Assignatura de pràctiques externes

11/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1.- ASPECTES GENERALS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Les pràctiques externes del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans UJI és una assignatura obligatòria,  deº 4 curs, que té assignats 12 crèdits, la tutorització dels quals correspon al Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting i a la UPD de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat.

L'objecte de les pràctiques externes, és la realització d'estades en pràctiques en entitats - organitzacions administratives, econòmiques o professionals dels sectors públic o privat-, la finalitat dels quals és complementar amb experiència pràctica la formació científica de l'estudiantat, al qual a més resulta d'utilitat atès que els ofereix una visió real dels respectius àmbits professionals.

Consultar la guia docent de l'assignatura

Les pràctiques externes es justifiquen en la necessitat de consolidar una formació o educació integral, tractant d'equilibrar la formació teòrica i pràctica universitària. És una manera d'obtenir una breu experiència laboral dirigida i supervisada, que propicie en un futur la  inserció de l'estudiantat en el mercat de treball. És l'oportunitat de conèixer de prop la dinàmica de l'empresa (pública i privada), d'un despatx professional, de l'administració laboral (Inspecció, INSS, TGSS…), del sindicat, d'un servei de prevenció, d'una mútua o d'una empresa de treball temporal (ETT), entre altres. D'altra banda, a vegades és la porta a una oportunitat laboral, perquè no és infreqüent que a la seua terminació l'o l'estudiant siga contractat per l'entitat en la qual ha realitzat les seues pràctiques.

L'inici d'un període de pràctiques és un pas significatiu per a l'estudiantat del Grau, ja que possiblement és el seu primer contacte amb la realitat empresarial. Pel que respecta a les empreses, els permet col·laborar amb la Universitat i tenir contacte amb els futurs professionals, i en el seu cas, sembrar futurs vincles laborals.

2.- ENTITATS COL·LABORADORES ON L'ESTUDIANTAT DE GRAU POT REALITZAR LES PRÀCTIQUES EXTERNES

La Universitat concerta convenis amb entitats de diferent objecte (organismes públics, associacions, empreses, organitzacions sindicals, col·legis professionals…) per a la realització de les pràctiques per l'estudiantat de Relacions Laborals i Recursos Humans. A les entitats que han subscrit un conveni amb la Universitat se'ls denomina entitats col·laboradores, que col·laboren de manera altruista amb la Universitat, completant la formació de l'estudiant des de la dimensió pràctica en fer possible l'estada en pràctiques en aquestes. Entre les entitats que han subscrit generalment un conveni amb la Universitat, a l'efecte d'acollir estudiants del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, poden esmentar-se les següents:

 • Administració pública laboral: Inspecció de Treball, INSS, Tresoreria S. S., SERVEF, Comitè Econòmic i Social, Conselleries vinculades a la matèria soci-laboral…
 • Assessories i gestories laborals
 • Despatxos professionals (graduats i graduades socials, advocats i advocades laboralistes)
 • Departaments de recursos humans d'empreses de diferents sectors d'activitat
 • Sindicats (gabinets jurídics)
 • Empreses de treball temporal  (ETT)
 • Mútues d'accidents de treball i malalties professionals
 • Serveis de prevenció
 • Associacions professionals,  fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre
 • Departaments de recursos humans d'empreses o organismes públics.

L'estudiantat disposa d'informació sobre l'oferta actualitzada d'entitats a través d'IGLU

Consultar les entitats cooperadores. 

Consultar professorat tutor de Pràctiques Externes

3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

L'avaluació i qualificació de les pràctiques externes és competència del professorat tutor de pràctiques. La qualificació de l'assignatura ha d'atendre els següents criteris:

1º.- Realització de les pràctiques en l'empresa (240 hores), obligatorietat d'assistència a les tutories, assistència a les “activitats complementàries” i lliurament d'una memòria i informes de pràctiques: l'alumnat té l'obligació de lliurar al seu professor tutor o professora tutora una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant la seua estada en l'empresa o entitat.  La realització de les pràctiques en l'empresa, la participació en les activitats i la seua justificació, l'assistència a les tutories i el lliurament de la memòria, són condicions necessàries per a aprovar i superar l'assignatura.

2º.- Informe del supervisor o supervisora de pràctiques: el 20% de la nota de l'assignatura correspon a la qualificació de la persona supervisora de l'entitat, que haurà facilitat al professorat tutor mitjançant l'informe de qualificació establit a aquest efecte.

3º.- Informe-qualificació del professor tutor o professora tutora​ UJI: el 80% de la nota correspon al professorat tutor, que establirà la seua qualificació en atenció a:

a) Memòria de pràctiques

b) Regularitat en l'assistència a tutories

c) L'actitud, interès i disposició

Per a obtenir la qualificació de 10 en aquesta matèria, a més d'obtenir una qualificació de més de 9 en l'assignatura, és necessari fer un treball complementari (amb anàlisi normativa, cerca bibliogràfica…) sobre algun tema monogràfic vinculat a les pràctiques

4 – COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES I PROFESSORAT TUTOR

La coordinadora de pràctiques és actualment Margarita Miñarro Yanini, professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social

El professorat tutor de pràctiques està integrat pels membres del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting i de la UPD de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat que tinguen assignada docència en pràctiques del Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans en POD.

5 - ERASMUS PRÁCTICAS

Hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l'estranger amb el programa Erasmus Prácticas:

Aquesta nova acció Erasmus Prácticas té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions en altres països. Els principals objectius d'aquesta modalitat són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està regit pel compromís de qualitat de l'EuropeanQuality Charter for Mobility i és finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, dependent  del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La Guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP arreplega tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlredirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/


Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus

 

Informació proporcionada per: InfoCampus