Treball de final de grau

30/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat baix la tutela d'un professor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. Mitjançant el TFG es pretén dur a terme una avaluació de les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol de Grau en Psicologia.

S'exigeix com a requisit previ tenir aprovades el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats en el treball de final de Grau.

En aquesta assignatura es cursaran 4 ECTS en anglès

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Des del grau de Psicologia s'ha elaborat una Normativa del Treball de Final de Grau permanentment exposada a l'Aula Virtual.

La Comissió de Grau ha elaborat també una GUIA DEL TFG, en la qual s'especifiquen les característiques formals i de contingut que han de reunir els TFG de Psicologia. Aquesta Guia també està exposada permanentment en l'Aula Virtual.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura PS1048) s'exposa de forma actualitzada en la web de l'Aula Virtual (AV). Qualsevol canvi important d'informació en l'AV, s'avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants de la mateixa (estudiants i tutors/as), a través del servei de fórum amb e-mail incorporat.

TUTORS/ES. El perfil dels professors/es tutors/es és el de doctors, professors a temps complet pertanyents als departaments de Psicologia (Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología i Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia).

Consulta professorat tutor TFG

TEMÀTIQUES. Les temàtiques de TFG oferides pels tutors/es de les diferents àrees de Psicologia són àmplies i variades, i responen a les diferents línies i grups de recerca dels departaments de Psicologia.

Les línies i grups de recerca dels dos departaments de Psicologia poden consultar-se ací.

Informació proporcionada per: InfoCampus