Competències MECES, genèriques i específiques

22/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Matemàtica Computacional, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG02 - Capacitat d'organització i planificació.
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació.
CG06 - Resolució de problemes.
CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
CG08 - Aprenentatge autònom.
CG09 - Adaptació a noves situacions.
CG10 - Raonament crític.


E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Càlcul Diferencial i Integral i Funcions de Variable Complexa i aptitud per a la seua aplicació.
CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Àlgebra Lineal i Geometria i aptitud per a la seua aplicació.
CE03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Estructures Algebraiques i aptitud per a la seua aplicació.
CE04 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Topologia i Geometria Diferencial i aptitud per a la seua aplicació.
CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Probabilitat i Estadística i Recerca Operativa i aptitud per a la seua aplicació.
CE06 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Equacions Diferencials i aptitud per a la seua aplicació.
CE07 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Mètodes Numèrics i aptitud per a la seua aplicació.
CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.
CE09 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CE10 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d'assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
CE12 - Capacitat d'abstraure propietats estructurals d'objectes matemàtics, de la realitat observada, i d'altres àmbits distingint-les d'aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.
CE13 - Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE16 - Capacitat per a participar en l'anàlisi, disseny, construcció i manteniment d'aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
CE18 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius.
CE19 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les Xarxes de Computadors i Internet.
CE20 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions.
CE21 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE22 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE23 - Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o unes altres per a experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes.
CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l'àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d'optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines que es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
CE25 - Raonament lògic i identificació d'errors en els procediments matemàtics i informàtics.
CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades a les finalitats que es perseguisquen.
CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre mitjançant mètodes numèrics o simulació problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.
CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.
CE29 - Capacitat d'utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.
CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d'aprenentatge necessaris per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d'autonomia.
CE31 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa empresarial en l'àmbit de la matemàtica computacional.
CE32 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte en l'àmbit de les matemàtiques i la computació en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
CE33 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de les matemàtiques i la computació.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus