Criteris d'admissió

24/01/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Demostrar un grau intermedi/avançat de competència oral/escrita en llengua anglesa (nivells B2-C1 del Marc de referència europeu), per mitjà d’acreditacions oficials (EOI, Cambridge o semblants). En cas de no poder aportar el grau sol·licitat, prendre part en una entrevista oral que es gestionarà des de la direcció del màster.

En aquell cas en què la demanda supere a l’oferta, els sol·licitants es baremaran i prioritzaran amb base als següents criteris d’accés i admissió:


a) Nota mitjana de l’expedient, calculada sobre 10 punts.
b) Nivell d’estudis amb què s’accedeix:

b.1) Puntuació atorgada a enginyers, arquitectes, graduats i llicenciats: 3 punts addicionals
b.2) Puntuació atorgada a diplomats universitaris: 2 punts addicionals

c) Afinitat de la titulació d’accés:

c.1) Un punt addicional per a titulacions universitàries relacionades amb el camp d’estudi lingüístic (llicenciatures en Filologia i en Traducció/Interpretació i els títols de grau que se’n deriven).
c.2) Un punt addicional per a titulacions universitàries relacionades amb l’àmbit del comerç, economia i empresa (llicenciatures en Economia, Administració i Direcció d’Empresa, Ciències Empresarials i els títols de grau que se’n deriven).

Els dits criteris es publicaran amb la resta d’informació de matrícula amb la suficient antelació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari English Language for International Trade (ELIT) 

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de l'experiència professional

Proposem que es reconeguen 6 crèdits (10%) del pla d'estudis de manera que siga equiparable al valor de la majoria d'assignatures del pla. Per a sol·licitar aquest reconeixement l'alumne haurà d'acreditar un mínim de 3 anys d'experiència professional o laboral i/o els ensenyaments universitaris no oficials, i serà la Comissió Gestora del Màster qui estudie aquesta documentació i decidisca l'adequació de la mateixa al contingut del Pla d'estudis.


Així mateix, els alumnes tenen la possibilitat de convalidar la majoria de crèdits dels cursats en l'anterior Títol propi (a excepció del Treball de fi de màster), resultant en el següent reconeixement:

Crèdits a reconèixer:

- Títol propi: 48 crèdits

- Títol oficial:

  • 48 crèdits de l'itinerari professional
  • 24 créditos de l'itinerario investigador

 

Informació proporcionada per: InfoCampus