Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació
 • CG02 - Comunicar idees, informacions i conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els camps de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme
 • CG03 - Analitzar en profunditat, a través del coneixement teòric-pràctic dels codis deontològics vigents en els àmbits de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme, l'ètica professional, l'autorregulació i la responsabilitat social i cultural en l'àmbit comunicatiu

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Sintetitzar coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals i innovadors en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en l'àmbit de la comunicació, tant en el context professional com d'investigació
 • CE02 - Dirigir administrativa, organitzativa i funcionalment empreses de comunicació, potenciant l'autoocupació i l'emprenedoria
 • CE03 - Analitzar en profunditat el camp de l'adreça estratègica de la comunicació d'empreses i institucions, tant en la seua naturalesa intangible –identitat visual, comunicació i cultura corporativa– com en les seues interrelacions funcionals –financera, comercial, de producció, etc.–.
 • CE04 - Idear i engegar projectes de producció de nous serveis o productes audiovisuals, publicitaris, periodístics i d'animació infogràfica.
 • CE05 - Aplicar dinàmiques innovadores en els processos de comunicació, per a dur a terme nous enfocaments creatius en les tasques assignades, i en els diferents suports i formats audiovisuals, periodístics i publicitaris
 • CE06 - Aplicar les diferents tècniques i eines per a oferir serveis o per a produir continguts periodístics, audiovisuals i publicitaris en els actuals entorns digitals i multimèdia des d'una perspectiva innovadora
 • CE07 - Avaluar les oportunitats de negoci i els àmbits del mercat comunicatiu digital més apropiats per a engegar projectes originals i innovadors
 • CE08 - Avaluar les transformacions comunicatives en l'entorn digital per a desenvolupar una perspectiva creativa i innovadora que aprofite les oportunitats que aquests nous escenaris ofereixen 
Informació proporcionada per: InfoCampus