01/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu principal del màster és millorar la capacitació professional dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l’Administració de Justícia amb la finalitat que la ciutadania tinga garantida una defensa de qualitat com a element essencial per a l’exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Aquesta formació haurà de realitzar-se conforme als principis de no discriminació i accessibilitat universal. L’estudiantat del màster obtindrà una formació tècnica qualificada i se li oferirà així mateix una formació en valors que anirà més enllà de la mera transmissió de coneixements i que li servirà com a guia en l’exercici de la seua professió, en les actuacions davant l’Administració de Justícia i en les seues relacions amb les persones que sol·liciten els seus serveis professionals, així com amb la resta d’operadors jurídics que interpreten i apliquen el Dret. 


Màster amb atribucions professionals.
 

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atès el màster en Advocacia s’ofereix per a cobrir els requisits de formació i pràctica professional que estableix la Llei d’accés, s’estableix com a requisit d’admissió el previst en l’article 2.1.a) del Reglament de la Llei d’accés:

“Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret, graduat en Dret o d’un altre títol universitari de grau equivalent que reunisca els requisits establits en l’article 3 d’aquest Reglament”.

Baremació d’expedients:

La baremació d’expedients es realitzarà tenint en compte la nota mitjana de l’expedient amb una setmana d’antelació al termini que la Universitat indique com a data de finalització de la preinscripció, tant d’aquells expedients d’estudis finalitzats com dels no finalitzats.

En la primera fase de preinscripció i matrícula que establisca la Universitat cada curs acadèmic, la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster donarà preferència a les persones sol·licitants que necessiten cursar el màster davant d’aquelles que estiguen o puguen estar col·legiades sense necessitat d’obtindre el títol professional d’advocat o advocada d’acord amb la llei d’accés, excepte els col·legiats o col·legiades que acrediten 18 mesos de col·legiació com a exercents.

La preferència s’estableix de la següent manera: sol·licitants que no necessiten cursar el màster per a l’obtenció del títol professional d’advocat o advocada i que no acrediten estar col·legiats com a exercents un mínim de 18 mesos, quedaran en llista d’espera.

En el període de matrícula (en primera fase) l’alumnat que no l’haja formalitzada en el termini establit per la Universitat, perdrà la reserva de plaça per a gestionar la llista d’espera.

Esgotat el període de matrícula en la primera fase:

Si queden places vacants, la gestió de la llista d’espera seguirà el mateix criteri preferent, però per l’ordre de nota de l’expedient acadèmic del títol ja obtingut

En la segona fase de preinscripció i matrícula: el criteri d’admissió serà la nota de l’expedient acadèmic dels llicenciats i llicenciades i dels graduats i graduades que hagen finalitzat el títol, sense criteris de preferència.

Es reservarà en cada edició un 5% de les places disponibles per a estudiants discapacitats.
 

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Advocacia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.

L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits  en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

 

 

Oferta de places

35 places.

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials preu en el curs 2022/23: 12,79€/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

Primer semestre:

 • Exercici de l´Advocacia - OB - 8,5 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Administrativa- OB - 6 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública - OB - 4 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Civil - OB - 2 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Penal - OB - 9,5 crèdits ECTS

Segon semestre:

 • Formació per a la Pràctica Civil - OB - 9 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Fiscal - OB - 4 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Laboral - OB - 5 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Mercantil - OB - 6 crèdits ECTS
 • Pràctiques Externes I - PE - 6 crèdits ECTS

Tercer semestre:

 • Pràctiques Externes II - PE - 24 crèdits ECTS
 • Treball de Final de Màster - TFM - 6 crèdits ECTS

Objectius

L'objectiu principal del Màster és millorar la capacitació professional dels futurs advocats en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguen garantida una defensa de qualitat com a element essencial per a l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Aquesta formació haurà de realitzar-se conforme als principis de no discriminació i accessibilitat universal. Aquest requeriment del Reglament de la Llei d'Accés entronca amb un altre dels objectius principals del Màster que és incidir i aprofundir en la fonamental formació en valors que ha de proporcionar-se a qualsevol estudiant que pretenga desenvolupar el seu futur professional en l'àmbit de les professions jurídiques i, en aquest cas, en el de l'Advocacia, mitjançant la sensibilització permanent en els valors ètics i deontològics de la professió.

Aquells estudiants que cursen el màster obtindran un formació tècnica qualificada i se'ls oferirà així mateix una formació valores que anirà més enllà de la mera transmissió de coneixements i que els servirà com a guia en l'exercici de la seua professió, en les actuacions davant l'Administració de Justícia i en les seues relacions amb els clients així com amb la resta d'operadors jurídics que interpreten i apliquen el Dret. Entre aquests valors rebran especial atenció aquells directament relacionats amb els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en un entorn democràtic.

D'acord amb l'anterior, els objectius del Màster són els següents:

 • Donar compliment als requeriments de formació que estableix la Llei 34/2006, de 30 d´octubre, en relació amb els professionals de l´Advocacia.
 • La formació professional de qualitat dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l´Administració de Justícia per a la garantia de l´exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.
 • Facilitar la futura inserció professional dels egressats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l´exercici professional de l´Advocacia.
 • Sensibilitzar als i les estudiants en els valors democràtics i en els valors ètics i deontològics de la professió.
 • Preparar als i les estudiants per a l´acreditació de la seua capacitació professional.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Advocacia es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s´enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d´assessorament.
 • Conèixer les tècniques dirigides a l´esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d´integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d´interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l´advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l´activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l´assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Saber identificar conflictes d´interessos i conèixer les tècniques per a la seua resolució, establir l´abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l´assessorament jurídic.
 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l´entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a l´elecció de l´estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Saber desenvolupar destreses que permeten a l'advocat millorar l´eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l´equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l´accés a fonts d´informació, el coneixement d´idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l´exercici en les seues diferents modalitats organitzatives de la professió d´advocat.
 • Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagen dirigides, d´acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que faciliten l´exercici de la professió d'advocat en les seues relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Duració i calendari

Duració: Tres semestres (octubre 2022 / gener 2024).

Docència presencial: octubre 2022 / gener 2024.

Coordinació del màster

COL·LEGI D'ADVOCATS DE CASTELLÓ

Manuel Eugenio Mata Pastor, Degà del Col·legi d'Advocats de Castelló

Direcció acadèmica ICACS

Pedro Pablo Olucha Marzá   pedro@letradosdelevante.es

Altres membres de la Comissió de titulació ICACS:

 Susana Sánchez Cabañero  ssanchezca@icacs.com
 
UNIVERSITAT JAUME I
 
Joan Antoni Martín Montaner, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I
 
Direcció acadèmica UJI
 
Patricia Escribano Tortajada prescriba@uji.es 
 
Altres membres de la Comissió de titulació UJI:
 
Iciar Cordero Cutillas icordero@uji.es
Antonio Fernández  anandez@uji.es
 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinació del treball final de màster

Mª Lidón Lara Ortiz mlara@uji.es

Telèfon: +34 964 728 677

 

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Metodologia i avaluació
El màster té un caràcter eminentment pràctic, sense perjudici de les possibles referències teòriques que pogués fer-se dins de les diferents Matèries, per la qual cosa les sessions presencials del màster seran principalment pràctiques.
Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.), si bé, com hem indicat seran mínimes.
 • Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis resolent casos pràctics, redactant escrits, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, traduccions, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens o examen: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, entrenar habilitats i destreses lingüístiques de forma autònoma, grups d'estudi i de preparació de proves d'avaluació presencial, etc. Existeix l'opció que els professors decideixin incloure, alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, quedant a consideració de la Comissió Gestora aquesta possibilitat.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:
A) Bloc Tècnic:

 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació, rúbriques, simulacions, role-playing i altres variants que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant la pàgina web del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.Dins d'aquesta observació/execució de tasques i pràctiques juga un paper fonamental la resolució de supòsits pràctics, això és, l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces, tant de manera oral com a escrita.
 • Examen (tipus Test amb Cas Pràctic): Tipus de prova que consta de dues parts
  • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Resolució de casos pràctics: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

B) Bloc de Pràctiques externes

 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes.
 • Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts: Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o *grupales per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

C) Treball Final de Màster:

 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 • Presentacions orals: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

Idiomes docents

Els idiomes d'impartició del màster d'Advocacia seran el castellà i valencià.
 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Altres màsters relacionats amb el Grau en Dret

 • Màster en Procura (Interuniversitari).
 • Màster en Igualtat de Gènere en l´àmbit públic i privat.
 • Màster en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).
 • Màster en Ètica i Democràcia.

Eixides professionals

Exercici de la professió d´advocat o advocada previ examen estatal i adscripció al Col·legi professional.

Els llicenciats en Dret per Universitats estrangeres que accedisquen al Màster de l'Advocacia necessitaran homologar el seu títol per a realitzar la prova estatal d'exercici de l'advocacia.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.