Assignatura de pràctiques externes

22/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les pràctiques externes o pràctiques clíniques del Grau d'Infermeria permetrà que l'alumne puga desenvolupar actituds i aptituds relacionades amb l'activitat assistencial, i adquirisca hàbits i valors propis de la professió d'infermeria.

Es realitzen íntegrament en Hospitals i Centres de salut conveniats amb la Conselleria de Sanitat i Benestar Social, sota la supervisió directa d'una infermera de referència, responsable de cures generals que juntament amb el/la tutor/a d'alumne/a i el professor/a responsable de la matèria avaluen l'assoliment de les competències específiques de pràctiques arreplegades en les guies docents de cada assignatura. Consulta entitats col·laboradores.

L'estada clínica inclou activitats com: cures directes; cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc.

El nombre total d'hores pràctiques clíniques distribuïdes en les diferents assignatures amb pràctiques clíniques del mòdul de Ciències de la Infermeria i del Treball Final de Grau (Mòdul Pràctiques tutelades i TFG) són 2316,75 hores complint així amb el que s'estableix en l'article 42 del Reial decret 581/2017 de 9 de juny, suposant més del 50% de les hores de formació del títol.

Les pràctiques es desenvolupen a través d'un rotatori clínic independent després de la impartició dels continguts teòric/pràctics de cada assignatura, distribuïdes en 83 ECTS en les següents matèries:

2º Curs: 30 ECTS

            Salut i Entorn: 12 ECTS

            Cures d'Infermeria en Processos Assistencials: 18 ECTS

3º Curs: 30 ECTS

            Cures d'Infermeria en Grups de Població Específics: 12ECTS

            Cures de Salut Mental: 3 ECTS

            Cures d'Infermeria en Processos Crònics: 6 ECTS

            Cures d'Infermeria en Processos Complexos: 9 ECTS

4º Curs: 23 ECTS

             Cures d'Infermeria en Processos Complexos: 18 ECTS

             Treball Final de Grau: 5 ECTS

Per a cada centre de salut i Hospital en el qual els alumnes desenvolupen les pràctiques clíniques, l'UJI té contractat un professor assistencial de pràctiques, complint amb l'estipulat en el conveni amb Conselleria de Sanitat i Benestar Social, i assegurant-se d'aquesta manera una adequada coordinació entre la Universitat i els dispositius sanitaris.Les pràctiques són coordinades des de la Comissió de Grau. El grau compta amb 4 coordinadors de pràctiques i l'assignació de centre i plaça per a cada període de pràctiques es realitza per elecció del propi alumnat i en funció de la seua nota d'expedient en el moment de l'elecció. Per a cada estada o rotatori de pràctiques a cada alumna/o se li assignarà un professor tutor en la Universitat i una infermera de referència en el centre de pràctiques, que seran els responsables del seguiment i avaluació d'aquestes.

El grau d'infermeria té desenvolupada una normativa específica de pràctiques per a regular els aspectes relacionats amb aquestes, així com una guia d'actuació relacionada amb la sinistralitat i els accidents en el transcurs de les pràctiques.   

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l'estranger amb el programa Erasmus Prácticas. Aquesta nova acció Erasmus Prácticas té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d'aquesta acció són:

  • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
  • Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
  • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l'EuropeanQuality Charter for Mobility i és finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La Guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP arreplega tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus