Metodologia docent i sistemes d'avaluació

17/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat en el desenvolupament d'aquest Màster són dos:

  • Seminaris: Es posen a la disposició de l'alumnat una sèrie de materials preparats pel professorat, juntament amb unes lectures complementàries obligatòries i altres opcionals. La interacció docent alumnat-professorat es produeix mitjançant seminaris de debat virtuals, utilitzant les eines que para açò posa a la nostra disposició la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI.
  • Tutories: Utilitzant les eines que ens ofereix la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI el professorat ofereix un horari de tutories (virtuals, és a dir, que parlem de presencialidad virtual) mitjançant les quals l'alumnat pot realitzar consultes per al seguiment del màster.
  • Treball personal (preparació per part de l'estudiantat, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc.) per a exposar o lliurar en les classes. Després del treball de preparació previ (lectura de materials i lectures complementàries obligatòries), es plantegen tasques de seguiment, fonamentalment en dos formats: fòrums de debat grupal (en línia) i/o lliuraments de ressenyes crítiques individuals.

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat adequades per al desenvolupament d'aquest màster estan pensades per a totes les assignatures del mateix. En primer lloc, la modalitat docent de seminaris virtuals, mitjançant els quals es realitzaran debats sobre els materials preparats pel professorat. En segon lloc, concretem ací el tipus de tasques que integren el que hem denominat “treball personal” per part de l'alumnat, i que consistiran en els següents aspectes:

  • Lectura de materials i textos complementaris de referència.
  • Tasques de seguiment per assignatura a través de dues possibles activitats: fòrums de debat grupal en línia i/o lliurament de ressenyes crítiques individuals.

L'alumnat, a través de la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la Universitat podrà sol·licitar tutories, tant amb el professorat de cada assignatura com amb els professors tutors o l'adreça tècnica.

Pel que fa a les proves d'avaluació que hem considerat adequades per al màster, optem per emprar proves de tres tipus: a) Observació/execució de tasques i pràctiques, b) Resolució d'exercicis i problemes i c) Elaboració de treballs acadèmics. Mitjançant la primera i la segona se li sol·licitarà a l'alumnat la seua participació en fòrums de debat (en línia), o breus ressenyes crítiques. Per a açò se li plantejaran preguntes a fi d'orientar-los en la resolució crítica de problemes. La tercera d'elles, de major importància, implicarà el desenvolupament d'un treball més ampli, sobre un tema d'investigació de la seua lliure elecció, tutoritzat per algun docent expert en la matèria. Pel que es refereix a l'elaboració de tasques i pràctiques per part de l'alumnat així com la resolució d'exercicis i problemes (que constituirien els lliuraments dels resultants dels seminaris i el treball personal elaborat per l'alumnat), el professorat, atenent a criteris de rigor científic i reflexió crítica, avaluarà aquestes tasques i remetrà comentaris personalitzats a cadascun dels estudiants, podent sol·licitar la repetició de la tasca en el cas que aquesta no haguera aconseguit la qualitat requerida.

L'avaluació que proposem és de tipus formatiu: a l'alumnat se li plantegen les tasques de seguiment abans esmentades, de caràcter obligatori en cada assignatura del màster, i se li van remetent informes de la seua activitat. D'aquesta manera, encara que el gruix de l'avaluació plantejada se centra en la realització del treball de recerca final (Treballe fi de Màster), les tasques de seguiment s'afigen a l'expedient complet de l'alumnat.

Les assignatures del Màster Universitari d´Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania es desenvolupen exclusivament a través de l´aula virtual localitzada a la plataforma Moodle i actualitzada cada curs. El caràcter a distància d´aquest màster fa que la defensa dels Treballs Final de Màster (TFM) també es pot fer mitjançant viodeconferencia, encara que sempre que sigui possible es recomana una defensa presencial. Així mateix, les tutories del professorat i els / les directores dels TFM també es realitzen per mitjans telemàtics.

La metodologia que desenvolupa el màster, pretén fomentar la participació de l´alumnat i la creació d´espais de discussió que afavoreixin el aprenentatge autònom. Ara bé, encara que el caràcter línia del màster facilita la flexibilitat en la realització dels continguts es recomana seguir el ritme que s´estableix en el programa docent, ja que el debat és un dels pilars per a la construcció del pensament crític (adquisició de la habilitat es té en compte a l´hora de valorar l´evolució de l´estudiantat).

Metodologia docent de les assignatures teòriques

El material es posa a disposició de l´estudiantat progressivament i amb antelació perquè l´alumnat el tingui accessible en el moment de la docència.

Docència: en el programa docent es poden consultar les dates en què s´impartirà cada assignatura. El dia de l´inici de l´assignatura, el professorat exposarà el material bàsic perquè l´estudiantat faci la lectura reflexiva. Plantejarà qüestions relatives als textos a les que l´estudiantat haurà de respondre. S´establirà un debat entre professorat-alumnat i entre el mateix alumnat mitjançant un fòrum obert amb aquesta finalitat.

Un cop finalitzada la setmana de docència de l´assignatura, l´alumnat presentarà un dossier crític que recullin les idees exposades i debatudes al llarg d´aquesta.

Si hi hagués algun problema per presentar els dossiers crític l´/a estudiant pot consensuar amb el/a professora una data alternativa. També es pot presentar el treball fins a la data fixada per això en el mes de juny en què, i si no s´ha participat en el fòrum haurà de seguir els criteris que el professorat estableix per a aquest cas. En cas que no es pugui realitzar el treball a temps per a aquesta primera convocatòria es podrà presentar a la segona convocatòria.

El professorat respondrà durant el període docent a les qüestions de l´assignatura que plantegi l´estudiantat mitjançant el fòrum de l´assignatura, correu electrònic o el sistema de missatgeria de l´aula virtual. Fora del període docent, es respondrà exclusivament a través de correu electrònic i / o el sistema de missatgeria de l´aula virtual

Avaluació: pel que fa a l´avaluació, es considerarà aprovada l´assignatura quan s´assoleixi una nota mínima de 5.

Considerem que s´ha superat l´assignatura quan les respostes a les preguntes estiguin argumentades críticament, no limitant-se a resumir els materials proporcionats pel professorat.

Es considerarà falta greu el plagi i s´aplicaran les mesures disciplinàries que estableixi la Comissió Acadèmica del Màster.

Els estudis es realitzen a través d´una aula virtual que utilitza una plataforma Moodle, suportada per la Universitat Jaume I.

El professorat introdueix a l´aula virtual uns apunts propis així com una sèrie de textos complementaris de suport, que estan visibles per als estudiants amb antelació suficient al període de docència de la material

A partir d´aquestes lectures s´inicia un debat entorn dels aspectes fonamentals de les mateixes a través del fòrum de cada assignatura.

El professorat, a l'inici de l'assignatura, facilita un cronograma perquè l'estudiantat organitze les tasques a realitzar. Igualment comunica el sistema que va a seguir tant en el desenvolupament de les classes com en l'evolució de l'assignatura. Diàriament entra en el fòrum per a dinamitzar-ho i respondre a les qüestions plantejades per l'estudiantat.

La comunicació es realitza preferentment a través de l´aula virtual, tant amb el professorat (sistema de missatgeria i fòrum) com amb l´equip de coordinació (fòrum de coordinació, sistema de missatgeria, fòrum de secretaria). L´inici de la pàgina principal del curs s´utilitza com a tauler d´anuncis perquè l´estudiantat estigui en tot moment informat de les novetats acadèmiques i administratives com poden ser les convocatòries de beques i ajudes.

La comunicació mitjançant correu electrònic és constant i permet un suport personalitzat a aquells / es alumnes que ho sol·licitin.

Equip de coordinació: tant la Direcció com la Secretaria proporcionen feedback a tota comunicació que es rep i donen acompanyament a l´estudiantat. Aquest seguiment és rellevant en una formació a distància.
 

Atenció tècnica: es desenvolupa en dues vessants: a) la relacionada amb la docència, en la qual s´ofereix suport per al Treball Final de Màster i l´organització del treball a les assignatures, i b) la relacionada amb aspectes informàtics. S´ofereix la mediació de l´equip de coordinació per a qualsevol problema que sorgeixi. D´altra banda, el màster programa a l´inici del curs una setmana de benvinguda en què l´estudiantat es familiaritza amb l´aula.
 

Xarxes socials: el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania, fa ús de les xarxes socials de les que disposa l´IF, organitzador d´aquest, per crear espais participatius. En aquest sentit, compta amb facebook i twitter contínuament dinamitzats.
 

Tutories: les consultes amb el professorat es poden realitzar al llarg de tot el curs, ja que no s´estableix un període de tutoria únic. Un cop el / a professora ha impartit la seva assignatura queda a disposició de l´estudiantat per a respondre a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb l´avaluació, contingut de l´assignatura, dificultats en la comprensió dels temes o desig d´ampliació dels mateixos, etc.

COORDINACIÓ

Una de les tasques prioritàries del màster és establir normes clares de funcionament, per la qual cosa la coordinació es presenta com a element indispensable. Així, s'han creat diversos òrgans de gestió, sent els principals:

1. Comissió Gestora: formada per la coordinadora del Seminari d'Investigació Feminista, les directores del màster i les coordinadores dels mòduls d'especialitat (coincideix en gran mesura amb la comissió interna inicial que va elaborar aquesta proposta de màster)

2. Direcció tècnica: formada per una de les directores del màster i una de les coordinadores dels mòduls d'especialitat

La Comissió Gestora, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Al temps, acollint-nos al punt k de la normativa general, la comissió gestora, a més, deurà:

1. Garantir la coordinació entre mòduls i assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries...

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del Màster. 

Informació proporcionada per: InfoCampus