Enginyeria Mecànica

30/11/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu general del grau en Enginyeria Mecànica és formar titulats i titulades amb preparació específica per a realitzar l’anàlisi, disseny, desenvolupament, execució i manteniment de màquines, processos i instal·lacions necessaris per al desenvolupament de la indústria i de la societat en general: sistemes mecànics (màquines, motors…), tèrmics, hidràulics, instal·lacions (transport de fluids, climatització, elèctrics…), estructures (industrials, vehicles de transport,…), etc. Això implica que l’alumnat siga capaç d’entendre un ampli espectre de fenòmens físics, desenvolupar habilitats creatives en disseny tecnològic, així com habilitats analítiques i de resolució de problemes, a fi de poder aplicar els coneixements adquirits. A més, els enginyers i enginyeres mecànics actuals han de desenvolupar la seua activitat tenint en compte la repercussió econòmica i l’impacte mediambiental de la seua activitat, i no sols els aspectes tècnics d’aquesta, per la qual cosa també han de posseir coneixements en aquests àmbits.

La combinació de les competències adquirides implica que els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica tinguen una formació molt versàtil, amb preparació per a accedir a un ampli ventall d’oportunitats professionals. Com a conseqüència d’aquesta diversitat de competències, són professionals demandats en la indústria, no sols en treballs directament relacionats amb l’enginyeria.

El programa formatiu en la Universitat Jaume I es compon d’una part important de continguts bàsics. Durant el primer curs i part del segon el treball de l’alumnat s’enfoca a l’estudi de matèries bàsiques com ara matemàtiques, física, química, informàtica, expressió gràfica i empresa. A partir d’aquest punt s’inicia l’estudi de disciplines fonamentals en l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica com són mecànica, teoria de màquines, elasticitat i resistència de materials, mecànica de fluids, enginyeria tèrmica, ciència de materials, electrotècnia, electrònica, etc. Aquestes matèries proporcionen una sòlida formació científica i tècnica en Enginyeria Mecànica; també és de particular importància la realització de pràctiques de laboratori. En tercer i quart curs les matèries es fan cada vegada més tecnològiques i aplicades, ja que fomenten les capacitats d’aplicació pràctica i desenvolupament de projectes d’enginyeria: disseny de màquines, màquines i instal·lacions tèrmiques, sistemes de producció industrial, estructures i construccions industrials, màquines i instal·lacions de fluids, etc. L’aprofundiment en determinades àrees específiques com ara màquines, fabricació, instal·lacions o estructures s’aconsegueix a través de l’oferta d’assignatures optatives durant l’últim curs, la realització de pràctiques en empreses i el desenvolupament i defensa del Treball de Final de Grau.

A més de les competències científiques i tècniques pròpies del grau, els graduats i graduades han d’adquirir una sèrie de competències transversals relacionades amb l’aprenentatge autònom, la comunicació en diverses llengües, el treball en equip, la consciència sobre la responsabilitat de l’aplicació pràctica de l’enginyeria, la innovació i investigació, entre altres.

Alguns dels avantatges que comporta estudiar aquesta titulació en la Universitat Jaume I són:

 • Disposar d’un equip de professorat jove amb una bona formació i amb experiència docent en altres titulacions tècniques, com ara Enginyeria Industrial o Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, complementat per la presència de professorat associat que compagina el seu treball docent amb el treball en la indústria i que aporta la seua experiència professional a les aules.
 • Incorporar-se a una universitat nova, amb futur i dotada de magnífiques instal·lacions, tant pel que fa a les aules i aules informàtiques, com als laboratoris, que disposen dels equipaments més moderns que s’utilitzen actualment en la indústria.
 • Aprofitar el limitat nombre d’alumnat de la titulació per a aconseguir una docència en què la relació professorat-alumnat puga ser fluida i espontània.


L’estructura del grau es basa en l’Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer o enginyera tècnic industrial. Per això, les atribucions professionals que atorga en títol de graduat o graduada en Enginyeria Mecànica són equivalents a les del títol anterior d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Els estudis del grau en Enginyeria Mecànica demanaran de l'alumnat que ingresse un alt nivell d’esforç i dedicació a l’estudi. Per això, és important que l’alumnat tinga vocació, habilitat per al raonament abstracte, creativitat i enginy, mentalitat analítica crítica, capacitat d’observació, instint de superació i constància tant en l’estudi com en el treball.

Així mateix, és desitjable que l'alumnat de nou ingrés tinga habilitats per al càlcul matemàtic i unes sòlides bases de formació en matemàtiques, física, química i dibuix tècnic. Tot això facilitarà, sens dubte, el seu adequat progrés en els estudis que es proposen.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

En el grau en Enginyeria Mecànica s’ofereixen 80 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Enginyeria Mecànica s’han oferit 80 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,214, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 80) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar els graus que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar un determinat grau ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.


Més informació

 

Llistes d’espera

- Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
 

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
   

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Física I (FBB)

Química (FBB)

Informàtica (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Càlcul II (FBB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Electrotècnia (OB)

Empresa (FBB)

Mecànica de Fluids (OB)

Electrònica (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Tercer curs

Sistemes Automàtics (OB)

Disseny de Màquines (OB)

Màquines i Instal·lacions Tèrmiques (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Enginyeria Gràfica (OB)

Teoria d’Estructures (OB)

Disseny de Màquines (OB)

Estructures i Construccions Industrials (OB)

Màquines i Instal·lacions de Fluids (OB)

Tecnologies de Fabricació (OB)

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Enginyeria de Materials (OB)

Màquines i Instal·lacions Elèctriques (OB)

Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)*

Optativa 2 (OP)*

Optativa 3 (OP)

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN MÀQUINES

16,5 crèdits ECTS

- Projecte de Màquines*

- Dinàmica de Màquines i Vibracions*

- Manteniment de Màquines

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN FABRICACIÓ

16,5 crèdits ECTS

- Disseny per a Fabricació I Muntatge*

- Planificació de Processos de Fabricació*

- Manteniment i Operació de Sistemes de Fabricació

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN ESTRUCTURES

16,5 crèdits ECTS

- Càlcul d’Estructures Avançat*

- Càlcul d’Estructures de Formigó Armat. Fonamentacions*

- Manteniment d’Estructures i Construccions

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN INSTAL·LACIONS

16,5 crèdits ECTS

- Instal·lacions de Climatització i Refrigeració*

- Instal·lacions de Transport de Fluids*

- Revisió i Certificació d’Instal·lacions

Consulteu oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau (PE/TFG) s’ha d’haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB) (sense comptar aquesta matèria en el còmput del percentatge).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Enginyeria Mecànica, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, Organització i gestió d'empreses.

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
CC05 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
CC06 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
CC11 - Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

CEM01 - Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
CEM02 - Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.
CEM03 - Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
CEM04 - Coneixements i capacitats per a aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.
CEM06 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluït-mecàniques.
CEM07 - Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
CEM08 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

CPFGM01 - Ser capaç de realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, un projecte en l'àmbit de l'Enginyeria Mecànica de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

CEA01 - Coneixement dels fonaments de seguretat industrial.
CEA02 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.
CEA03 - Capacitat per a integrar-se en un context professional desenvolupant tasques de l'àmbit de l'Enginyeria Mecànica.
CEA04 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.
CEA05 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.
CEA06 - Capacitat per al càlcul, disseny i selecció de màquines i instal·lacions elèctriques.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Haver superat el 80% dels ECTS de l’obligatorietat sense considerar les matèries Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per a el còmput d’aquest percentatge.

En el cas que a l’estudiantat se li hagen reconegut sis crèdits optatius per la participació en activitats universitàries extraacadèmiques, i no acredite haver cursat suficients crèdits en llengua estrangera en altres universitats en el context de programes de mobilitat, per a poder assegurar el 5% dels crèdits del grau en llengua estrangera ha de presentar la documentació del treball de final de grau en anglès.

El treball de final de grau consisteix en un projecte d’enginyeria en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa  que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Consulta professorat tutor TFG

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Mecànica?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Enginyeria Industrial (actuals atribucions professionals de l'Enginyer/a Industrial).
 • Màster universitari en Disseny i Fabricació.
 • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d’Idiomes.
 • Màster universitari en Gestió de la Qualitat.

Així mateix,  amb el grau en Enginyeria Mecànica també puc accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica posseeixen les atribucions professionals, reconegudes per la Llei 12/1986, de l’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. 

Àmbits de treball

Aquests professionals poden desenvolupar el seu treball en quasi tots els sectors industrials i econòmics, principalment en els departaments de projectes, producció i comercialització.

Els llocs de treball més habituals es troben en empreses del sector mecànic, on formen part d’equips multidisciplinaris en indústries de diferents sectors, com ara: indústria alimentària, indústria de l’automòbil, indústria química, indústria elèctrica, indústria electrònica i robòtica industrial, empreses de serveis, administració pública, ensenyament i investigació. També poden exercir lliurement la professió: elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etcètera.

Tasques professionals

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica poden ocupar qualsevol lloc de treball tècnic relacionat amb el món industrial o de les instal·lacions.

RESUM

Atès que és una de les professions més sol·licitades en l'actualitat, els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica cobreixen diferents perfils professionals:

•      Desenvolupament, redacció i coordinació de projectes tècnics d’enginyeria, com ara màquines i instal·lacions.

•      Direcció i coordinació d'activitats de producció, operació i manteniment.

•      Direcció d'equips, gestió, comercialització i màrqueting.

•      Responsables de medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals.

•      Recerca, formació i docència.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.