Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Al llarg de la història, el Mediterrani ha sigut un espai d'intenses trobades entre societats i civilitzacions, d'intercanvis i conflictes, de comerç i de guerra, de creació cultural i de fanatismes irreconciliables. Entre els segles XV i XIX, en el naixement de la moderna societat europea, el Mediterrani va experimentar una profunda transformació que va definir un nou marc de relacions polítiques i econòmiques, així com renovats horitzons culturals. Però la construcció d'imperis, monarquies i estats va desembocar sovint en conflictes armats; l'efervescència dels estudis humanístics i científics, havia de conviure amb la superstició, la ignorància i la intolerància; i la construcció d'una economia mundial va redefinir la dimensió de l'espai mediterrani. L'estudi d'aquests processos, a més de posseir un innegable atractiu intrínsec, proporciona les claus per a la comprensió del nostre món.


El màster interuniversitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) té per objectiu formar especialistes en l'estudi de l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani occidental durant l'Edat Moderna. Proporciona un complet panorama de la història del període, així com les competències per a aprofundir en la seua anàlisi i plantejar projectes de recerca. Però també ofereix perspectives per a una millor comprensió històrica dels problemes als quals s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, tals com els límits recíprocs de la sobirania entre els seus diversos integrants, l'harmonització d'entitats amb tradicions culturals i històriques diferents i la necessitat de cercar un fonament ideològic comú que respecte les identitats dels seus components.


Els estudis englobats en el màster aprofundeixen en els complexos processos històrics que van tenir lloc en el Mediterrani de l'Edat Moderna, a partir de diverses perspectives i amb especial atenció als diferents enfocaments historiogràfics i al treball amb les fonts. El màster abasta un any acadèmic. En el primer semestre els alumnes s'inicien en l'estudi de la historiografia i les fonts, i dels aspectes polítics, socials, culturals i econòmics del Mediterrani occidental en l'Edat Moderna. En el segon semestre els alumnes accedeixen a una formació més específica, per a la qual (en funció de l'oferta anual) poden escollir entre assignatures sobre temes diversos: entre uns altres, el Meditérráneo com a espai d'intercanvis, la influència del mitjà natural sobre les societats, la guerra o l'espiritualitat i el control de les consciències. Finalment, els alumnes realitzen un treball escrit que defensen en públic i davant un tribunal, en el qual demostren les diverses competències i habilitats adquirides al llarg del màster.


El màster s'orienta principalment cap a la recerca i els estudis de doctorat; però també cap a altres àmbits professionals com l'ensenyament, l'arxivística, la museografía, el món editorial, la gestió de la cultura i dels processos interculturals, els últims dels quals actualment tenen una presenca notable en el marc de relacions de la Unió Europea amb el món mediterrani i el Magrib.
El màster s'imparteix conjuntament per les Universitats de Barcelona (UB), València (UV), Alacant (UA) i Jaume I de Castelló (UJI). Els estudiants el poden cursar íntegrament en cadascun d'aquests centres, sense necessitat de desplaçar-se, rebent docència presencial i on line del professorat de les quatre universitats, doncs són els professors els que es desplacen entre aquestes. Els professors, entre els quals s'expliquen destacats especialistes i acadèmics, tenen àmplia experiència en docència i recerca sobre el Mediterrani dels segles XV a XIX. No en va, aquest màster és resultat de l'adaptació del màster Interuniversitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental, que, durant sis anys (fins al curs 2013-2014) s'ha impartit per la UV, la UA i la UJI, superant les avaluacions pertinents.

Interès acadèmic, científic o professional: És una exigència ineludible de les societats conèixer-ne la trajectòria històrica per comprendre’n millor el present. És necessària la reconstrucció d’aquesta història aplicant un mètode científic per evitar les explicacions basades en mites o tergiversacions interessades. Es fa necessari, en conseqüència, formar especialistes capaços de fer avançar la historiografia i aprofundir en el coneixement del passat des de pressupòsits científics. El procés de construcció política de la Unió Europea afronta, en el moment actual, una sèrie de problemes com ara els límits recíprocs de la sobirania entre els diversos integrants, l’harmonització d’entitats amb tradicions culturals i històriques diferents –quan no enfrontades–, i la necessitat de buscar un fonament ideològic comú que respecte les identitats dels seus components. La reflexió històrica i un millor coneixement del passat, en especial l’estudi de les entitats polítiques que van haver d’afrontar a problemes semblants, pot contribuir a una millor comprensió dels reptes presents. Una d’aquestes la constitueixen, dins l’àmbit regional del sud d’Europa, els territoris del Mediterrani occidental, tant italians com espanyols, que van estar integrats a la Monarquia Hispànica. Aquesta va imposar als seus components un projecte basat en la fidelitat política a la dinastia Habsburg, identificada amb la defensa de la catolicitat, i en el respecte a les particularitats territorials que configuraven el model de govern de la Monarquia, cosa que va facilitar la consolidació i la permanència de trets identitaris –llengües, cultures, sistemes jurídics i polítics...–, que va tenir el suport dels grups dirigents locals. Amb la desaparició de la Monarquia Hispànica, els territoris espanyols i italians van seguir una trajectòria diferent, que va culminar en el segle XIX amb la seua integració respectiva als regnes d’Espanya i Itàlia. No obstant això, han perviscut alguns d’aquells caràcters identitaris. La riquesa d’aquesta història comuna i dels seus trets diferenciadors exigeix la formació d’especialistes que puguen desenvolupar tasques d’investigació directa basada en els riquíssims materials arxivístics, i de reflexió i síntesi a partir de fonts historiogràfiques.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El màster va dirigit a: 

 • Graduats i llicenciats en Història i en altres títols d'Humanitats i Ciències Socials que vulguen adquirir una formació especialitzada en Història Moderna i, en el seu cas, accedir als estudis de Doctorat.
 • Professors d'Ensenyament Secundari i Batxillerat que desitgen actualitzar els seus coneixements sobre el període.
 • Professionals que desitgen comprendre millor les arrels històriques dels problemes del nostre temps.

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'admissió dels estudiants preinscrits en el màster aplicant el següent barem:

 • 60%: currículum vitae (els alumnes se seleccionaran segons el seu expedient acadèmic i en la seua valoració es tindrà especialment en compte l'haver cursat matèries que relacionades amb contingut del màster)
 • 40%: valoració, per la citada comissió, dels motius i objectius formatius que han portat a sol·licitar l'admissió en el màster, en relació amb el seu currículum acadèmic o trajectòria professional, expressats en una memòria escrita.

Aquesta memòria ha d'articular-se en dos apartats:

1. Motius d'elecció del màster en relació al currículum presentat (justificació de prioritat respecte a altres màsters; justificació de les matèries cursades en la titulació d'ingrés en relació a l'orientació del màster; justificació de l'exercici professional amb el màster que se sol·licita, etc.).

Fins a un 30% de la valoració total reservada a la memòria.

2. Objectius formatius que es pretenen aconseguir:

 • Formació per a la Investigació (en aquest cas cal indicar tema o temes d'especial interès).
 • Formació continuada per a l'activitat professional.
 • Altres objectius de formació.

Fins a un 70% de la valoració total reservada a la memòria.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona

Normativa de permanència de la Universitat Jaume I

Normativa de permanència de la Universitat d'Alacant

Normativa de permanència de la Universitat de València

- Matrícula en el Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) en la Universitat Jaume I

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universidad de Barcelona

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat Jaume I

 

Oferta de places

52 places (10 places en la Universitat Jaume I).

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

MÒDUL BÀSIC (30 crèdits). Obligatori

Matèria: Introducció a la Investigació

 • Historiadors i Historiografia del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna (OB) (5 crèdits)
 • Fonts, Paleografia i Iniciació al Treball de l'Historiador (OB) (5 crèdits)

Matèria: Fonaments Històrics del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna

 • Institucions Polítiques i Poders Territorials (OB) (5 crèdits)
 • Activitats Productives i Xarxes Mercantils en el Mediterrani Occidental (OB) (5 crèdits)
 • Religions i Circulació Cultural (OB) (5 crèdits)
 • Jerarquies i Dinàmica Social (OB) (5 crèdits)

MÒDUL COMPLEMENTARI (15 crèdits). Optatiu

Matèria: Societat

 • Sistemes de Poder i de Pensament Polític (OP) (5 crèdits) (a distància)
 • Guerra i Societat (OP) (5 crèdits) (a distància)
 • Creació i Transmissió dels Sabers (OP) (5 crèdits) (a distància)

Matèria: Territori

 • El Mar Mediterrani: Un Espai d'Intercanvis (OP) (5 crèdits) (a distància)

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 crèdits). Obligatori

 • Treball de Final de Màster (TFM) (15 crèdits)

Objectius

El màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) té com a objectiu la formació d'especialistes en l'evolució històrica i la formació de les identitats en el Mediterrani occidental en l'Edat Moderna.
Per a açò, proporciona:

 • Un ampli coneixement del període i la capacitat per a aprofundir en el seu estudi i recerca.
 • Un marc d'anàlisi que integra diverses perspectives i enfocaments historiogràfics i metodològics.
 • Les habilitats i els recursos necessaris per al treball amb les fonts històriques.

Mitjançant la formació especialitzada que ofereix el màster, els estudiants seran capaços d'explicar les claus de l'evolució del Mediterrani en un període decisiu per a la configuració de la cultura occidental, el desenvolupament de les formacions polítiques i les identitats, així com la creixent interconnexió humana i econòmica entre les ribes del Mediterrani. Tot la qual cosa permet entendre les realitats del món present.

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi 
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

COMPETÈNCIES GENERALS

 • CG1 - Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la resolució de problemes en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG4 - Aplicar les noves tecnologies en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE1 - Analitzar des d'una perspectiva comparada la Història Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CE2 - Analitzar la història local i regional del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna 
 • CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i comparar i avaluar les diferents perspectives historiogràfiques 
 • CE4 - Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de forma pertinent 
 • CE5 - Definir temes d'investigació històrica sobre l'Edat Moderna 
 • CE6 - Aplicar els mètodes i tècniques més rellevants per a la resolució de problemes en les diferents branques de la investigació històrica sobre l'Edat Moderna 
 • CE7 - Organitzar informació històrica complexa de forma coherent 
 • CE8 - Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb els cànons de la Història Moderna 

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre - setembre)

Docència presencial: octubre - febrer.
 

Horaris

Les classes presencials abasten tot el primer semestre, d'octubre a febrer, duent-se a terme entre dos i tres tardes per setmana. En el cas de les assignatures impartides per professorat extern, dins de les característiques interuniversitàries del màster, es realitzaran jornades intensives, de matí i vesprada.

Donat el seu caràcter semipresencial, el contacte amb els docents s'inicia prèviament a les classes presencials, a través de la plataforma virtual de la universitat. D'aquesta manera, es fa un seguiment al llarg del període lectiu.

En el segon semestre abordem les assignatures optatives en línia, durant aquest procés, els estudiants accediran a l'aula virtual des de la qual es desenvoluparà tot el procés de les mateixes.

Horari curs 2022-23 (.pdf)

Coordinació del màster

Dra. Carmen M. Fernández Nadal. Departament d´Història, Geografia i Art. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Antonio López Amores, Carles Rabassa Vaquer. UJI

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Carmen M. Fernández Nadal | Telèfon: 964 729 645 | nadal@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Dra. Carmen M. Fernández Nadal. Departament d'Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

La docència comprèn l'exposició teòrica per part del docent, el treball cooperatiu en l'aula i el treball individual de l'estudiantat guiat pel docent, a través de tutories presencials o virtuals. S'utilitzaran classes expositives per al temari, classes pràctiques i debats basats en la documentació lliurada prèviament pel professorat, a més dels continguts explicats en les unitats temàtiques (utilització de l'aula virtual).

Sobre el sistema d'avaluació: es té en compte l'assistència i participació en els debats. L'estudiantat ha de realitzar un treball escrit, que haurà de presentar i defensar.

ACTIVITATS FORMATIVES 

 • Docència teòrica 
 • Docència pràctica 
 • Activitats de seminari 
 • Activitats complementàries (assistència tutoritzada a conferències, simposis...) 
 • Lectura de bibliografia i fonts documentals 
 • Preparació d'activitats avaluades 
 • Tutories de curs i d'adreça de treballs 

METODOLOGIES DOCENTS 

 • Mètode expositiu 
 • Resolució d'exercicis i problemes 
 • Aprenentatge basat en problemes/ temes amb recurs a bibliografia/ material d'arxiu 
 • Aprenentatge orientat a projectes 

SISTEMES D'AVALUACIÓ 

 • Assistència a les classes presencials i a les tutories 
 • Participació en les discussions dels seminaris i fòrums on-line 
 • Presentació oral dels treballs 
 • Treballs escrits 
 • Participació en les tutories "on-line" 
 • Resolució de qüestionaris "on-line" i exercicis pràctics 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Els estudis de màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) qualifiquen a l'estudiantat per accedir als estudis de doctorat.

Eixides professionals

Historiador/a; docent; arxiver/a, bibliotecari/a i documentalista; assessor/a en institucions i organismes nacionals i internacionals; assessor/a en entitats culturals, públiques i privades; especialista en viatges culturals; assessor/a cultural; gestor/a de recursos humans i socials; dinamitzador/a de activitats culturals; col·laborador/a en mitjans de comunicació i editorials; investigador/a i documentació històrica; gestor/a en administracions públiques.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.