Treball final de màster

18/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aspectes generals

El Treball Fi de Màster consisteix en un informe jurídic d'elaboració individual per part de cada estudiant que comprenga un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora, qui té la consideració de director/a del treball. Es tracta d'un treball pràctic que serveix per a acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Màster i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb les assignatures principals que s'han cursat prèviament.

Aquesta assignatura es correspon amb el segon curs del Màster i, per tant, és imprescindible que s'haja superat tota la part formativa per a presentar-se a aquesta assignatura.

Continguts temàtics i criteris de preferència

Els tres Departaments de Dret estan implicats en la supervisió del TFM en la titulació del Màster de l'Advocacia. Concretament les àrees involucrades són: Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Processal, Dret Laboral, Dret Administratiu i Dret Penal.

Durant el segon semestre de la primera anualitat del Màster, la direcció de la titulació distribueix als alumnes entre les diferents àrees de coneixement perquè amb el tutor/a designat pel coordinador del Mòdul proposen temes concrets del TFM a la Comissió de la Titulació.

L'estudi teoricopràctic que l'alumne/a ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema,prèviament consensuat i acceptat pel tutor/a, i es corresponga amb algun dels continguts o temaris que corresponga amb les assignatures que formen part del títol en l'enteniment que cada treball individualment tracta sobre un aspecte concret i singular que ja ha sigut prèviament estudiat i superat durant la part formativa i, que en aquesta assignatura aprofundeix.

Metodologia didàctica

El TFM ha de realitzar-se de manera individual per cada alumne sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les activitats que aquest ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFM. El seguiment del treball ha de permetre que aquest es desenvolupe i s'execute de manera apropiada.

El tutor/a ha d'autoritzar la defensa del TFM abans de la seua avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora en les sessions preceptives que s'estableixen. En el cas de ens ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

Cada tutor/a donarà pautes generals sobre el material bibliogràfic i bases de dades jurídiques que l'alumne/a ha d'utilitzar a l'efecte de dur a terme de manera satisfactòria la seua TFM. Ha de ser l'estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'identificar, localitzar, sistematitzar, estructurar, estudiar i citar de forma apropiada la bibliografia i jurisprudència utilitzada de manera específica i relativa al tema estudiat.

A l'Aula virtual creada a aquest efecte es detallarà les instruccions per a l'elaboració del TFM, com les normes d'estil, cites bibliogràfiques, tutories exigides, terminis de lliurament, etc. Així com es mantindrà informat a través dels fòrums habilitats per aquesta eina.

En qualsevol cas, la realització del TFM ha d'atendre el previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012 modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012 i pel Consell de Govern de 15 de desembre de 2014.

El TFM, amb la valoració que realitze el tutor o tutora, i previ l'Informe positiu d'aquest, ha de ser defensat en sessió pública.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball final de Màster: el primer període el mes de gener-febrer (primera convocatòria); i el segon període el mes de juliol (segona convocatòria).

Presentació i defensa del TFM

L'estudiant haurà de realitzar el seu TFM conforme a la planificació establida amb el seu tutor/a. La coordinació del Màster ha establit unes mínimes tutories que hauran de reflectir-se documentalment -signades per tutor/a i alumne/a- establint la planificació en l'elaboració del treball, dates, presentació de versions i/o emplene de tasques, que els alumnes hauran d'anar complint, sent el seu incompliment motiu perquè el  tutor/a NO autoritze el seu defensa.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball a tutor/a en el termini establit a aquest efecte, el tutor/a farà un informe de valoració per al tribunal avaluador i li indicarà a l'alumne/a si compta amb el vistiplau a la presentació. L'alumne/a haurà de lliurar en el termini establit a aquest efecte i en el format que se'ls indica a través de l'aula virtual:

1- Tres còpies (3) del treball -en format paper- i el document del repositori en el Deganat de la FCJE. El treball ha de portar com a títol exacte el que s'ha aprovat per Comissió de titulació.

2- El treball en PDF a l'aula virtual.

3- Sol·licitud de lliurament (i còpia) de la documentació emplenada i signada. La còpia serà retornada a l'alumne/a, cunyada i datada, perquè queda constància del moment en el qual es va realitzar la sol·licitud i depòsit del TFM.

La Comissió avaluadora es constituirà segons la normativa d'aplicació. El dia i hora concrets es comunicaran a l'alumnat amb l'antelació suficient.

La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFM valorant, de manera global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per la/l'estudiant, podent al seu torn, tenir en compte l'informe emès pel tutor/a del TFM.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar. S'entendrà que el TFM és presentat quan es defense davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora després de la defensa pública mitjançant l'exposició no llegida del seu contingut o de les línies principals d'aquest, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa, que es concreta en 10 minuts. Posteriorment, l'alumne/a contestarà a les preguntes i aclariments que puguen plantejar els membres de la Comissió Avaluadora, la qual, després de la finalització de totes les defenses procedirà a donar-los una qualificació global del TFM, en atenció als criteris assenyalats anteriorment i que seran publicats a través de l'acta de l'assignatura o l'aula virtual.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora del TFM (icordero@uji.es).

Més informació en la següent pàgina web: Treball Final de Màster

Informació proporcionada per: InfoCampus