Competències genèriques i específiques

24/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

BÀSIQUES

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit autònom.

GENERALS

CG08 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic a la planificació, seguiment i avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament.

CG1 - Saber analitzar des d'una perspectiva global els problemes de cooperació.
CG2 - Conèixer les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
CG3 - Tenir criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
CG4 - Saber reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
CG5 - Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit accionis coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CG6 - Conèixer l'entorn econòmic internacional per identificar accions de desenvolupament viables als mercats mundials.
CG7 - Estar preparats per participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CG10 - Ser capaç de plantejar i dur a terme un treball de recerca en totes les seves fases.
CG12 - Ser capaç de preparar una eixida al terreny tant en relació a les necessitats d'informació prèvies sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/recerca en terreny i els procediments de seguretat que deuran ser tinguts en compte.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - És capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
CE02 - Coneix les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
CE03 - Té criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
CE04 - És capaç de reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
CE05 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic a la planificació, seguiment i avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament.
CE06 - És capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'especialitat de Cooperació al Desenvolupament.
CE07 - Sap analitzar des d'una perspectiva global els problemes de la cooperació al Desenvolupament.
CE08 - És capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit accionis coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CE09 - Està preparat per participar en organismes públics i privats (amb ànim de lucre i sense ànim de lucre), de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CE10 - Sap reconèixer i utilitzar el tipus de disseny de recerca que sigui més adequat al problema de recerca complex que afecta al context d'intervenció.
CE11 - Sap interpretar els resultats derivats de l'aplicació de tècniques i eines programari d'anàlisi de dades tant quantitatives com a qualitatives.
CE12 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs i integrar-los en un Treball Final de Màster.
CE13 - És capaç d'utilitzar les principals fonts estadístiques, publicacions periòdiques i bibliografia sobre aquest tema.
CE14 - Sap sistematitzar bones pràctiques de cooperació internacional.
CE15 - Sintetitza coneixement, sistematitza lectures, construeix arguments i els interrelaciona en el Treball Final de Màster.
CE16 - És capaç de defensar en públic sistematitzant la informació del seu Treball Final de Màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus