Eixides professionals

10/12/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En finalitzar els estudis del grau en Enginyeria Química s’assoleixen les atribucions professionals de l'enginyer o enginyera tècnic industrial i es pot exercir la professió d'enginyer o enginyera tècnic amb una formació específica en química industrial.

Àmbits de treball

Aquests professionals poden desenvolupar la seua tasca en una gran varietat d’àmbits:

 • Indústries de procés químic, físic, fisicoquímic i bioquímic:
  • Industria ceràmica
  • Petroquímica.
  • Derivats del petroli
  • Química per a l'agricultura.
  • Indústries alimentàries i de begudes.
  • Catàlisi.
  • Cautxú i derivats.
  • Energia i combustibles.
  • Especialitats químiques i farmacèutiques.
  • Fibres sintètiques, tèxtils i pel·lícules.
  • Gasos industrials.
  • Pintures, vernissos, laques, pigments i tintes.
  • Nous materials.
  • Plàstics, resines sintètiques i materials compostos.
  • Polímers.
  • Polpa i paper.
  • Sabons, detergents, perfums, greixos, olis i cosmètica.
 • Instal·lacions i serveis auxiliars de les indústries anteriors.

 • Instal·lacions de tractament de la contaminació.

 • Fabricació d'equips i maquinària relacionats amb les indústries i instal·lacions indicades.

 • Empreses d'enginyeria i consultoria.

 • Laboratoris i centres de R+D, tant públics com privats.

 • Administració i ens públics.

 • Investigació, en el sector privat o en el públic.

 • Docència, tant en educació secundària com a la universitat.

 • Exercici lliure de la professió. Treballar com a enginyer o enginyera independent, que fa projectes per encàrrec

 

Tasques professionals

De forma general, les tasques principals són:

- Estudiar, projectar, dirigir, construir, instal·lar, inspeccionar, operar i realitzar el manteniment d’indústries o instal·lacions on intervenen processos fisicoquímics i de bioenginyeria i d’instal·lacions destinades a evitar la contaminació ambiental.

- Assessorar en:

 • Funcionament de les instal·lacions industrials esmentades.

 • Aprofitament i industrialització dels recursos naturals i les matèries primeres.

 • Elaboració de nous productes.

 • Higiene, seguretat i contaminació ambiental.

 • Control, optimització, organització i planificació dels processos industrials esmentats, etc.

De forma específica:

 • Aplicar diferents procediments, com ara flux de fluids, transvasament de materials sòlids, filtració, destil·lació, extracció, mescla, fluïdització, absorció i rectificació.

 • Estudiar les reaccions i els processos no catalítics que es desenvolupen a temperatures elevades i en els quals intervenen diverses fases sòlides, o una o diverses fases sòlides juntament amb una fase líquida (normalment de viscositat alta) o una fase gasosa, en les condicions d’operació. Aquest tipus de transformacions són les que més freqüentment es desenvolupen en l’etapa o etapes de tractament tèrmic, a alta temperatura, presents en tots els processos de fabricació de productes ceràmics.

 • Aplicar les principals operacions bàsiques utilitzades en la indústria ceràmica.

 • Intervenir en les diferents etapes del procés de fabricació dels materials ceràmics.

 • Analitzar els diferents combustibles i comburents d’ús industrial, els aspectes químics i físics de la combustió i optimitzar el funcionament dels diferents equips utilitzats en la indústria per a desenvolupar les reaccions de combustió de forma controlada i eficient.

 • Utilitzar els forns industrials que s’empren per a la fabricació de productes ceràmics, tant per a l’escalfament elèctric com de combustió. Analitzar els fenòmens de transport que tenen lloc en aquests equips, aplicar els balanços de matèria i energia, les mesures d’estalvi energètic, les variables que cal tenir en compte en el seu disseny i operació, els sistemes de control i minimitzar l’impacte mediambiental.

 • Realitzar projectes d’enginyeria química: procés productiu, planta industrial, etc.

 • Realitzar anàlisis econòmiques de projectes industrials.

 • Aplicar mètodes d’evolució i seguiment de projectes industrials.

 • Aplicar processos per a l’obtenció dels materials ceràmics d’alta tecnologia.

 • Dissenyar reactors químics (càlcul de dimensions i optimització de funcionament).

 • Abordar el disseny i el funcionament d’equips per al condicionament d’un aire (humidificació i deshumidificació) i per a l'assecatge de materials sòlids humits.

 • Reduir l’impacte mediambiental d’instal·lacions industrials actuant sobre el consum energètic, les emissions gasoses, les aigües residuals i els residus industrials mitjançant el tractament i depuració de les emissions i la intervenció sobre el procés. 

 • Aplicar la simulació de processos en ordinador per a l’anàlisi de sistemes i processos sense riscos aparents i amb resultats satisfactoris.

 • Mesurar i protegir contra contaminants químics, contaminants físics (soroll, vibracions, calor i radiacions) i contaminants biològics.

 • Introduir aspectes industrials generals de seguretat en el treball, com ara el control, prevenció i responsabilitats en accidentalitat laboral, la senyalització de llocs de treball, de risc químic, de risc d’incendi i explosió, etc.

 • Planificar i controlar la producció.

 • Analitzar el comportament mecànic dels materials i les principals causes d’error d’un disseny (corrosió, fractura i desgast).

 • Aplicar tècniques d’unió de materials per a donar lloc a equips i instal·lacions.

 

RESUM

Les eixides professionals de les enginyeres i enginyers químics són molt variades, atès el caràcter multidisciplinari dels coneixements adquirits. Pot servir d’exemple la llista elaborada per l’Institut Nord-americà d’Enginyeria Química sobre els camps en què desenvolupen la seua activitat: indústries de procés químic (IPQ), biotecnologia, disseny i construcció, electrònica, seguretat i salut laboral, medi ambient industrial, alimentació i begudes, energia i combustibles, nous materials...

 

En l’àmbit de la indústria, les eixides professionals poden ser:

 • Enginyeria de procés en indústries químiques, responsables que les operacions es desenvolupen sense incidents i del desplegament de millores en l’eficiència productiva i energètica.
 • Tècnics comercials, amb la funció de subministrar i recollir informació dels clients per a ajustar els productes a les necessitats canviants del mercat.
 • Direcció d’empreses químiques, en nivells tècnics o gerencials.
 • Desenvolupament de nous productes químics, innovació en el processament, així com l’assaig de materials i components.
 • Recerca o docència en el camp del procés químic, després de completar els estudis amb un màster i possible doctorat.

 

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)


 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus