Ètica i Democràcia

03/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster en Ètica i Democràcia introdueix l’estudiantat en la formació i capacitació interdisciplinària en els àmbits de l’ètica i la filosofia política. Edificat sobre valors com la qualitat, la proximitat, la participació, la innovació i la millora continuada, el màster en Ètica i Democràcia ofereix dues línies temàtiques fonamentals:

1) Filosofia política, amb matèries que aprofundeixen especialment en aspectes de la teoria de la democràcia; incideixen en el paper de la comunicació i els moviments socials, així com en la perspectiva de gènere.

2) Ètiques aplicades, amb matèries centrades en aspectes de l’ètica econòmica i empresarial; la dimensió ètica de la responsabilitat social i la gestió, monitoratge i compliment de l’ètica i la responsabilitat social en institucions, organitzacions i empreses.

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris de selecció són els següents:

Currículum: 80% de la nota final.

Es tindran en compte els següents aspectes

 • Expedient acadèmic: fins a 40 punts.
 • Experiència professional: fins a 20 punts.
 • Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació, publicacions, estades en altres universitats (Programes Erasmus), etc.: fins a 30 punts.
 • Coneixement de llengües d'interès científic: fins a 10 punts.

Entrevista personal: 20% de la nota final.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de permanència de la Universitat de València

Normativa de permanència de la Universitat Jaume I

- Matrícula en el Màster Universitari en Ètica i Democràcia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universidad de València

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat Jaume I

 

Oferta de places

40 places (10 places en la Universitat Jaume I)

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

Per a completar els 60 crèdits que donen lloc al títol de màster universitari en Ètica i Democràcia l'alumnat ha de triar 45 crèdits optatius d'entre l'oferta de les dues universitats i cursar obligatòriament l'assignatura Treball de Final de Màster de 15 crèdits.

ASSIGNATURES OPTATIVES (45 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteixen: Universitat Jaume I

 • Teoria crítica i Habermas: ètica, política i economia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Teoria política feminista (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica empresarial: comunicació i societat civil (OP) (5 crèdits ECTS)

 • RSE en perspectiva ètica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica, política i religió (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació corporativa (OP) (5 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteixen: Universitat de València

 • Teories de la ciutadania i de la democràcia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Hermenèutica crítica: de Nietzsche a Ortega i Gasset (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica, retòrica i política (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Educació per a una ciutadania activa (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Educació i mitjans de comunicació (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica ecològica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ciències del món contemporani en perspectiva ètica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Bioètica i biopolítica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ciutadania cosmopolita i desenvolupament humà (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Raó d'Estat i democràcia (OP) (5 crèdits ECTS)

ASSIGNATURA OBLIGATÒRIA (15 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteix: Universitat Jaume I i Universitat de València

 • Treball de Final de Màster (TFM) (15 crèdits ECTS)

   

ITINERARIS

El màster, en principi, no s'estructura en itineraris. Si algun alumne desitja seguir un itinerari, el tutor l’ajudarà a dissenyar-lo dins de les següents possibilitats:

1) Teoria ètica
2) Filosofia política
3) Educació eticocívica
4) Ètica i responsabilitat social empresarial
5) Ètica de la ciència i de la tecnologia

 

Objectius

L´objectiu general del curs és la formació i capacitació interdisciplinària en els àmbits de l´Ètica i la Filosofia Política, especialment ofereix coneixements avançats en Ètica Empresarial i en Teoria de la Democràcia. Els objectius específics són:

 1. Formació actualitzada de primer nivell en filosofia moral i política i en ètiques aplicades (ètica empresarial, ètica cívica, ètica i ciència, ètica i democràcia).
 2. Coneixement avançat de les línies acadèmiques i d´investigació obertes en l´actualitat tant en filosofia moral i política com en ètiques aplicades.
 3. Desenvolupament d´una capacitat crítica i analítica que permeta afrontar els estudis, temes i problemes presents en les societats actuals.
 4. Capacitació per a proposar i introduir dinàmiques innovadores tant en els àmbits professionals com en les institucions socials, polítiques i econòmiques.
 5. Formació per a ser capaços d´aplicar o proposar nous enfocaments creatius que tinguen en consideració la perspectiva ètica inherent a qualsevol praxi humana.
 6. Iniciació a la investigació científica i aplicada a la temàtica de la filosofia moral i política i als àmbits de l´ètica aplicada.

Competències genèriques i específiques

Competències bàsiques:

 • CB1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB2: Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències generals:

 • CG1 - Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i l'argumentació moral i política. 
 • CG2 - Conèixer i aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics. 

Competències transversals:

 • CT1 - Participar en debats i discussions, dirigir-los i ser capaços de resumir-los i extraure d'ells les conclusions més rellevants. 
 • CT2 - Utilitzar les diferents tècniques d'exposició –oral, escrita, presentacions, etc- per a comunicar els seus coneixements, propostes i posicions. 
 • CT3 - Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució.

Competències específiques:

 • CE1 - Conèixer el pensament dels clàssics i les tendències actuals en l'àmbit de la filosofia moral i política. 
 • CE2 - Utilitzar els valors i judicis morals enfront de les diferents praxis humanes sent capaços de raonar críticament. 
 • CE3 - Conèixer les diferents teories de la ciutadania i la democràcia, així com les qüestions estretament lligades a elles, tals com interculturalitat, desenvolupament humà, justícia global i ètica cívica. 
 • CE4 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics, així com els diversos corrents i tendències per a encarnar-los tant a nivell nacional com a internacional, amb especial referència a l'ètica del desenvolupament. 
 • CE5 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics en diferents àmbits de la societat civil, com l'ètica de les professions i de les institucions, l'estat i el nou ordre mundial, objecció de consciència i tolerància, models de democràcia, i la teoria política feminista. 
 • CE6 - Capacitat per a reconèixer la perspectiva de gènere i la seua importància en una gestió transversal de gènere en les empreses i organitzacions. 
 • CE7 - Conèixer i posar en pràctica els diferents mètodes d'ensenyament/aprenentatge d'ètica i democràcia i ètiques aplicades, implicats tant en el sistema d'ensenyament de secundària i de batxillerat com de grau. 
 • CE8 - Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics, incidint en els valors del nostre temps i la seua jerarquia, desenvolupant les habilitats que permeten dur a terme un procés educatiu efectiu en tals valors. 
 • CE9 - Comprendre el problema que planteja el fet moral i conèixer críticament un model de resposta a aquest problema, recorrent als mecanismes de tipus psicològic, sociològic, lingüístic, etc. possibiliten educar en la moral justificada des de tal model. 
 • CE10 - Conèixer l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques aplicades, especialment, les diferents temàtiques i metodologies de l'ètica empresarial i econòmica, entre les quals es troben: ètica del desenvolupament humà, ètica econòmica, ètica de les professions i de les institucions, la responsabilitat social de l'empresa i de les organitzacions. 
 • CE11 - Capacitat per a reconèixer i saber utilitzar els instruments de comunicació necessaris per a una gestió ètica de les organitzacions i per a proposar accions comunicatives en el cas de la responsabilitat social corporativa (RSC): codis ètics, auditories ètiques i comitès d'ètica, aplicant especialment la metodologia dels stakeholders per a l'elaboració d'Informes de RSC. 
 • CE12 - Capacitat per a l'anàlisi de casos pràctics, mitjançant la resolució de casos, problemes o situacions a través dels continguts apresos en la teoria, amb una especial incidència en les organitzacions sanitàries. 
 • CE13 - Capacitar per a afrontar críticament els problemes que plantegen les ciències en el món contemporani, coneixent l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques aplicades, amb especial referència a les biotecnologies, l'ètica ecològica, la bioètica fonamental i clínica, l'ètica de les organitzacions sanitàries, i l'ètica de les professions i de les institucions. 
 • CE14 - Diferenciar els elements morals dels sociològics, jurídics, religiosos i polítics en la deliberació pública sobre els problemes que planteja el desenvolupament científic i tecnològic des de l'ètica cívica d'una societat pluralista i democràtica. 
 • CE15 - Saber cercar utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit de la filosofia moral i política. 
 • CE16 - Saber organitzar i desenvolupar un treball de recerca tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment. 
 • CE17 - Exposar i defensar públicament el desenvolupament, resultats i conclusions del seu treball d'una manera clara i concisa. 

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre - setembre).

Docència semipresencial (octubre - juny ). Més informació

Horaris

Els horaris d'impartició de les classes i seminaris són a la vesprada. Les classes comencen a partir de les 16:00 o 17:00 hores.

Com l'estudiant és el que pot triar entre un ampli ventall d'optativitat, depenent de la seua elecció d'assignatures (màxim 9 + la matèria obligatòria de Treball de Final de Màster) quedarà configurat el seu horari fina, podent haver d'assistir entre 2 o 4 dies per setmana a les classes presencials.

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2022-23 ací.

En el següent enllaç es publiquen els horaris complets que solen ser molt similars tots els anys, així com les novetats en i actualitzacions dels seminaris.

http://eticaydemocracia.uji.es/mastered/

 

Coordinació del màster

Patrici Calvo Cabezas, Departament de Filosofia i Sociologia, UJI

Agustín Domingo Moratalla, Dep. Filosofia, Universitat de València - Estudi General

Pedro Jesús Pérez Zafrilla, Universitat de València

Altres membres de la Comissió de titulació:

Francisco Arenas Dolz, Jesús Conill Sancho

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Patrici Calvo Cabezas
calvop@uji.es
Telèfon: 964 729 629
eticaydemocracia@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Patrici Calvo Cabezas, Departament de Filosofia i Sociologia, UJI

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Activitats formatives 

 • Classes Teòriques presencials 
 • Resolució individual o en grup de problemes i/o casos pràctics 
 • Recerca, revisió i estudi de materials bibliogràfics 
 • Tutories individuals 
 • Elaboració i presentació del treball
 • Seminaris, Cicles de conferències, tallers específics 

Metodologia docent

La metodologia docent és activa, participativa i expositiva al mateix temps.

En general la majoria de les matèries contemplen intervencions dels assistents i exposicions. De manera que les sessions estan basades en l'estudi dels textos dels autors bàsics i alguns complementaris, per la qual cosa és imprescindible que existisca un estudi previ i autònom per part de l'alumnat i una discussió i participació en les sessions de seminari.

Sistemes d'avaluació 

 • Assistència i participació 
 • Exposició Oral 
 • Treball individual 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Aquells/as alumnes/as que desitgen realitzar la tesi doctoral dins del Programa de Doctorat en Ètica i Democràcia hauran d´haver completat la formació del Màster i hauran de cursar, posteriorment i amb caràcter obligatori, un Mòdul de Tècniques d´Investigació (10 crèdits) que s´imparteix en ambdues universitats.

El Màster en “Ètica i Democràcia” permetrà accedir al programa interuniversitari de doctorat en “Ètica i Democràcia” que des de l´any 2004 té el reconeixement d´Esment de Qualitat del Ministeri d´Educació i Ciència. Aquest programa al novembre de 2011 va rebre l´Esment cap a l´Excel·lència.

Eixides professionals

Especialista en filosofia moral aplicable a diferents àmbits empresarials i organitzatius.

Especialista en filosofia que juntament amb el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes permet la docència en els nivells de secundària i batxillerat en filosofia.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.