29/03/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat persegueix tres objectius generals:

  1. Justificar la igualtat efectiva de dones i homes com a valor social, moral, polític, econòmic i jurídic.
  2. Comprendre la perspectiva de gènere com a camp epistemològic i com a metodologia d'anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
  3. Capacitar agents d'igualtat d'oportunitats, personal especialista en prevenció de la violència de gènere i personal investigador en estudis feministes, de gènere i sobre les dones.

Els objectius generals indicats es concreten en nou objectius específics amb els seus corresponents subobjectius:

1) Detectar, diagnosticar i resoldre les situacions de desigualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

   1.1) Identificar drets i obligacions per garantir la igualtat  efectiva entre dones i homes.

   1.2) Apreciar les obligacions de les administracions públiques, els agents socials i la ciutadania per a fer efectiu el dret d'igualtat.

   1.3) Identificar les necessitats de dones i homes amb perspectiva de gènere.

2) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i disseminar polítiques, plans, programes i projectes per a la igualtat efectiva de dones i homes.

   2.1) Aplicar la perspectiva de gènere en la planificació pública i privada.

   2.2) Assessorar en l'elaboració de polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

   2.3) Emetre informes d'impacte de gènere.

   2.4) Manejar estadístiques desagregades per sexe.

3) Promoure la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat.

   3.1) Comprovar la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit públic i privat.

   3.2) Manejar instruments per a promoure la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit públic i privat.

   3.3) Apoderar les dones.

   3.4) Prevenir, detectar i abordar situacions de violència de gènere.

4) Conèixer la professió d'agent d'igualtat d'oportunitats de dones i homes (d'ara endavant, AIO).

   4.1) Definir la professió d'AIO

   4.2) Conèixer els antecedents de l'AIO

   4.3) Millorar les aptituds professionals de l'AIO.

5) Coordinar la igualtat efectiva de dones i homes dins de les organitzacions i entre les organitzacions.

   5.1) Coordinar serveis i recursos per garantir la igualtat efectiva de dones i homes.

   5.2) Gestionar xarxes de treball d'AIO.

   5.3) Idear serveis i recursos en una organització o en diverses organitzacions que facen efectiva la igualtat d'oportunitats de dones i homes.

6) Orientar, assessorar, formar i sensibilitzar en igualtat efectiva de dones i homes.

   6.1) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i disseminar campanyes, materials i recursos divulgatius que denuncien situacions de discriminació i estereotips sexistes.

   6.2) Transmetre a altres persones coneixements, destreses i habilitats sobre igualtat efectiva de dones i homes.

7) Contribuir en la recerca, innovació i bones pràctiques per a fer efectiva la igualtat de dones i homes.

   7.1) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i divulgar estudis sobre la igualtat efectiva de dones i homes amb serietat acadèmica.

   7.2) Planejar estratègies d'innovació en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

   7.3) Identificar bones pràctiques d'igualtat efectiva de dones i homes.

Informació proporcionada per: InfoCampus