Psicologia

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Benvolgut estudiant,

Benvolguda estudianta, 

Si esteu llegint aquesta introducció, probablement tindreu un especial interès per les persones i les relacions humanes. Tal vegada tingueu clar què és la psicologia i quines són les funcions que poden realitzar els psicòlegs i les psicòlogues. Si no és aquest el vostre cas, espere que aquesta breu introducció a aquest grau us ajude a aclarir algun dels dubtes que podeu tindre en referència a les eixides professionals que pot oferir-vos la psicologia.

En línies generals, podríem dir que la psicologia s’encarrega de l’estudi del comportament humà. A la vista d’aquesta àmplia definició, pareix clar que les àrees d’intervenció de la psicologia han de ser nombroses, atès que és difícil imaginar alguna activitat humana que no implique comportaments i interaccions amb altres persones.

Són moltes les qüestions que poden respondre els psicòlegs i les psicòlogues: com es pot ajudar una persona a superar la mort d’un familiar?, com es pot tractar la drogoaddicció?, com poden aprendre els xiquets a ser més creatius?, com poden els esportistes traure un bon partit de les seues capacitats físiques utilitzant tècniques psicològiques?, quins són els trets de personalitat i valors implicats en la conducta del consumidor?, com es poden reduir els prejudicis racials o religiosos?, com es pot previndre l’excés de treball o l’estrès?, com es pot millorar l’eficàcia, la productivitat, la seguretat laboral i els sistemes en les organitzacions laborals?

Per a contestar aquestes preguntes, i moltes més, la psicologia disposa de distintes àrees: la psicologia clínica i de la salut, els recursos humans i la psicologia del treball, la psicologia educativa i escolar, la psicologia social i la intervenció psicosocial, la psicologia industrial, el diagnòstic i avaluació psicològics, la psicologia mediambiental, la psicologia jurídica, la neuropsicologia, la psicologia de l’esport, la seguretat vial, la gerontologia.

D’una altra banda, cada vegada és més habitual el treball en equips interdisciplinaris, per la qual cosa van apareixent altres àrees, fruit de col·laboració dels psicòlegs amb altres professionals.

Si després d'aquesta lectura heu decidit optar pels estudis de psicologia: benvinguts i benvingudes!

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

Compromís social i ètic

Interès pel coneixement científic

Habilitats per a les relacions interpersonals

Capacitat de treball en equip

Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

Competència oral i escrita en anglès (nivell A2, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües)

Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

L’alumnat que opte per formar-se com a psicòleg o psicòloga hauria de manifestar interès per:

Les troballes de la investigació científica en l’àmbit de la psicologia, tant en els àmbits bàsics com en els aplicats i destinats al coneixement dels mecanismes biopsicosocials que expliquen i determinen la conducta. Les estratègies i mètodes d’intervenció propis de la psicologia en l’abordatge dels diversos problemes que afecten l’individu humà i el grup en l’actual societat per aquesta. Els mètodes i tècniques d’investigació científica en l’àmbit de la psicologia. 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

 • En el grau en Psicologia s’ofereixen 180 places.
   

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Psicologia s’han oferit 180 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 9,062 això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 180) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Història de la Psicologia (FBB)

Percepció i Atenció (OB)

Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (FB)

Psicologia Evolutiva I (FB)

Mètodes i Tècniques d’Investigació (OB)

Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (FBB)

Anàlisi de Dades en Psicologia (FBB)

Anglès per a Psicòlegs (FB)*

Psicologia de la Personalitat (OB)

Psicologia de l’Aprenentatge (OB)

Segon curs

Motivació i Emoció (OB)

Psicologia Social (FBB)

Psicologia Evolutiva II (OB)

Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós (FBB)

Psicologia de les Diferències Humanes (FB)

Memòria i Llenguatge (OB)

Neurobiologia de la Conducta (FBB)

Avaluació i Diagnòstic Psicològic (OB)

Psicologia dels Grups (OB)

Psicometria (OB)

Tercer curs

Psicologia Educativa (OB)

Psicopatologia (OB)

Psicologia del Treball i de les Organitzacions (OB)

Dissenys d’Investigació (OB)

Tècniques d’Intervenció i Tractament Psicològic (OB)

Intervenció Psicosocial (OB)

Intervenció Psicoeducativa (OB)

Neuropsicologia (OB)

Psicopatologia Experimental (OB)

Psicologia Clínica de la Salut (OB)

Quart curs

Neurofarmacologia de la Conducta (OB)**

Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera (OB)**

Funcions Cognitives Superiors (OB)**

Avaluació i Intervenció Clínica (OB)**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

 

OPTATIVES

Psicologia dels Recursos Humans

Psicologia Positiva i Salut

Psicogerontologia

Psicobiologia del Desenvolupament i la Conducta Sexual

Neurociència Afectiva i Social

Avaluació de Programes

Psicologia Comunitària

Personalitat, Avaluació i Intervenció en la Infància

Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars

Drogodependències

Psicologia de l’Estrès i l’Adaptació

Tècniques de Pronòstic i Classificació

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Psicologia, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G03 - Capacitat de treball en equip
G04 - Raonament crític
G05 - Compromís ètic
G06 - Aprenentatge autònom
G07 - Capacitat d'organització i planificació
G08 - Resolució de problemes
G09 - Presa de decisions
G10 - Coneixement d'una llengua estrangera
G11 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
G12 - Capacitat de gestió de la informació
G13 - Treball en un context interdisciplinari
G14 - Reconèixer la diversitat i multiculturalitat
G15 - Lideratge

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la Psicologia
E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics.
E03 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes de recerca i de les tècniques d'anàlisis de dades.
E07 - Coneixement i comprensió dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.
E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els diferents contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.
E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d'aplicació i establiment de les metes de l'actuació psicològica.
E10 - Elaboració d'informes psicològics en diferents àmbits d'actuació.
E11 - Domini instrumental de la llengua anglesa
E12 - Capacitat de rebre, comprendre i transmetre la producció científica escrita en la llengua anglesa
E13 - Especificació dels objectius del servei que es proporcionarà al client
E14 - Avaluació de les característiques rellevants dels individus, els grups, les organitzacions i les situacions utilitzant mètodes apropiats
E15 - Desenvolupament dels serveis o productes a partir de les teories i mètodes psicològics per a ser utilitzades pels psicòlegs o els mateixos clients
E16 - Identificació, preparació i realització d'intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació i les activitats de desenvolupament
E17 - Anàlisi de l'adequació de les intervencions en termes de compliment del pla d'intervenció i assoliments del conjunt d'objectius
E18 - Informació adequada als clients per a satisfer les necessitats i les expectatives d'aqueixos clients

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat baix la tutela d'un professor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. Mitjançant el TFG es pretén dur a terme una avaluació de les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol de Grau en Psicologia.

S'exigeix com a requisit previ tenir aprovades el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats en el treball de final de Grau.

En aquesta assignatura es cursaran 4 ECTS en anglès

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Des del grau de Psicologia s'ha elaborat una Normativa del Treball de Final de Grau permanentment exposada a l'Aula Virtual.

La Comissió de Grau ha elaborat també una GUIA DEL TFG, en la qual s'especifiquen les característiques formals i de contingut que han de reunir els TFG de Psicologia. Aquesta Guia també està exposada permanentment en l'Aula Virtual.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura PS1048) s'exposa de forma actualitzada en la web de l'Aula Virtual (AV). Qualsevol canvi important d'informació en l'AV, s'avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants de la mateixa (estudiants i tutors/as), a través del servei de fórum amb e-mail incorporat.

TUTORS/ES. El perfil dels professors/es tutors/es és el de doctors, professors a temps complet pertanyents als departaments de Psicologia (Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología i Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia).

Consulta professorat tutor TFG

TEMÀTIQUES. Les temàtiques de TFG oferides pels tutors/es de les diferents àrees de Psicologia són àmplies i variades, i responen a les diferents línies i grups de recerca dels departaments de Psicologia.

Les línies i grups de recerca dels dos departaments de Psicologia poden consultar-se ací.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països. 

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Psicologia?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
 • Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta.
 • Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament.
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat.

Així mateix, amb el grau en Psicologia també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.    

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Eixides professionals

Àmbits de treball

Àmbit de la psicologia clínica i de la salut

 • Psicòleg o psicòloga clínic (PIR) en centres de salut pública i/o en exercici lliure.
 • Psicòleg o psicòloga general sanitari (màster en Psicologia General Sanitària)

Àmbit educatiu i psicopedagògic:

 • Expert o experta en reeducació i rehabilitació de menors.
 • Orientador o orientadora escolar, personal i professional.
 • Especialista en tercera edat (psicogerontologia).

Àmbit social, industrial i del treball i les organitzacions:

 • Especialista en serveis socials.
 • Expert o experta en psicologia jurídica i judicial.
 • Psicòleg o psicòloga social i de les organitzacions: empreses, institucions públiques, etc.
 • Especialista en psicologia de l’esport.

Àmbit de la investigació científica.

Àmbit de la docència: professor o professora d’educació secundària o universitària

 

Tasques professionals

Encara que els psicòlegs i psicòlogues parteixen d’una base teòrica similar, atesa l’elevada quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar el seu treball, les funcions que realitzen són bastant diferents.

 • Camp evolutiu/educatiu

En l’àmbit evolutiu, realitzen tasques de prevenció, de diagnòstic i d’intervenció, en situacions d’estimulació primerenca, processos de construcció del subjecte o processos involutius en la tercera edat.

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en tot allò relacionat amb l’educació de l’individu.

Realitzen tasques preventives, de diagnòstic i apliquen teràpies.

També intervenen en el procés d’ensenyament/aprenentatge i en l’assessorament en mètodes pedagògics al professorat. D’altra banda, desenvolupen tasques d’orientació acadèmica i professional a l’estudiantat i d’assessorament a famílies.

 • Camp del treball i de les organitzacions

En aquest camp, els psicòlegs i psicòlogues realitzen tasques de gestió dels recursos humans, concretament de selecció de personal, d’higiene laboral, de seguretat en el treball, d’adaptació de noves tècniques, de màrqueting i publicitat, d’estudis de mercat i tendències de mercat, d’investigació social, de formació professional i ocupacional, de consultoria i de reinversió laboral.

 • Camp de la intervenció social

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en la gestió i l’organització dels serveis socials. Segons amb quina població treballen, les seues tasques van des de la realització i l’aplicació de programes de rehabilitació de drogodependents o d’acollida d’immigrants fins a la reinserció laboral.

 • Camp clínic i de la salut

Aquests professionals desenvolupen tasques de diagnòstic i d’intervenció en patologies en adults i infants i d’aplicació de plans de salut comunitària.

 • Camp jurídic

En aquest camp, els professionals es dediquen a la psicologia forense, realitzen tasques de mediació i tasques relacionades amb la criminologia i la victimologia.

 • Camp del trànsit i de la seguretat viària

Aquests professionals realitzen exploracions de les persones quant als seus reflexos psicomotrius, aptitudinals i personals i desenvolupen investigacions sobre seguretat viària i aspectes psicològics de l’ús d’armes. A més, realitzen tasques de prevenció en les conductes de risc en la conducció de vehicles i avaluen els candidats a guàrdies de seguretat.

 • Camp de l’activitat física i l’esport

Aquests professionals realitzen des de l’avaluació psicològica i esportiva fins a una planificació i programació d’intervencions, a més de tasques de formació i d’investigació.

 • Camp de la recerca i la docència

Aquest camp inclou, bàsicament, el treball de recerca en les diferents àrees de treball del psicòleg o psicòloga i la docència dels estudis universitaris de psicologia i en diverses assignatures de cicles formatius.

 

RESUM

 • Psicologia clínica i de la salut (centres privats de consulta, assessorament i tractament, centres de planificació familiar, etc.).
 • Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans (empreses de consultoria i recursos humans, empreses de publicitat i màrqueting, etc.).
 • Psicologia de l’educació (gabinets psicològics de tractament i reeducació, serveis psicopedagògics).
 • Psicologia de la intervenció social (equips de base de serveis socials en els ajuntaments, equips de serveis socials especialitzats, etc.).
 • Psicologia jurídica i judicial (psicologia aplicada al dret dels menors, mediació en adopcions, peritatges psicològics, etc.).
 • Psicologia del trànsit i de la seguretat (centres de reconeixement de conductors i armes, Direcció General de Trànsit).
 • Psicologia de l’activitat física i de l’esport (avaluació i intervenció psicologicoesportiva).
 • Recerca bàsica i docència (recerca bàsica i aplicada en les diferents àrees de la psicologia, docència en centres de secundària o universitaris, etc.).

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.