Presentació

29/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu general del grau en Enginyeria Mecànica és formar titulats i titulades amb preparació específica per a realitzar l’anàlisi, disseny, desenvolupament, execució i manteniment de màquines, processos i instal·lacions necessaris per al desenvolupament de la indústria i de la societat en general: sistemes mecànics (màquines, motors…), tèrmics, hidràulics, instal·lacions (transport de fluids, climatització, elèctrics…), estructures (industrials, vehicles de transport,…), etc. Això implica que l’alumnat siga capaç d’entendre un ampli espectre de fenòmens físics, desenvolupar habilitats creatives en disseny tecnològic, així com habilitats analítiques i de resolució de problemes, a fi de poder aplicar els coneixements adquirits. A més, els enginyers i enginyeres mecànics actuals han de desenvolupar la seua activitat tenint en compte la repercussió econòmica i l’impacte mediambiental de la seua activitat, i no sols els aspectes tècnics d’aquesta, per la qual cosa també han de posseir coneixements en aquests àmbits.

La combinació de les competències adquirides implica que els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica tinguen una formació molt versàtil, amb preparació per a accedir a un ampli ventall d’oportunitats professionals. Com a conseqüència d’aquesta diversitat de competències, són professionals demandats en la indústria, no sols en treballs directament relacionats amb l’enginyeria.

El programa formatiu en la Universitat Jaume I es compon d’una part important de continguts bàsics. Durant el primer curs i part del segon el treball de l’alumnat s’enfoca a l’estudi de matèries bàsiques com ara matemàtiques, física, química, informàtica, expressió gràfica i empresa. A partir d’aquest punt s’inicia l’estudi de disciplines fonamentals en l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica com són mecànica, teoria de màquines, elasticitat i resistència de materials, mecànica de fluids, enginyeria tèrmica, ciència de materials, electrotècnia, electrònica, etc. Aquestes matèries proporcionen una sòlida formació científica i tècnica en Enginyeria Mecànica; també és de particular importància la realització de pràctiques de laboratori. En tercer i quart curs les matèries es fan cada vegada més tecnològiques i aplicades, ja que fomenten les capacitats d’aplicació pràctica i desenvolupament de projectes d’enginyeria: disseny de màquines, màquines i instal·lacions tèrmiques, sistemes de producció industrial, estructures i construccions industrials, màquines i instal·lacions de fluids, etc. L’aprofundiment en determinades àrees específiques com ara màquines, fabricació, instal·lacions o estructures s’aconsegueix a través de l’oferta d’assignatures optatives durant l’últim curs, la realització de pràctiques en empreses i el desenvolupament i defensa del Treball de Final de Grau.

A més de les competències científiques i tècniques pròpies del grau, els graduats i graduades han d’adquirir una sèrie de competències transversals relacionades amb l’aprenentatge autònom, la comunicació en diverses llengües, el treball en equip, la consciència sobre la responsabilitat de l’aplicació pràctica de l’enginyeria, la innovació i investigació, entre altres.

Alguns dels avantatges que comporta estudiar aquesta titulació en la Universitat Jaume I són:

  • Disposar d’un equip de professorat jove amb una bona formació i amb experiència docent en altres titulacions tècniques, com ara Enginyeria Industrial o Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, complementat per la presència de professorat associat que compagina el seu treball docent amb el treball en la indústria i que aporta la seua experiència professional a les aules.
  • Incorporar-se a una universitat nova, amb futur i dotada de magnífiques instal·lacions, tant pel que fa a les aules i aules informàtiques, com als laboratoris, que disposen dels equipaments més moderns que s’utilitzen actualment en la indústria.
  • Aprofitar el limitat nombre d’alumnat de la titulació per a aconseguir una docència en què la relació professorat-alumnat puga ser fluida i espontània.


L’estructura del grau es basa en l’Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer o enginyera tècnic industrial. Per això, les atribucions professionals que atorga en títol de graduat o graduada en Enginyeria Mecànica són equivalents a les del títol anterior d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica.

Informació proporcionada per: InfoCampus