Treball de Final de Grau

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Haver superat almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, excloent-hi del còmput de crèdits obligatoris els de la pròpia assignatura Treball de Final de Grau.

Realització individual per part de l’estudiantat d’un treball de final de grau original de naturalesa professional sobre un tema relacionat amb l’àmbit dels videojocs. El treball estarà dirigit pel professorat i documentat amb una memòria redactada en anglès per l’estudiantat. El treball desenvolupat haurà de ser presentat i defensat en anglès davant un tribunal universitari.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

La tipologia del professorat tutor és la de doctor, en la qual preval la dedicació a temps complet, de la majoria de departaments implicats en la docència en el grau.

La temàtica és àmplia i variada en implicar les diverses àrees de coneixement. Els alumnes poden desenvolupar una idea proposada pel professorat o una idea pròpia. En l'últim cas el professorat, que el tutoritzarà, haurá de recolzar la idea proposada.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del professorat tutor en el qual autoritza la defensa. D'acord al termini establit per la comissió de titulació del grau, per a la defensa l'estudiantat ha de realitzar el dipòsit del TFG. La comissió de titulació del grau publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de les defenses. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, en el qual l'estudiant disposarà de 15 minuts per a exposar la defensa del seu TFG.

Consulta professorat tutor TFG

Informació proporcionada per: InfoCampus