 - Realitzar una atenció sanitària a pacients en situacions de difícil accés per les condicions del mitjà en el qual es troba el sol·licitant d'atenció sanitària.
 • CE3 - Conèixer el rol que exerceixen cadascun dels rescatadors en una situació de risc vital.
 • CE4 - Actuar aplicant coneixements avançats en el maneig d'un pacient amb parada cardiorespiratòria en pacients adults i pediàtrics, davant una situació amb condicions desfavorables en el mitjà.
 • CE5 - Implementar cures d'infermeria en monitoratge complex en pacient crític amb fracàs orgànic o multiórganico.
 • CE6 - Implementar plans de cures individualitzades a pacients amb alteracions cardíaques, respiratòries, neurològiques, renals i digestives (sobre la base de la gravetat i necessitats del pacient) i en pacients crítics en procés de donació d'òrgans.
 • CEPRA - Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, competències i coneixements especialitzats propis del màster.
 • CETFM - Demostrar la capacitat d'elaborar un treball de final de màster aplicant un sentit crític, relacionat amb el camp d'interès del treball i integrant els coneixements i habilitats adquirits.
 • CTRANSV1 - Incorporar la metodologia científica amb l'objectiu de generar nou coneixement de manera ètica.
 • CTRANSV2 - Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científiques.
 • CTRANSV3 - Ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris per a aconseguir objectius comuns des de camps experts diferenciats.

Duració i calendari


Docència presencial: (setembre  / juliol).

Calendari curs 2022_23

 

Horaris

El calendari oficial del Màster del curs 2022/2023 es pot visualitzar mitjançant el següent enllaç.

Primer semestre: dilluns, dimecres i dijous de 16:00 a 21:00 i un dissabte al mes de 09:00 a 15:00 (Dissabtes de primer semestre: 15 d'octubre, 12 de novembre, 12 de desembre i 14 de gener)

Segon semestre: dijous de 16:00 a 20:00  (març, abril), dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 (maig i juny) i el dissabte 10 de juny de 21:00 fins les 9:00 del dia 11 de juny (horari nocturne)

Pràctiques clíniques hospitalaries i extrahospitalaries:  240 hores (inici en febrer finsjuliol) aproximadament 3 setmanes.

Deposit del TFM el 13 de juliol

Defensa del TFM el 20 de juliol

Coordinació del màster

Ana Folch Ayora (afolch@uji.es)

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professor/a i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic (problemes) i laboratoris: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, etc.
 • Ensenyament pràctic (laboratoris): ensenyaments realitzats en laboratori d'informàtica on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, casos, etc.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, taller de lectura, convidar experts, etc.).
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai, reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. En aquest apartat s'inclou el treball de preparació dels exàmens, inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

La presencialitat de cada ECTS és del 20%, la qual cosa suposa un total de 600 hores de treball professor/alumne durant els dos cursos de durada del programa (4 semestres). Cada semestre són 150 hores de treball presencial. La resta del temps fins a un total de 3000 hores de la titulació (1 ECTS equival a 25 hores) correspon a treball de l'alumne, tutories on-line i activitats dirigides.

Accessibilitat a fons bibliogràfics. A partir de la formalització de matrícula, els alumnes/as UJI, obtenen claus d'accés que els permeten consultes bibliogràfiques i de recursos disponibles en http://www.uji.es/serveis/cd/

Accessibilitat a aula virtual. Amb la clau d'estudiant UJI s'accedeix a la Intranet de la Universitat que facilita la part on-line de la titulació amb descàrrega de materials, consultes i tutories amb el professorat.

PROVES D'AVALUACIÓ D'APRENENTATGE

 • Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.
 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Aquest sistema d'avaluació podrà seguir un o varis de les següents modalitats:
 • Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
 • Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
 • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
 • Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
 • Examen oral: prova d'avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Mapa conceptual: Representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seues diferents relacions. Permet avaluar la comprensió.
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o la participació en l'aula.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treball Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctores.
 • Projectes: situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 • Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meva formació

Atesa l’orientació d’iniciació a la investigació que proposa el màster, permet l’entrada de l’estudiantat matriculat en aquesta orientació als següents Programes d’estudis de doctorat:

 • Ciències Biomèdiques i Salut
 • Ciències de la Infermeria

Eixides professionals

Àmbit assistencial hospitalari i extrahospitalari, docència i investigació.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.