Protecció Integrada de Cultius

01/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per què estudiar aquest màster?

Creus que la producció d’aliments d’alta qualitat total no es pot fer de qualsevol manera?
Vols tenir una sòlida formació en Sanitat Vegetal i en Protecció Integrada de Cultius amb un component pràctic mínim del 40% i que fa èmfasi en el respecte al medi ambient i a la salut humana?
Vols tenir l’acreditació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP)?
T’agrada la feina professional de camp? o potser t’agrada més una feina de recerca?
No t’importa el treball dur si tens l’acompanyament i el suport d’un quadre de professors dedicats i compromesos amb les tutories personalitzades?
Vols gaudir d’un gran ambient entre els companys d’estudis, resultat també de les hores passades en els nombrosos viatges de pràctiques que faràs? 
T’agradaria tenir la possibilitat de participar, amb suport econòmic, en el desenvolupament dels nostres projectes de recerca?
Vols viure en una ciutat d’una mida humana, on desplaçar-se a peu o bicicleta és possible, viure és relativament barat i realitzar activitats socials és fàcil?
 
Doncs, has trobat el màster que buscaves: Màster en Protecció Integrada de Cultius.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El màster es dirigeix a graduats en Agronomia i Ciència Forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal i a graduats en Biologia amb coneixements de biologia aplicada. Va dirigit tant al graduat de primer cicle (enginyers tècnics i diplomats) com a aquells graduats o professionals superiors (enginyers superiors i llicenciats) que desitgen augmentar la seua especialització o actualitzar els seus coneixements en protecció integrada en activitats periòdiques de formació continuada.

La selecció dels estudiants entre els admesos es farà d´acord amb els següents criteris:

 • Similitud i complementarietat dels estudis cursats amb els del màster (en funció del Currículum Vitae).
 • Qualificacions obtingudes en els estudis cursats.
 • Experiència professional i científica.
 • Nivell en els coneixements necessaris com requisits.

La valoració dels mèrits dels estudiants es farà mitjançant la documentació que aporten amb la sol·licitud. S´efectuarà una entrevista personal si es considera necessari.

La selecció dels estudiants es farà exclusivament per raons acadèmiques i científiques.

- Matrícula en el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Pla de 2013):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

20 places.

Crèdits i import

90 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El pla d'estudis s'estructura en dos tipus de matèries: les obligatòres i les optatives. Les primeres cobreixen un total de 55 ECTS i les segones permeten a l'estudiant triar les matèries que completen 15 crèdits ECTS entre els 34 crèdits ECTS oferits. El treball final de màster suposa 20 crèdits ECTS.

El pla d'estudis s'estructura en quatre mòduls i tretze matèries, a més del TFM.

Mòdul de Fonaments de la protecció de cultius

 • Bases de la protecció integrada de cultius (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Disseny d'experiments i anàlisi de dades (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul de Biologia i control de plagues, malalties i males herbes

 • Malherbologia (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Entomologia agrícola (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Patologia vegetal (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Productes fitosanitaris (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul d'integració en l'agroecosistema

 • Programes de protecció integrada de cultius (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Introducció a la metodologia de la recerca científica (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Agronomia: sistemes agrícoles (OP) (6 crèdits ECTS)

Mòdul de mètodes i tècniques en la protecció integrada de cultius

 • Biotecnologia vegetal aplicada a la protecció de cultius (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Geoestadística (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Química ecològica (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Tècniques de distribució de productes fitosanitaris (OP) (5 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (TFM) (20 crèdits ECTS)

Objectius

L´objectiu del màster és formar tant a professionals capaços de prendre decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals; com a persones investigadores capaces de desenvolupar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Investigació, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.

CG2 - Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.

CG3 - Capacitat d'anàlisi de situacions noves.

CG4 - Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.

CG5 – Treball cooperatiu en grups xicotets, multidisciplinaris i multiculturals.

CG6 - Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des de punts de vista científics, tècnics i ètics.

CG7 - Capacitat d'aprenentatge permanent.

CG8 -  Esperit crític cap al dogmatisme.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Analitzar, detectar i diagnosticar un problema en cultius agrícoles causat per plagues, malalties o males herbes.

CE2 - Aplicar els mètodes i les tècniques per a abordar i resoldre de manera integrada, selectiva i eficient els problemes diagnosticats.

CE3 - Reconèixer problemes de sanitat en cultius i ser capaç d'identificar les llacunes de coneixement necessari per a resoldre'ls de manera que constituïsquen objectius en la investigació que permeten la innovació en els mètodes de control de plagues, malalties i males herbes. Capacitat per a accedir i, comprendre les fonts de coneixement en sanitat vegetal.

CE4 - Capacitat per a situar el problema i les possibles solucions en el context del cultiu i de l'entorn social, econòmic i legislatiu.

CE5 - Avaluar l'eficàcia dels mètodes aplicats per al control de plagues, malalties i males herbes atenent a criteris econòmics, ecològics i toxicològics.

CE6 - Saber justificar una mesura sanitària recomanada per ell mateix i adoptada per l'explotació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Tenir una correcta expressió oral i escrita.

CT2 - Millorar el domini del llenguatge i terminologia tecnologia en anglès com a llengua predominant en el camp de la sanitat vegetal.

CT3 - Dominar les TIC.

CT4 - Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Duració i calendari

Duració: tres semestres (octubre / gener).

Docència presencial (octubre / juliol).

Horaris

Duració: tres semestres (octubre / gener).

Docència presencial (octubre / juliol).

Coordinació del màster

Xavier Pons Domènech. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida.

Dr. Josep Anton Jaques Miret. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural. UJI

Secretaria administrativa
Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) Universitat de Lleida 

etsea.secretariacentre@udl.cat

Telèfons: 973 702508 / 973 702091

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Josep Anton Jaques Miret
Telèfon: 964 729 401
josep.jaques@uji.es

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Xavier Pons Domènech. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida.

Dr. Josep Anton Jaques Miret. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de la Universitat Jaume I

 

Secretari administratiu
Josep Ramon Jou
+34 973 70 25 09
jou@ugc-etsea.udl.cat

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Josep Anton Jaques Miret
Telèfon: 964 729 401
josep.jaques@uji.es

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

La docència es basa en la interacció entre els professors i els estudiants. Les classes magistrals s'acompanyen de nombroses pràctiques (un 40% del temps es dedica a aquestes activitats), l'anàlisi de casos pràctics, la resolució d'exercicis, el treball en grup i la presentació dels treballs i altres activitats per part dels estudiants. El Pla d'Estudis inclou un Treball de finalització de Màster que es realitzarà en la UdL, en la UJI, un altre centre de recerca o una empresa.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El Màster forma part del Programa de Doctorat de la UdL, Sistemes Agrícoles Forestals i Alimentaris, Programa amb menció de qualitat del MICINN.

Eixides professionals

Tècnics d´empreses de productes fitosanitaris, desenvolupament i venda de productes en la indústria, especialistes en la protecció de cultius en l´administració pública i investigadors en universitats, empreses i altres centres, tècnics d´ADV i gestors de finques.

Una enquesta d’abril de 2021 entre el/les titulats/des del màster en Protecció Integrada de Cultius, contestada pel 60 %, mostra que la seua ocupació és del 98 % i que la gran majoria ha trobat feina en menys de 3 mesos (fins i tot, abans d’acabar el màster). Més de la meitat treballen en l’empresa privada i la resta ho fan en administracions públiques i en universitats (fent la seua tesis doctoral o ja com investigadors/res). A l’empresa privada, la majoria treballen com assessors en Gestió Integrada de Plagues (GIP) o al servei tècnic. Les empreses privades que ocupen més titulats del màster són les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i les empreses de productes fitosanitaris.

 

 

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.