Tecnologia Geoespacial. Erasmus Mundus

10/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial et prepara per a dominar les noves tecnologies per al desenvolupament d’aplicacions de sistemes d’informació geogràfica, bessons digitals i l’anàlisi d’informació georeferenciada per a optimitzar la presa de decisions relacionada amb aspectes geogràfics, mediambientals i socials que afecten el futur del nostre planeta.

És un màster l’excel·lència del qual ha sigut reconeguda per la Comissió Europea dins del programa Erasmus Mundus que l’ha dotat amb més de 15 milions d’euros de finançament des de la seua implantació el 2007. Ha rebut multitud de reconeixements com per exemple “El millor màster en tecnologia” del rànquing d’El Mundo en les últimes edicions.

S’imparteix de manera conjunta (joint degree oficial) amb la Universitat Nova de Lisboa i la Universitat de Münster. Aquest títol és oficial a Espanya, Portugal i Alemanya al mateix temps.

Col·laborem amb empreses i institucions del més alt nivell com ara Nacions Unides, l’Agència Mediambiental Europea, ESRI, l’Institut Geogràfic Nacional o l’Institut Cartogràfic de València.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Titulació afí als sistemes d’informació geogràfica (Informàtica, Matemàtiques o Geografia), anglès (mínim B2) i motivació pel màster.

Oferta de places

32 places

La meitat d’aquestes places d’alumnat admès corresponen a la Universitat Nova de Lisboa i l’altra meitat a la Universitat Jaume I.

Crèdits i import

90 ECTS (European Credit Transfer System).  Segons taxes oficials per al curs 2022/23: 51,26 €/crèdit.

Taxes de participació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El màster té una durada d’un curs i mig (tres semestres) (90 crèdits ECTS) i una orientació professional i investigadora.

La seqüenciació temporal del màster pot resumir-se de la manera següent:

Primer semestre (30 ECTS)

Assignatures obligatòries dividides en tres mòduls:

Segon semestre (30 ECTS):

A la WWU, assignatures obligatòries dividides en quatre mòduls:

Tercer semestre (30 ECTS):

Treball de Final de Màster (TFM). Finalment, l’estudiantat ha de portar a terme un treball de final de màster de 30 crèdits ECTS, amb les assignatures Master’s Thesis Seminar (2 ECTS) i Master’s Thesis with Defence (28 ECTS). El TFM és un treball d’investigació que l’estudiantat porta a terme sota la direcció de tres supervisors o supervisores de les tres universitats que imparteixen aquest màster, segons el tema escollit.

En el primer curs, durant el primer semestre a la Universitat Jaume I, es cursen les següents assignatures:

Module 1: Foundations of Informatics (10 ECTS)

Programming (OB) 4 ECTS

Databases and Data Management (OB) 3 ECTS

Artificial Intelligence and Machine Learning (OB) 3 ECTS

Module 2: Advanced Informatics and Data Analytics (12 ECTS)

Data Science (OB) 4 ECTS

Development of Applications for Geographic Data Exploration and Visualization (OB) 5 ECTS

Spatial Data Services, Sources, Standards and Infrastructures (OB) 3 ECTS

Module 3: Geospatial Technologies (8 ECTS)

Geographic Information Systems: Desktop to Web (OB) 3 ECTS

Geographic Information Systems: Applications and Trends (OB) 2 ECTS

Earth Observation and Remote Sensing (OB) 3 ECTS

En el primer curs, durant el primer semestre a la Universitat Nova de Lisboa, es cursen les següents assignatures:

Module 1: Foundations of Geographic Information Science I (7,5 ECTS)

UNL - Geographic Information Science (OB) 7,5 ECTS

Module 2: Advanced Topics in Geographic Information Science I (7,5 ECTS)

UNL - Spatial Analysis and Visualization (OP) 7,5 ECTS

UNL - Remote Sensing (OP) 7,5 ECTS

Module 3: Analytical Tools (15 ECTS)

UNL - Spatial Statistics (OB) 7,5 ECTS

UNL - Geospatial Data Mining (OB) 7,5 ECTS

UNL - Group Project Seminar on Programming and Analysis (OB) 5 ECTS

En el primer curs, durant el segon semestre a la Universitat de Münster, es cursen les següents assignatures:

Module 4: Foundations of Geographic Information Science II (4 ECTS)

WWU - Core Topics in Geographic Information Science (OB) 2 ECTS

WWU - Geoinformatics Forum (OB) 1 ECTS

WWU - Geoinformatics Forum Discussion Group (OB) 1 ECTS

Module 5: Advanced Topics in Geographic Information Science II (10 ECTS)

WWU – Location-Based Services (OP) 5 ECTS

WWU - Spatial Cognition (OP) 5 ECTS

WWU - Study Project (OP) 5 ECTS

WWU - Programming in Geographic Information (OP) 5 ECTS

WWU - Reference Systems (OP) 5 ECTS

WWU - Further Electives (OP) 5 ECTS

Module 6: Applied Topics in Geographic Information Science (10 ECTS)

WWU - From Data to Knowledge (OB) 5 ECTS

WWU - Applied Topics (OB) 5 ECTS

Module 7: Transferable Skills (6 ECTS)

WWU - Project Management / Geomundus Conference (OB) 3 ECTS

WWU - Research Methods in Geographic Information Science (OB) 3 ECTS

En el segon curs, primer semestre del segon any a UJI, UNL, WWU, es cursen:

Master’s Thesis (30 ECTS)

Master’s Thesis Seminar (TFM) 2 ECTS

Master’s Thesis with Defence (TFM) 28 ECTS

Objectius

Les tecnologies geoespacials són una àrea interdisciplinària que connecta la informàtica i les geociències. L’objectiu d’aquest programa de màster internacional és conèixer, dissenyar i implementar solucions tecnològiques per a problemes relacionats amb el territori i la geografia a escala mundial, regional i local. Per aquesta raó, s’imparteixen ensenyaments especialitzats en:

 • Fonaments de la informació geogràfica.
 • Tecnologies informàtiques, especialment les relacionades amb serveis web i aplicacions client basades en mapes i geolocalització.
 • Ciències de dades i geoestadística.

Competències genèriques i específiques

En el màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial per la Universitat Jaume I es garanteix que l’estudiantat desenvoluparà els descriptors presentats en termes de resultats d’aprenentatge recollits en el RD 1027/2011:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
 • CB7 Que l’estudiantat sàpia aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d’estudi.
 • CB8 Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, quan siga incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que l’estudiantat sàpia comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que l’estudiantat posseïsca habilitats d’aprenentatge que li permeten continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

 • C1- Aplicar competències de tecnologies espacials en equips de treball mitjançant projectes en grup.
 • C2-  Analitzar i dissenyar diferents aspectes del modelatge de dades geogràfiques i la resolució de problemes mitjançant mètodes analítics.
 • C3- Experimentar amb l’ús dels sistemes d’informació geogràfica en una àmplia gamma d’aplicacions i analitzar els components i funcionalitat d’aquests sistemes.
 • C4- Comprendre la migració dels sistemes d’escriptori al núvol i la creació i maneig de geoportals.
 • C5-  Analitzar els aspectes científics i tecnològics de les tecnologies geoespacials, com ara els sistemes de referència espacials.
 • C6- Aplicar els coneixements adquirits per al desenvolupament d’un projecte final i demostrar la capacitat per a la resolució de problemes d’informació geogràfica, de revisió i redacció de textos científics i de treball individual.
 • C7- Dissenyar i programar projectes de sistemes d’informació geogràfica, per mitjà del desenvolupament d’aplicacions i l’ús de llibreries, interfícies i eines de depuració.
 • C8- Aprendre a explorar dades, extraure la informació subjacent de grans conjunts de dades i analitzar estructures i dades espacials utilitzant mètodes de computació eficient.
 • C9- Desenvolupar aplicacions web i mòbils de sistemes d’informació geogràfica i per a visualitzar, referenciar i transformar dades geogràfiques.
 • C10- Dissenyar models de dades de contingut digital i integrar diverses fonts de dades i diverses biblioteques de visualització interactiva.
 • C11- Integrar les aplicacions dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) amb les eines d’àrees que inclouen la gestió tradicional del territori i altres innovadores com ara banca, màrqueting, negocis, mobilitat, etc.

Durada i calendari

Tres semestres acadèmics. (Septembre 2022 / Març 2024)

 

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2022/23 ací.

Coordinació del màster


Joaquín Huerta Guijarro. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UJI.

 

Informació acadèmica:
Joaquín Huerta Guijarro
Telf.: +34 964 387 684 | huerta@uji.es

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

The Master in Geospatial Technologies is a career-qualifying degree of the program of study in Geospatial Technologies. Graduates of the International Masters Program apply and develop methods for computer-supported solutions for spatially related problems (global, regional, local). The Master examination makes sure that the candidate has acquired the necessary specialized knowledge and additional core competences in order to start or continue a professional career in the public and private sector, or in academia.

The consortium has agreed on a joint degree and joint examination regulations.

The Master examination consists of course-related, program-accompanying examinations. All courses go along with exams, which can consist of several components. The Master examination including Master thesis and its defense should be terminated within three semesters.

Program-accompanying examinations (excluding Master thesis):

Certificates will be issued, which recognize the students achievements program-accompanying examinations being part of the Master examination. Program-accompanying examinations are individual achievement related to single courses. Program-accompanying examinations and its components can be provided by written and oral exams, colloquia, presentations, homework, and reports (including programming).

 The teacher of each course defines the components of  program-accompanying examination, and criteria for grading. She/he announces these conditions at the beginning of each course. Within examinations, the candidate has to show that she/he has gained a coherent knowledge of the respective topic and is able to address problems in this specific area. All examinations are in English language.

Master thesis:

With the Master thesis, the candidate shows that she/he is capable to independently handle a defined scientific problem within a defined schedule, and in a way that is ready to publish. The editing time of a Master thesis is six months. Topic and scientific problem have to be defined in a way that it can be completed within this schedule.

The thesis topic can be replaced only once within the first month. In exceptional cases, the examination board or Master's program coordinator can extend the processing time. The volume of the Master thesis is less than 60 pages. It has to be provided in English language.

The examiners determine the grades of single examinations and its components. For grading, the examiners have to use one of the national grading systems, which can be transferred to ECTS grades. An examination is approved with an ECTS grade of “E” or better. The overall grade of a Master examination is a weighed arithmetic average of the single modules; the grade of a module is a weighed arithmetic average of the single courses. Weighing is on the basis of the ratio of the credit points of a course examination, respectively module grade, to the overall amount of credit points of a module, respectively Master examination.

A Master thesis is supervised by a thesis board. The thesis board consists of a supervisor and at least two additional co-supervisors. If a student did not attend courses of one of the three partner universities before, one of the supervisors or co-supervisors has to be a member of that university.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Programa de doctorat en Informàtica
Programa de doctorat europeu conjunt Marie Sklodowska-Curie en Aplicacions Dinàmiques d’Accessoris Intel·ligents amb Restriccions de Privacitat

Eixides professionals

El màster Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial et qualifica per a una carrera professional en els dominis següents:

Sector privat: aplicacions i consultoria d’informació geogràfica en els dominis de logística, planificació urbana regional, el sector financer, energètic, del transport, de l’agricultura, etc. i en general, en tots els sectors en els quals es requereix fer anàlisis de dades espacials, que són pràcticament tots.

Investigació: doctorats i docència en universitats i institucions d’investigació.

Sector públic: aplicacions i consultoria d’informació geogràfica en administracions nacionals, regionals i locals com ara cadastre, conselleries, ajuntaments, etc.
 

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.