Història i Patrimoni

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés en el grau en Història i Patrimoni, i amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

• Compromís social i ètic

• Interès per comprendre la societat actual i els mecanismes que l’han conformat

• Capacitat de treball en equip

• Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

• Capacitat per comprendre i valorar el patrimoni històric i cultural, la protecció i els mecanismes per a fer-lo valer

• Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques.

Oferta de places i procediment d'admissió

Per a accedir a la Universitat és important que tingueu en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:


Oferta de places...

En el grau en Història i Patrimoni s’ofereixen 50 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada, la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Història i Patrimoni s’han oferit 50 places i la nota de tall per a un determinat any ha estat 6,210, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 50) tenia aquesta qualificació.


Notes de tall


Preinscripció

 • Cal indicar les carreres que voleu cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma a la qual es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació


Llistes d’espera

Cada Universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació


Matrícula

 • Cada Universitat té un procediment i un període de matrícula (en l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • En l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació


Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobareu tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ...): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Llatí i Llengües Europees (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Patrimoni Arqueològic i Prehistòric d’Europa (OB)

Filosofia Antiga i Medieval (OB)

Patrimoni Natural: Geografia General Física (FBB)

Història del Món Clàssic (FBB)**

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Teoria de l’Argumentació i del Discurs (FBB)

Filosofia de les Ciències Humanes i Socials (OB)

Cultura Grega a través dels Textos (OB)

Segon curs

Lingüística (FBB)**

Llengua Catalana / Llengua Espanyola (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Història Medieval d’Europa (OB)

Història Moderna (OB)

Història Contemporània (OB)

Llengua Anglesa (FBB)*

Ètica (FBB)

El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana (OB)

Estètica, Gust i Patrimoni (OB)

Tercer curs

Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (OB)

Literatura Espanyola (OB)

Patrimoni i Història de les Arts Visuals (OB)

Història Contemporània d’Espanya (OB)

Patrimoni Geogràfic d’Espanya (OB)

Filosofia Moderna i Contemporània (OB)

Història i Patrimoni Documental (OB)

Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric (OB)

Teoria de l’Art Contemporani (OB)

Història d’Amèrica Llatina (OB)

Quart curs

Fonaments i Teoria del Patrimoni Artístic (OB)**

Geografia i Patrimoni del País Valencià (OB)

Patrimoni Històric de la Hispània Romana (OB)

Pràctiques Externes (PE)1**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Història Política i Social de l’Espanya Moderna (OP)

Història Contemporània del País Valencià (OP)

Gènere i Imatge en la Història (OP)

Patrimoni Geogràfic Rural i Urbà (OP)

Antiguitat i Patrimoni (OP)

Patrimoni Medieval Cristià i Islàmic (OP)

Patrimoni Artístic Iberoamericà (OP)

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits  ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Història i Patrimoni, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, cientí­fica o ètica;
 • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat aquelles habi­litats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Capacitat d'organització i planificació
G03 - Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
G04 - Resolució de problemes
G05 - Presa de decisions
G06 - Treball en equip
G07 - Treball en un context interdisciplinari
G08 - Raonament crític
G09 - Coneixement d'altres cultures i costums
G10 - Compromís ètic
G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
G12 - Aprenentatge autònom
G13 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G14 - Creativitat
G15 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
G16 - Iniciativa i esperit emprenedor
   

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat
E02 - Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat
E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos
E04 - Coneixements generals de geografia
E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en l'idioma propi usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes
E06 - Coneixement d'habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes
E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos històrics i socioculturals
E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d'un posicionament crític, igualitari, obert i flexible
E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d'una forma autònoma i creativa
E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés
E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits
E12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història i la història de l'art
E13 - Coneixement de llenguatges i tècniques artístiques. Teoria i pensament estètic
E14 - Coneixements bàsics d'iconografia
E15 - Coneixement de la història universal
E16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la llengua pròpia com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent
E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, geografia i història de l'art
E18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent
E19 - Coneixement sobre els béns patrimonials, la gestió de col·leccions i el mercat de l'art
E20 - Utilitzar els mètodes i eines necessaris per a realitzar una planificació dels recursos territorials
E21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori
E22 - Capacitat per a interpretar resultats de recerca i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d'història, geografia i història de l'art

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau, sense considerar en aquest còmput les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau.

Realització d’un treball personal que servisca per a avaluar els resultats d’aprenentatge associats a l’obtenció del grau en Història i Patrimoni. Els continguts, per tant, s’han de correspondre amb els de les competències de les assignatures que estiguen relacionades amb l’objecte del treball. Aquest treball ha d’incloure, obligatòriament, la recerca i consulta bibliogràfica en una llengua estrangera, així com un resum o presentació del treball en aquesta mateixa llengua. La dedicació a aquestes tasques ha de ser, almenys, de tres crèdits ECTS.

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta professorat tutor de TFG


La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters podeu cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Història i Patrimoni?

- Màsters oficials:

 • Màster universitari en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) (interuniversitari).
 • Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.
 • Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.
 • Màster interuniversitari en Història de l’Art i Cultura Visual (interuniversitari).
 • Màster universitari en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

Així mateix, amb el grau en Història i Patrimoni també podeu accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, la qual consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

Per a continuar la vostra formació professional

 

Consulteu els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

 

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

- Docència de la història i de la història de l’art: universitària i no universitària.

- Docència de les ciències socials en l’ensenyament secundari.

- Protecció, gestió i interpretació del patrimoni historicoartístic i cultural: planejament urbanístic, serveis institucionals, monuments, llocs històrics, jaciments arqueològics, patrimoni immaterial, etc.

- Gestió i catalogació de fons documentals, arxius, biblioteques i centres d’imatge.

- Treball en museus, exposicions, comissariat artístic i centres d’interpretació.

- Assessorament cultural en empreses i entitats públiques i privades: elaboració d’informes, dictàmens històrics, gestió de col·leccions, organització d’exposicions, elaboració de catàlegs i inventaris, gestió de recursos humans.

- Creació de continguts culturals adaptats a les noves tecnologies de comunicació.

- Anàlisi, posada en valor i difusió de béns historicoartístics com a recursos de turisme cultural: programes didàctics, assessoria tècnica, elaboració de rutes turístiques, guies historicoartístiques, gestió de programes, recursos humans.

- Organització d’esdeveniments, manifestacions culturals o jornades científiques, així com definir i gestionar projectes i iniciatives culturals, comissariar exposicions i dirigir grups d’interpretació i difusió del patrimoni d’acord amb els paràmetres de les polítiques culturals institucionals.

- Treball en mitjans de comunicació i editorials: documentalista, crítica, divulgació, gestió de col·leccions.

Tasques professionals:

- Ensenyar, investigar, gestionar, defensar i conservar el patrimoni historicoartístic i cultural.

- Assumir les responsabilitats pròpies de gestors del patrimoni  historicoartístic i cultural en l’àmbit institucional i empresarial.

- Assumir les responsabilitats pròpies de conservadors, comissaris d’exposicions i experts al mercat artístic.

- Assumir les responsabilitats pròpies de docents, investigadors i documentalistes en entitats públiques i privades.

- Assumir les responsabilitats pròpies de creadors de continguts i divulgadors de coneixements històrics i artístics; i d’assessorament i expertització de béns culturals en institucions públiques i en empreses privades.

- Gestió cultural, interpretació i difusió del patrimoni.

- Turisme cultural.

- La docència, en països com els Estats Units i a Europa.

- Posar en valor el patrimoni històric, natural i cultural mitjançant la seua presentació i ús social actiu, des de punts de vista i opcions diferents.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.