Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest màster se centra en tres eixos fonamentals: els estudis de gènere, el feminisme i la ciutadania, tots tres valors bàsics en els projectes investigadors. Aquests estudis s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària que procura a l’estudiantat tant una visió de les teories del feminisme i dels estudis de gènere, com una aplicació d’aquestes teories a diferents àmbits, des de l’històric al sociològic o psicològic o els relacionats amb la creació artística o literària; sense oblidar la dimensió econòmica, jurídica o científica. Aquest màster té una orientació investigadora i el principal objectiu que pretén aconseguir és dotar l’estudiantat d’eines crítiques a fi de poder exercir una reflexió d’acord amb els valors d’una societat democràtica i igualitària.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Procediment d´admissió:

Un cop comprovada la idoneïtat de la titulació accés, si el nombre de sol·licitants és superior al de places, es reuneix la Comissió de Titulació del màster i realitza la selecció aplicant els criteris de selecció específics.

- Experiència professional i/o investigadora relacionada amb la temàtica de gènere i ciutadania: fins a 6 punts

- Valoració de l'expedient acadèmic (en casos d'expedients estrangers la Comissió de Titulació del màster informarà oportunament de les característiques específiques dels sistemes acadèmics d'origen, per a poder realitzar una valoració raonada): fins a 4 punts

 • Expedient acadèmic: fins a 2 punts
 • Idiomes diferents a l'espanyol i valencià: fins a 1 punt
 • Altres mèrits: fins a 1 punt

Els / les estudiants podran consultar la llista d´admesos / es en la pàgina web de la Universitat (http://www.uji.es), en el termini establit. Alhora, la direcció de màster enviarà un correu electrònic en què es comunicarà l´admissió i les condicions i terminis de matrícula.

L´estudiantat que ha quedat en llista d´espera (l´ordre en la mateixa és controlat per la Universitat Jaume I, un cop realitzada la valoració per la Comissió de Titulació del Màster) s´avisarà en cas de renúncia o no matrícula dels / les sol·licitants admesos/es.

La selecció i matrícula es realitzen en els períodes establerts per la Universitat Jaume I: un els mesos de maig a juliol i un altre en els mesos d´agost a setembre, habitualment.

Un cop finalitzades aquestes dues fases ordinàries, i si la Comissió de Titulació del Màster dóna el seu vistiplau, es podrà realitzar la matriculació a través del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I. L´equip de coordinació donarà el suport necessari per realitzar els tràmits d´aquesta manera que únicament es durà a terme si hi ha terminis o en casos excepcionals.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Tenint en compte que es poden haver cursat assignatures específiques relacionades i/o coincidents amb algunes de les assignatures o matèries programades en aquest Màster, la Comissió Gestora valorarà les possibles sol·licituds de convalidació que puga presentar l'alumnat. Per a açò, se sol·licitarà a l'alumnat una descripció acadèmica i un programa dels estudis cursats, així com dels crèdits dels quals constaven tals estudis.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. La comissió de màster valorarà individualment les sol·licituds de l'alumnat per a determinar el nombre de crèdits a reconèixer, que en cap cas excedirà de 9.

Oferta de places

30 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials per al curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El pla d'estudis del Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania proposa una dinàmica seqüencial, en el sentit en què una assignatura s'inicia quan finalitza l'anterior, i no s'impartiran assignatures en paral·lel o de manera simultània.

ASSIGNATURES:

 • Teoria i praxi feminista (9 ECTS)
 • Ciutadania i gènere: de l'Àgora a la literatura/escriptura (9 ECTS)
 • Metodologia per a la investigació aplicada als estudis feministes, de gènere i ciutadania (6 ECTS)
 • Gènere, ciutadania i cultura. Aproximació històrica. (9 ECTS)
 • Arts i mitjans de comunicació (6 ECTS)
 • Dret, economia i ciència (9 ECTS)
 • Treball Final de Màster (12 ECTS)
   

Objectius

 • Dotar l'estudiantat d´eines crítiques per tal de poder exercir una reflexió d'acord amb els valors d´una societat democràtica i igualitària.
 • Transmetre un coneixement dels valors humanistes i feministes, tant en un context de reflexió i praxi docent com investigadora.
 • Donar a conèixer la incidència del feminisme, els estudis de gènere i de ciutadania en diversos àmbits d'especialitat.
 • Capacitar l´estudiantat per abordar des de diferents àrees d´estudi les temàtiques de gènere, feministes i de ciutadania.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C1-Conèixer i comprendre els conceptes i metodologies pròpies de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania: Teoria i metodologia feminista, Sociologia, Antropologia, Filosofia i Psicologia, Història, Art, Literatura i Mitjans de comunicació, Dret, Economia i Ciència
 • C2-Ser capaç d'aplicar d'una manera teòrica i pràctic els diferents coneixements i eines que li permeten transmetre valors igualitaris amb la finalitat d'aconseguir una societat més justa
 • C3-Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques vinculades a tals argumentacions
 • C4-Ser capaç de reflexionar sobre les pròpies responsabilitats, tant socials com a ètiques, en l'àmbit del feminisme, gènere i ciutadania
 • C5-Ser capaç de transmetre la rellevància i necessitat dels estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania
 • C6-Ser capaç de presentar i defensar públicament els resultats d'estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania
 • C7-Ser capaç d'investigar de forma autònoma en les àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania
 • C8-Ser capaç de comunicar-se de forma fluïda i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania

Duració i calendari

Durada: un curs acadèmic (octubre - setembre).

 

Horaris

L'horari del màster del curs 2022/23 es pot visualitzar mitjançant aquest enllaç

Coordinació del màster

Juncal Caballero Guiral , Departament d'Història, Geografia i Art. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Rosalía Torrent, Dora Sales Salvador, Sonia Reverter Bañón

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Més informació: Telèfon: 964 729 971 | amolini@uji.es  (Alba Moliní Gimeno)

Juncal Caballero Guiral |Telèfon: 964 729 644 | mguiral@uji.es

Institut Universitari d´Estudis Feministes i de Gènere
Telèfon: 964 729 971 | if@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

El professorat que imparteix docència en el màster serà l´encarregat de dirigir els Treballs Final de Màster, podent col·laborar amb professorat aliè a aquest. Els tutors i tutores donaran indicacions a l´estudiantat per elaborar aquests treballs, que es plantejaran com una introducció a la investigació en gènere, feminisme i ciutadania.

En el següent enllaç es pot consultar la normativa referent a la Universitat:

Reglament dels treballs de final de màster de la Universitat Jaume I

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat en el desenvolupament d'aquest Màster són dos:

 • Seminaris: Es posen a la disposició de l'alumnat una sèrie de materials preparats pel professorat, juntament amb unes lectures complementàries obligatòries i altres opcionals. La interacció docent alumnat-professorat es produeix mitjançant seminaris de debat virtuals, utilitzant les eines que para açò posa a la nostra disposició la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI.
 • Tutories: Utilitzant les eines que ens ofereix la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI el professorat ofereix un horari de tutories (virtuals, és a dir, que parlem de presencialidad virtual) mitjançant les quals l'alumnat pot realitzar consultes per al seguiment del màster.
 • Treball personal (preparació per part de l'estudiantat, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc.) per a exposar o lliurar en les classes. Després del treball de preparació previ (lectura de materials i lectures complementàries obligatòries), es plantegen tasques de seguiment, fonamentalment en dos formats: fòrums de debat grupal (en línia) i/o lliuraments de ressenyes crítiques individuals.

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat adequades per al desenvolupament d'aquest màster estan pensades per a totes les assignatures del mateix. En primer lloc, la modalitat docent de seminaris virtuals, mitjançant els quals es realitzaran debats sobre els materials preparats pel professorat. En segon lloc, concretem ací el tipus de tasques que integren el que hem denominat “treball personal” per part de l'alumnat, i que consistiran en els següents aspectes:

 • Lectura de materials i textos complementaris de referència.
 • Tasques de seguiment per assignatura a través de dues possibles activitats: fòrums de debat grupal en línia i/o lliurament de ressenyes crítiques individuals.

L'alumnat, a través de la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la Universitat podrà sol·licitar tutories, tant amb el professorat de cada assignatura com amb els professors tutors o l'adreça tècnica.

Pel que fa a les proves d'avaluació que hem considerat adequades per al màster, optem per emprar proves de tres tipus: a) Observació/execució de tasques i pràctiques, b) Resolució d'exercicis i problemes i c) Elaboració de treballs acadèmics. Mitjançant la primera i la segona se li sol·licitarà a l'alumnat la seua participació en fòrums de debat (en línia), o breus ressenyes crítiques. Per a açò se li plantejaran preguntes a fi d'orientar-los en la resolució crítica de problemes. La tercera d'elles, de major importància, implicarà el desenvolupament d'un treball més ampli, sobre un tema d'investigació de la seua lliure elecció, tutoritzat per algun docent expert en la matèria. Pel que es refereix a l'elaboració de tasques i pràctiques per part de l'alumnat així com la resolució d'exercicis i problemes (que constituirien els lliuraments dels resultants dels seminaris i el treball personal elaborat per l'alumnat), el professorat, atenent a criteris de rigor científic i reflexió crítica, avaluarà aquestes tasques i remetrà comentaris personalitzats a cadascun dels estudiants, podent sol·licitar la repetició de la tasca en el cas que aquesta no haguera aconseguit la qualitat requerida.

L'avaluació que proposem és de tipus formatiu: a l'alumnat se li plantegen les tasques de seguiment abans esmentades, de caràcter obligatori en cada assignatura del màster, i se li van remetent informes de la seua activitat. D'aquesta manera, encara que el gruix de l'avaluació plantejada se centra en la realització del treball de recerca final (Treballe fi de Màster), les tasques de seguiment s'afigen a l'expedient complet de l'alumnat.

Les assignatures del Màster Universitari d´Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania es desenvolupen exclusivament a través de l´aula virtual localitzada a la plataforma Moodle i actualitzada cada curs. El caràcter a distància d´aquest màster fa que la defensa dels Treballs Final de Màster (TFM) també es pot fer mitjançant viodeconferencia, encara que sempre que sigui possible es recomana una defensa presencial. Així mateix, les tutories del professorat i els / les directores dels TFM també es realitzen per mitjans telemàtics.

La metodologia que desenvolupa el màster, pretén fomentar la participació de l´alumnat i la creació d´espais de discussió que afavoreixin el aprenentatge autònom. Ara bé, encara que el caràcter línia del màster facilita la flexibilitat en la realització dels continguts es recomana seguir el ritme que s´estableix en el programa docent, ja que el debat és un dels pilars per a la construcció del pensament crític (adquisició de la habilitat es té en compte a l´hora de valorar l´evolució de l´estudiantat).

Metodologia docent de les assignatures teòriques

El material es posa a disposició de l´estudiantat progressivament i amb antelació perquè l´alumnat el tingui accessible en el moment de la docència.

Docència: en el programa docent es poden consultar les dates en què s´impartirà cada assignatura. El dia de l´inici de l´assignatura, el professorat exposarà el material bàsic perquè l´estudiantat faci la lectura reflexiva. Plantejarà qüestions relatives als textos a les que l´estudiantat haurà de respondre. S´establirà un debat entre professorat-alumnat i entre el mateix alumnat mitjançant un fòrum obert amb aquesta finalitat.

Un cop finalitzada la setmana de docència de l´assignatura, l´alumnat presentarà un dossier crític que recullin les idees exposades i debatudes al llarg d´aquesta.

Si hi hagués algun problema per presentar els dossiers crític l´/a estudiant pot consensuar amb el/a professora una data alternativa. També es pot presentar el treball fins a la data fixada per això en el mes de juny en què, i si no s´ha participat en el fòrum haurà de seguir els criteris que el professorat estableix per a aquest cas. En cas que no es pugui realitzar el treball a temps per a aquesta primera convocatòria es podrà presentar a la segona convocatòria.

El professorat respondrà durant el període docent a les qüestions de l´assignatura que plantegi l´estudiantat mitjançant el fòrum de l´assignatura, correu electrònic o el sistema de missatgeria de l´aula virtual. Fora del període docent, es respondrà exclusivament a través de correu electrònic i / o el sistema de missatgeria de l´aula virtual

Avaluació: pel que fa a l´avaluació, es considerarà aprovada l´assignatura quan s´assoleixi una nota mínima de 5.

Considerem que s´ha superat l´assignatura quan les respostes a les preguntes estiguin argumentades críticament, no limitant-se a resumir els materials proporcionats pel professorat.

Es considerarà falta greu el plagi i s´aplicaran les mesures disciplinàries que estableixi la Comissió Acadèmica del Màster.

Els estudis es realitzen a través d´una aula virtual que utilitza una plataforma Moodle, suportada per la Universitat Jaume I.

El professorat introdueix a l´aula virtual uns apunts propis així com una sèrie de textos complementaris de suport, que estan visibles per als estudiants amb antelació suficient al període de docència de la material

A partir d´aquestes lectures s´inicia un debat entorn dels aspectes fonamentals de les mateixes a través del fòrum de cada assignatura.

El professorat, a l'inici de l'assignatura, facilita un cronograma perquè l'estudiantat organitze les tasques a realitzar. Igualment comunica el sistema que va a seguir tant en el desenvolupament de les classes com en l'evolució de l'assignatura. Diàriament entra en el fòrum per a dinamitzar-ho i respondre a les qüestions plantejades per l'estudiantat.

La comunicació es realitza preferentment a través de l´aula virtual, tant amb el professorat (sistema de missatgeria i fòrum) com amb l´equip de coordinació (fòrum de coordinació, sistema de missatgeria, fòrum de secretaria). L´inici de la pàgina principal del curs s´utilitza com a tauler d´anuncis perquè l´estudiantat estigui en tot moment informat de les novetats acadèmiques i administratives com poden ser les convocatòries de beques i ajudes.

La comunicació mitjançant correu electrònic és constant i permet un suport personalitzat a aquells / es alumnes que ho sol·licitin.

Equip de coordinació: tant la Direcció com la Secretaria proporcionen feedback a tota comunicació que es rep i donen acompanyament a l´estudiantat. Aquest seguiment és rellevant en una formació a distància.
 

Atenció tècnica: es desenvolupa en dues vessants: a) la relacionada amb la docència, en la qual s´ofereix suport per al Treball Final de Màster i l´organització del treball a les assignatures, i b) la relacionada amb aspectes informàtics. S´ofereix la mediació de l´equip de coordinació per a qualsevol problema que sorgeixi. D´altra banda, el màster programa a l´inici del curs una setmana de benvinguda en què l´estudiantat es familiaritza amb l´aula.
 

Xarxes socials: el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania, fa ús de les xarxes socials de les que disposa l´IF, organitzador d´aquest, per crear espais participatius. En aquest sentit, compta amb facebook i twitter contínuament dinamitzats.
 

Tutories: les consultes amb el professorat es poden realitzar al llarg de tot el curs, ja que no s´estableix un període de tutoria únic. Un cop el / a professora ha impartit la seva assignatura queda a disposició de l´estudiantat per a respondre a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb l´avaluació, contingut de l´assignatura, dificultats en la comprensió dels temes o desig d´ampliació dels mateixos, etc.

COORDINACIÓ

Una de les tasques prioritàries del màster és establir normes clares de funcionament, per la qual cosa la coordinació es presenta com a element indispensable. Així, s'han creat diversos òrgans de gestió, sent els principals:

1. Comissió Gestora: formada per la coordinadora del Seminari d'Investigació Feminista, les directores del màster i les coordinadores dels mòduls d'especialitat (coincideix en gran mesura amb la comissió interna inicial que va elaborar aquesta proposta de màster)

2. Direcció tècnica: formada per una de les directores del màster i una de les coordinadores dels mòduls d'especialitat

La Comissió Gestora, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Al temps, acollint-nos al punt k de la normativa general, la comissió gestora, a més, deurà:

1. Garantir la coordinació entre mòduls i assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries...

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del Màster. 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El màster té un caràcter investigador i dóna accés als programes de doctorat relacionats amb temes de gènere. Gran part de l'estudiantat del màster desitja continuar la seua formació vinculat a una de les matèries específiques impartides en el mateix.

La informació sobre la preinscripció als programes de doctorat es pot consultar al següent enllaç:

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/estudiantat-nou/admissio/

(S´enviarà informació actualitzada sobre terminis, documentació a presentar, etc., a l´estudiantat que haja superat els estudis de màster).

Eixides professionals

La formació en gènere i feminisme possibilita un millor accés a professions com a agent d’igualtat, sent també significativa en totes les professions vinculades a l’ensenyament i estudis interculturals i de mediació.

D’altra banda, el seu vessant investigador facilita l’accés i participació en grups de recerca.

L’estudiantat pot desenvolupar la seua activitat professional en els següents àmbits:

 • Perspectiva de gènere en l’àmbit docent, tant en formació primària com en formació secundària.
 • Projectes d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Grups de recerca en temes de gènere i feminisme.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.