Competències MECES, genèriques i específiques

22/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Finances i Comptabilitat, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d'organització i planificació
CG03 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG04 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG05 - Capacitat de gestió de la informació
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Presa de decisions
CG08 - Treball en equip
CG09 - Raonament crític
CG10 - Compromís ètic
CG11 - Aprenentatge autònom
CG12 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG13 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG14 - Adaptació a noves situacions

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

EA01 - Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques
EA03 - Disseny i gestió de projectes
EA04 - Habilitat cerca d'informació i recerca
EC01 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials
EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les empreses
EC03 - Conèixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de les empreses
EC04 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de costos
EC05 - Conèixer el funcionament intern de l'empresa, diferenciar les diferents parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades
EC06 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting
EC07 - Descriure i analitzar els diferents models micro i macroeconòmics
EC08 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la seua dimensió històrica
EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d'anàlisis i predicció de models econòmics
EC10 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l'economia i a l'activitat de les empreses
EC11 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi la seua dimensió històrica

EP01 - Conèixer les eines de gestió financera avançada de l'empresa
EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses
EP03 - Conèixer les principals eines per a la gestió de carteres de renda fixa i variable
EP04 - Conèixer les diferents estructures dels mercats financers i el seu funcionament
EP05 - Conèixer els instruments necessaris per a poder valorar les operacions d'inversió més usuals de l'empresa
EP06 - Conèixer els diferents models de govern corporatiu
EP07 - Conèixer els principals mètodes de planificació financera que li permeten optimitzar la gestió dels recursos financers a curt termini
EP08 - Analitzar, sintetitzar i interpretar críticament les operacions més avançades de la comptabilitat financera
EP09 - Analitzar i sintetitzar la comptabilitat de les administracions públiques i de sectors econòmics amb plans sectorials
EP10 - Elaborar i analitzar críticament els estats financers consolidats
EP11 - Avaluar el procés d'harmonització comptable internacional
EP12 - Interpretar les diferents tècniques de gestió de costos i aplicar els diferents sistemes de control de gestió empresarial
EP13 - Interpretar els informes econòmic financers i redactar informes d'auditoria
EP14 - Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de les finances

 


 

Informació proporcionada per: InfoCampus