Metodologia docent i sistemes d'avaluació

14/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat s'imparteix en la modalitat a distància. Els seus continguts teòrics s'imparteixen en línia a través de l'entorn virtual d'aprenentatge MoodleTM. En canvi, les pràctiques es realitzen de manera presencial en els ens cooperadors.

El material docent necessari per a resoldre les activitats que avaluen la consecució dels resultats de l'aprenentatge perseguits en cada assignatura es posa a la disposició de l'alumnat en l'aula virtual del Màster. Els continguts docents es reforcen amb materials complementaris de consulta obligatòria i, en alguns casos, amb materials suplementaris no subjectes a avaluació.

Les assignatures s'activen de manera progressiva d'acord amb el calendari docent del màster universitari

La docència es realitzarà d'acord amb la següent seqüenciació temporal: cada assignatura quedarà activada a partir d'una data determinada (vegeu l'apartat Calendari); l'estudiantat disposarà d'una franja setmanal, calculada en atenció als crèdits assignats a cada assignatura, per a treballar els materials docents i ser tutoritzat pel professorat responsable; l'última setmana d'activació de cada assignatura estarà dedicada a realitzar les proves d'avaluació en primera convocatòria; finalment, el professorat disposarà d'una setmana per a avaluar la consecució per part de l'estudiantat dels resultats de l'aprenentatge de cada assignatura.

Descripció general de les activitats de formació:

 • Seminaris web. Es tracta d'experiències interactives multimèdia dutes a terme en Internet a través del mòdul “Video-classe en directe” de MoodleTM. El seminari és impartit al estudiantat del Màster per personal expert en un determinat contingut d'una assignatura, una vegada el material d'aprenentatge ha estat treballat suficientment pel estudiantat. El estudiantat pot participar des del seu domicili, el seu lloc de treball o una altra universitat, accedint al material d'aprenentatge específic empleat cadal ponent, escoltant les seves explicacions i, en alguns casos, formulant les seues preguntes de manera concurrent.
 • Videotutoríes. Treball personalitzat amb grups d'alumnat o alumnat individualment a través d'un Hangout de Gmail. L'alumnat i el professorat del màster poden accedir a aquest recurs de Gmail perquè formen part de la comunitat educativa de la Universitat Jaume I. Quan compten amb un compte de correu-i universitària, pot realitzar-se una videotutoría grupal amb fins a quinze participants. La videoutoría s'empra com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumnat per a seguir el programa d'aprenentatge –s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumnat, etc.–. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball realitzat, incidir en alguna qüestió particular, etc.). Pot implicar l'ús de tècniques d'ensenyament – aprenentatge com a ensenyament per projectes, supervisió de treball en grup, tutoria especialitzada de Pràctiques o TFM, etc.
 • Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de cuestionarios en línia, tasques en línia o fora de línia –en aquest cas, amb pujada d'arxius a l'aula virtual–, treballs acadèmics pujats a l'aula virtual, resolució de casos pràctics enunciats a l'aula virtual, etc., que s'empren per a valorar i qualificar la consecució dels resultats de l'aprenentatge per l'estudiantat. Es realitza a través del mòdul de tasques o qüestionari de MoodleTM, que es descriuen en l'apartat següent.
 • Treball personal. Preparación per part del estudiantat de forma predominantment autònoma de lectures de materials docents disponibles en línia elaborats pel professorat, materials bibliogràfics bàsics disponibles en línia indicats pel professorat, materials bibliogràfics complementaris disponibles en línia recomanats pel professorat; visionat de vídeos disponibles en línia; consulta de pàgines web; elaboració de treballs acadèmics, realització de tasques o pràctiques, elaboració de diaris o quaderns de notes i de memòries de pràctiques o diaris de pràctiques; confecció del Treball de Final de Màster, etc., com a part del procés d'ensenyament – aprenentatge. El lliurament dels materials elaborats després del treball personal es realitza a través del mòdul de recursos de MoodleTM. Admet la presentació d'un important nombre de contingut digital, Word, Powerpoint, Excel, Flash, vídeo, sons, etc. Els arxius poden pujar-se i manejar-se en el servidor, o poden ser creats sobre la marxa usant formularis web (de text o HTML), poden enllaçar-se aplicacions web per a transferir dades.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi dels recursos docents per a les proves d'avaluació objectives. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Les activitats didàctiques es desenvoluparan en grups complets a través de l'aula virtual del Màster. Només excepcionalment es formaran grups reduïts en funció de les particularitats de certes assignaturas (p. ex., Pràctiques o TFM, segons l'orientació triada).

Descripció general de les proves d'avaluació:

Cada assignatura conté activitats que cal resoldre i enviar a cada docent en els terminis establits en el calendari docent. Les proves d'avaluació poden consistir en:

 • Elaboració de treballs acadèmics. Es tracta de l'elaboració d'un treball escrit, que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM. En cada tasca s'especifica la data final de lliurament i la qualificació màxima que se li pot assignar. L'estudiantat pot pujar les seues tasques (en qualsevol format d'arxiu) al servidor i la data en què s'ha pujat queda registrada. Les observacions del personal docent s'adjunten a la pàgina de la tasca de cada estudiant i se li envia un missatge de notificació. Cada docent compta amb la possibilitat de permetre la reexpedició d'una tasca després de la seua qualificació.
 • Entrevista de tutorització. Es tracta d'un testimoniatge escrit per persones professionals i tutors on es valora la competència de l'estudiantat. Es realitza mitjançant videotutories i fòrums a través de Hangout de Gmail+ per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat.
 • Examen escrit (qüestionaris, desenvolupament i/o problemes).
  • Desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta en un temps limitat però sense moltes restriccions d'espai.
  • Resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta en un temps limitat i en un espai molt restringit.
  • Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
  • Qüestionaris o tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex., emplenar buits). Els qüestionaris es qualifiquen automàticament, i poden ser requalificats si es modifiquen les preguntes. Els qüestionaris poden tenir un límit de temps a partir del qual no estaran disponibles. Cada docent pot determinar si els qüestionaris poden ser resolts diverses vegades i si es mostraran o no les respostes correctes i els comentaris, les preguntes i les respostes dels qüestionaris poden ser mesclades (aleatòriament) per a disminuir les còpies entre estudiants. Les preguntes poden comptar amb imatges.
 • Mapa conceptual. Es tracta de la representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seues diferents relacions. Permet avaluar la comprensió. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Consisteix en una estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser amb base en qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Resolució d'exercicis i problemes. És una prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat amb la funció de informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la " memòria de pràctiques externes" . Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Diaris i /o quaderns de notes. Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions... Es realitza a través del mòdul diari de MoodleTM. Els diaris constitueixen informació privada entre l'estudiantat i la docència. Cada entrada al diari pot estar motivada per una pregunta oberta, els comentaris de la docència s'adjunten a la pàgina d'entrada del diari i s'envia per correu la notificació. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Treball de final de màster. Consisteix en un treball escrit en el qual es formulen idees, teories i explicacions de manera raonada i avaluada sobre un tema específic que demostra que l’estudiantat aplica i desenvolupa correctament les competències específiques del Màster Universitari. El TFM consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció que puga ser portat a terme en el lloc de realització de les pràctiques. En el cas d'estudiantat que haja obtingut resolució favorable d'exempció de pràctiques, el Treball de Final de Màster consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció que puga ser portat a terme en el lloc on estiguen desenvolupant la seua feina o professió. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM, ja descrit, i ha de ser defensat públicament.
 • Presentacions orals. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències pròpies. Es circumscriu al TFM.

Cada assignatura la tutoritzarà el professor o professora responsable. Cada assignatura es complementa amb un fòrum temàtic amb participació del professorat responsable i obert a la intervenció de tot l'alumnat del curs.

Informació proporcionada per: InfoCampus