Coordinació docent

17/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Tots els aspectes relacionats amb la gestió del màster es tracten en la denominada Comissió de Titulació del Màster (CTM). A més, i amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament d’aquesta Comissió, es creen la Comissió Acadèmica del Màster i la Comissió Tècnica del Màster.

La Comissió de Titulació de Màster es regeix per l’especificat en el Reglament de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I.

De la Comissió de Titulació del Màster (CTM)

1. La CTM és l’òrgan encarregat d’organitzar i coordinar els ensenyaments dels diferents mòduls del màster.

2. La CTM està formada per una representació del professorat de totes les àrees de coneixement que imparteixen docència en el màster, una representació de l’estudiantat semblada en percentatge a la representació de l’estudiantat en la Junta de Centre de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I, i el director o directora del màster, que la presideix. Els membres de l’estudiantat es trien d’entre l’alumnat del màster.

3. El director o directora del màster designar un secretari o secretària i un coordinador o coordinadora de cada mòdul entre els membres de la CTM. El secretari o secretària s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la CTM.

4. La composició de la CTM ha de reflectir, aproximadament, la distribució de crèdits que apareix en el pla d’estudis. Es pot optar per reflectir aquesta distribució en persones o en força votant, o fins i tot, en un combinació d’ambdues.

5. Els acords de la CTM es prenen per majoria simple.

6. El règim de funcionament de la CTM ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar.

7. La CTM se convoca quan el director o directora ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

8. Les competències de la CTM són les següents:

8.1. Proposar a la Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I, per a la seua ratificació en Junta de Centre, el nomenament del director o directora del màster.

 8.2. Efectuar els informes tècnics per a estimar o desestimar les peticions d’accés al màster i de convalidació.

8.3. Realitzar propostes, a la Junta de Centre Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló, per a activar i desactivar assignatures del màster.

8.4. Elaborar la proposta d’horaris i calendaris d’exàmens.

8.5. Realitzar el seguiment del POD (pla d’organització docent) en les diferents orientacions del màster i emetre un informe anual, a la Direcció Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló, valorant l’adequació del POD a les necessitats del màster.

8.6. Debatre i realitzar propostes per a la coordinació de temaris i criteris docents.

8.7. Cercar solucions per a aquelles incidències relacionades amb la docència.

8.8. En funció de la formació d’accés al màster de l’alumnat i del perfil de coneixements que vol aconseguir, la Comissió de Gestió del Màster orienta l’alumnat sobre el conjunt d’assignatures més adequades perquè aconseguisquen una formació adequada dins dels continguts del màster.

8.9. Resoldre qualsevol altra incidència relacionada amb el màster i no considerada en els punts anteriors.

De la Comissió Acadèmica del Màster

1. La Comissió Acadèmica del Màster és l’òrgan encarregat de realitzar propostes a la Comissió de Gestió del Màster quant a l’organització i coordinació dels ensenyaments dels diferents mòduls del màster.

2. La Comissió Acadèmica del Màster està formada pel director o directora, secretari o secretària i coordinador o coordinadora de cada mòdul del màster.

3. El secretari o secretària de la Comissió de Gestió del Màster s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la Comissió Acadèmica del Màster.

4. Els acords de la Comissió Acadèmica del Màster es prenen per majoria simple.

5. El règim de funcionament de la Comissió Acadèmica del Màster ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar i ha de ser aprovat per la Comissió de Gestió del Màster.

6. La Comissió Acadèmica del Màster es convoca quan la Direcció ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

De la Comissió Tècnica del Màster

1. La Comissió Tècnica del Màster és l’òrgan encarregat de garantir que els continguts impartits en el màster estiguen d’acord amb les necessitats de l’entorn social de la Universitat.

2. La Comissió Tècnica del Màster està formada pel director o directora, secretari o secretària i coordinadors o coordinadores de cada mòdul del màster i membres de les empreses col·laboradores del màster.

3. El secretari o secretària de la Comissió de Gestió del Màster s’ocupa de la redacció i custòdia de les actes en les sessions de la Comissió Tècnica del Màster.

4. Els acords de la Comissió Tècnica del Màster es prenen per majoria simple.

5. El règim de funcionament de la Comissió Tècnica del Màster ha de ser el necessari per al correcte exercici de les funcions que ha de realitzar i deu ser aprovat per la Comissió de Gestió del Màster.

6. La Comissió Tècnica del Màster es convoca quan la Direcció ho considere oportú o quan ho sol·licite una quarta part dels seus membres.

Del director o directora del màster

1. La Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals proposa, després de sentida la Junta de Centre, el director o directora, que ha de nomenar el rector entre el professorat funcionari doctor a temps complet que imparteix docència en el màster.

2. Són competències del director o directora del màster:

2.1. Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el màster.

2.2. Procurar l’actualització del pla d’estudis per a garantir la seua adequació a les necessitats socials.

2.3. Promoure l’orientació científica i professional de l’estudiantat.

2.4. Resoldre qualsevol resolució d’accés i convalidació.

2.5. Donar el vistiplau al POD del màster.

2.6. Vetllar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d’incidències i reclamacions en el desenvolupament de l’activitat docent del màster.

2.7. Vetllar per la qualitat docent en el màster.

2.8. Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament de la Universitat Jaume I de Castelló.

Informació proporcionada per: InfoCampus