Metodologia docent i sistemes d'avaluació

17/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El MCAD compta amb el suport de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge Interactiu (EVAI), plataforma altament interactiva, on l’estudiantat té a la seua disposició el material docent corresponent.

L’estudiantat disposa d’una guia d’ajuda per a l’ús de l’EVAI. Així mateix, compta amb el suport constant de tutorització i seguiment informàtic.

El material docent de cada assignatura està estructurat de la següent manera:

 • Material teòric bàsic elaborat pel professorat.
 • Text de lectura obligatòria.
 • Recursos docents de suport.
 • Tasques d’avaluació.

Cada assignatura disposa d’eines bàsiques de la docència virtual, (vídeos de presentació, materials didàctics hipermèdia, càpsules de microaprenentatge…).

La docència serà participativa a través de fòrums, xat, missatgeria interna, classes en directe, tasques o treballs grupals, etc., i estarà dirigida pel professorat corresponent amb un acompanyament personalitzat. La informació més detallada es troba en la guia docent de l’assignatura pertinent.

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Primer curs acadèmic (60 crèdits ECTS)

Tipus de prova - Modalitat en línia:

 • Examen

S’han de respondre una sèrie de preguntes de tipus test, o de resposta múltiple, sobre els continguts de l’assignatura.

 • Activitats i pràctiques dirigides en aula

Participació activa en el fòrum de cada part o matèria de l’assignatura, responent als temes plantejats pel professorat i desenvolupant noves propostes. L’estudiantat ha de participar de manera activa en el fòrum de l’assignatura i demostrar el coneixement dels materials entregats. Es valorarà el nombre d’intervencions realitzades en el fòrum, així com l’escriptura acurada en aquestes, la capacitat crítica i d’anàlisi, la maduresa en els raonaments exposats, la relació amb el material teòric, o la capacitat per a respondre a les opinions de la resta de companys i companyes, a través d’arguments consolidats. El fòrum estarà obert i es podrà participar mentre s’estiga impartint la matèria (part).

 • Treball autònom

A elecció del professorat: elaboració d’un treball/projecte individual o grupal, o resposta a unes preguntes de desenvolupament de cada matèria o part de l’assignatura.

 

Per a superar l’assignatura s’han d’obtindre 5 punts:

  • 1,5 sobre 3 punts en l’examen de l’assignatura
  • 0,5 punts sobre 1 punt en les activitats i pràctiques dirigides en aula (fòrums, etc.) de cadascuna de les matèries o parts de l’assignatura i,
  • 3 sobre 6 punts en el treball autònom de cada matèria o part de l’assignatura (individual o grupal).

Es considerarà que l’alumnat s’ha presentat a una convocatòria quan realitze l’examen de l’assignatura o presente l’activitat del treball autònom en les matèries corresponents.

 

Segon curs acadèmic (30 crèdits ECTS)
 

 Itinerari Professional

  • Assignatura de Pràctiques II: Presentació de la Memòria de Pràctiques
  • Assignatura de Treball de Final de Màster (Itinerari Professional): Presentació del Treball de Final de Màser

 

Itinerari Investigador

  • Assignatura de Pràctiques I: Opció I: Presentació de la Memòria de Pràctiques/ Opció II: Informe Treball Acadèmicament Dirigit
  • Assignatura de Treball de Final de Màster (Itinerari investigador): Presentació del Treball de Final de Màser
  • Assignatura d’Iniciació a la investigació: Treball Tutoritzat EVAI.


 

Article 11 (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de «zero»; en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de «zero» en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.

Informació proporcionada per: InfoCampus