Criteris d'admissió

27/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Fonamentalment el Màster es dirigeix a:

 • Professionals de l´àmbit industrial que desitgen millorar la seua formació en el camp del disseny i la fabricació de productes o d´equipament industrial.
 • Titulats en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
 • Titulats en Enginyeria Tècnica Industrial en qualsevol especialitat.
 • Titulats en Enginyeria Industrial.
 • Graduats en Enginyeria Mecànica
 • Graduats en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
 • Graduats en Enginyeria Elèctrica
 • Graduats en Enginyeria en Tecnologies Industrials

La comissió de gestió del màster aprovarà les admissions al màster sobre la base dels expedients i en cas que el nombre de sol·licituds excedisca les places disponibles s´aplicarà el següent barem per a avaluar als candidats:

 • Expedient acadèmic: 70%.
 • Experiència professional: 15%.
 • Experiència en R+D: 5%.
 • Publicacions: 5%.
 • Cartes de recomanació: 5%.

La Comissió de Titulació del Màster és l'òrgan encarregat de l'aprovar l'admissió d'alumnes al màster. Aquesta comissió podrà revisar anualment els requisits d'admissió i el curriculum necessari per a l'accés al Màster.

El procés d'admissió d'estudiants al Màster consistirà en les següents fases:

1. Presentació de la sol·licitud d'admissió.

2. Procés d'entrevistes personals a aquells candidats que es considere necessari per provenir de titulacions no afins a les matèries del Màster. L'objectiu d'aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el Màster. En el cas d'estudiants estrangers, aquesta entrevista també té com a objecte determinar els coneixements de l'alumne en anglès i espanyol.

3. Publicació de la resolució d'alumnes admesos per part de la Comissió de Titulació del Màster.

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al Màster, serà necessari aplicar una baremación que tinga en compte l'expedient acadèmic (considerant la titulació d'origen), currículum i cartes de recomanació presentades. En aquest cas s'aplicaria una puntuació de cort d'acord amb el barem.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

Matrícula en el Màster Universitari en Disseny i Fabricació:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Disseny i Fabricació l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 11 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Informació proporcionada per: InfoCampus