Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

30/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I fou pionera a principis de la dècada de 1990, en la implantació de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. L’enfocament que s’ha donat a la titulació és implicar profundament els factors tècnics amb els valors estètics en la formació de l’enginyer o enginyera i unir els imperatius productius (processos de fabricació, materials, disseny automatitzat, etc.) amb els aspectes formals i creatius determinants en una cultura del disseny.

La Universitat Jaume I, des d’aleshores, ha apostat per oferir un marc pedagògic adequat a aquesta especialitat i, en aquest sentit, destaquen les instal·lacions i l’equipament disponible, a més del volum general de l’estudiantat en el conjunt de la Universitat. Aquestes característiques permeten oferir una atenció personalitzada sense problemes de massificació.

La Universitat Jaume I destaca en l’obtenció de recursos externs per a la investigació i el desenvolupament, pel seu compromís amb la qualitat dels serveis, per l’excel·lència en la docència i per la utilització de les noves tecnologies per a la difusió de coneixements, conscient que la comunicació i la creativitat són els instruments de futur més importants.

El disseny apunta a la resolució i al plantejament de qüestions que permeten perfilar els objectes que ens envolten amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la societat.

La integració de la figura del dissenyador o dissenyadora en l’empresa aporta avantatges competitius concrets basats en el valor afegit al producte i a la imatge de la mateixa empresa.

El disseny constitueix, per tant, un mitjà per elaborar amb visió de futur un factor tan important avui en dia com és la innovació i per integrar-la a la capacitat industrial, de manera que es puga assegurar un creixement i una rendibilitat sostenible per a les empreses.

 

Adreça de contacte: graudisseny@uji.es

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Ateses les característiques pròpies del títol, en què es combinen competències tant de caire cientificotècnic com artístic, els perfils idonis d’ingrés són els que abasten aspectes tant d’índole tecnològica com artística, complementats amb coneixements científics. Tot això facilitarà, sens dubte, un progrés adequat en els estudis que es proposen.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...
 

En el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes s’ofereixen 120 places.

 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 •  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes s’han oferit 120 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,308, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 120) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 •  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

 

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Matemàtiques I (FBB)

Física I (FBB)

Expressió Gràfica I (FBB)

Història del Disseny Industrial (OB)

Anglès Científicotècnic (FB)*

Matemàtiques II (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica II (FBB)

Expressió Artística I (FB)

Materials I (OB)

Segon curs

Mecànica i Resistència de Materials (OB)

Disseny Assistit per Ordinador I (OB)

Disseny Conceptual (OB)

Materials II (OB)

Empresa (FBB)

Expressió Artística II (FB)

Taller de Models (OB)

Estètica (OB)

Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies I (OB)

Informàtica Bàsica (FBB)

Tercer curs

Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies II (OB)

Metodologies del Disseny (OB)

Ergonomia (OB)

Presentació de Productes (OB)

Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte (OB)

Màrqueting (OB)

Disseny Gràfic (OB)

Disseny Assistit per Ordinador II (OB)

Producte i Medi Ambient (OB)

Sistemes Mecànics (OB)

Quart curs

Projectes de Disseny (OB)

Taller Experimental de Prototips (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)2**

Optativa 1 (OP)**

Optativa 2 (OP)**

Optativa 3 (OP)**

Optativa 4 (OP)**

Optativa 5 (OP)**

ITINERARI 1: Disseny Funcional i Tècnic

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Acabats Superficials de Productes (OP)**

Sistemes Mòbils i Articulats en el Producte (OP)**

Seguretat dels Productes (OP)**

Tecnologies del Plàstic i Disseny de Productes (OP)**

Desenvolupament i Prototipatge Ràpid de Productes (OP)**

ITINERARI 2: Disseny per a Entorn i Ús

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador (OP)**

Disseny Inclusiu (OP)**

Disseny Ceràmic (OP)**

Disseny d'Elements d'Il·luminació (OP)**

Disseny per a l’Entorn i l’Hàbitat (OP)**

ITINERARI 3: Disseny Creatiu i Experimental

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador (OP)**

Disseny Emocional (OP)**

Creativitat, Innovació i Resolució de Problemes (OP)**

Tècniques i Conceptes de Creació Formal (OP)**

Expressió Objectual i Disseny (OP)**

 

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de l’assignatura Pràctiques Externes (PE) és necessari haver superat el 75% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) sense comptar aquesta matèria.

2Per a realitzar el Treball de Final de Grau (TFG) és necessari haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense comptar aquesta matèria.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG2 - Treball en equip
CG3 - Raonament crític
CG4 - Aprenentatge autònom
CG5 - Motivació per la qualitat

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitessimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístiques d'anàlisi estadística.
CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electrostàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.
CE3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica. Coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador. Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
CE4 - Conéixer els llenguatges del disseny gràfic.
CE5 - Manejar tècniques i eines d'expressió i representació artística.
CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l'àmbit del disseny.
CE7 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CE8 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials. Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
CE9 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CE10 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CE11 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat a l'àmbit del producte.
CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l'àmbit del producte.
CE13 - Coneixement de les tecnologies i components elèctrics d'aplicació al producte.
CE14 - Capacitat per a analitzar les necessitats del mercat i del client.
CE15 - Aplicar metodologies i tècniques per a l'anàlisi, síntesi i avaluació de problemes de disseny en la fase conceptual.
CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes.
CE17 - Avaluar els costos d'un producte en les seues diferents fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l'estratègia competitiva i productiva.
CE18 - Capacitat d'aplicar tècniques de disseny i avaluació ergonòmica, interacció amb l'usuari i de seguretat.
CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d'índole comunicatiu i estètic del producte.
CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.
CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.
CE22 - Presa de decisions en el procés de disseny.
CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny
CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.
CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de diferents fonts.
CE26 - Conéixer normativa de protecció de la innovació i del disseny i sobre certificació i homologació de productes.


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Haver superat el 80% de l’obligatorietat incloent-hi les matèries de formació bàsica.

Realització d’un projecte sobre un tema relacionat amb l’àmbit professional de l’enginyer o enginyera en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Consulta professorat tutor TF

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters puc fer a l’UJI relacionats amb el grau Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes?

Amb el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desemvolupament de Productes es pot accedir, en general, al nivell de màster.

A l'UJI, els màsters més relacionats amb aquest grau són els següents màsters oficials:

 • Màster universitari en Disseny i Fabricació
 • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.
 • Màster universitari en Gestió de la Qualitat

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

Les línies d'investigació dels principals departaments implicats en el grau es poden revisar en l'apartat "Trets d'identitat".

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Una vegada finalitzes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

 • Departaments de projectes i desenvolupament de productes en empreses, per a atendre la creació de nous articles, investigació, desenvolupament, gestió de la innovació, disseny funcional i adaptació al procés productiu.
 • Assessoria i consultoria de disseny.
 • Departament de comercialització d’empreses, per a col·laborar en la definició del producte i la promoció dels seus atributs.
 • En empreses productores, enginyer o enginyera projectista responsable de l’oficina tècnica.
 • En enginyeries de producte, cap o enginyer o enginyera projectista.
 • En estudis de disseny, enginyer o enginyera associat o en tasques de col·laboració tècnica o de disseny.
 • Com a professional autònom, dissenyador o dissenyadora o enginyer o enginyera, o creant la pròpia empresa de disseny.
 • En el disseny de màquines i eines o d’aparells de tecnologia complexa.
 • Analista de productes: estudiant la finalitat de cada producte, les seues limitacions tècniques i de cost.
 • Analista de problemes funcionals: estudiant les característiques funcionals, visuals i culturals dels diferents dissenys.
 • Docència i administració.

 Camps professionals en què s’emmarca aquest perfil professional:

 • Àrea de disseny de nous productes i de productes amb nous materials.
 • Àrea de nous productes i processos de producció.
 • Àrea d’ecodisseny i, en general, qualsevol altra àrea relacionada amb el producte.

Tasques professionals

 Les tasques que desenvolupa un dissenyador o dissenyadora industrial són diferents segons quin siga el lloc de treball. Fonamentalment, la seua tasca és la creació dels dissenys dels productes industrials i comercials (envasos, mobles, màquines, eines, etc.) i tractar d’harmonitzar l’aspecte artístic amb les exigències tècniques:

 • Crear nous productes que combinen la tecnologia amb l’estètica i la funcionalitat.
 • Estudiar les presentacions dels productes davant els consumidors.
 • Realitzar la planificació, el seguiment i el control del desenvolupament d’un producte.
 • Organitzar equips de treball.
 • Realitzar estudis de viabilitat.
 • Preparar documents: memòria, plànols, pressupost, plecs de condicions tècniques, etc.
 • Elaborar aspectes contractuals (encàrrec, contractació, patents, marques...).
 • Aplicar les normes de qualitat a la realització dels projectes i analitzar l’habilitat d’un producte.
 • Calcular la resistència de materials.
 • Seleccionar materials tenint en compte els diferents aspectes de processos i propietats.
 • Utilitzar el llenguatge gràfic com a mitjà fonamental per facilitar la concepció i l’estudi de formes.
 • Definir el producte i participar en la promoció dels atributs d’aquest.
 • Dissenyar elements que intervenen en la presentació del producte: envasos i embalatges.
 • Analitzar i estudiar els problemes mediambientals relacionats amb el producte, que inclou la fase de producció, la fase de vida útil i la fase en què es rebutja quan s'ha acabat la seua vida útil.
 • Estudiar els sistemes i processos de fabricació-acoblament, els aspectes generals de fabricació i recomanacions específiques que cal tenir en compte en l’etapa de disseny perquè el producte concebut finalment tinga un cost competitiu i la qualitat esperada.
 • Aplicar l’ergonomia al disseny de productes industrials, és a dir, dissenyar productes adaptats als usuaris. En aquest sentit, s’estudien les característiques dels usuaris que poden influir en aquesta adaptació: característiques físiques (mida corporal, capacitats de força, postures, etc.), capacitats psíquiques i comportament social.
 • Assessorar tècnicament els projectes de nous dissenys.
 • Interpretar plànols d’enginyeria aliens i elaborar plànols propis.
 • Formular i redactar propostes tècniques.
 • Dirigir tallers, obres i instal·lacions.
 • Realitzar peritatges, informes, dictàmens i càlculs tècnics.

 

RESUM

• Creació d’empreses pròpies de disseny.

• Departaments de projectes i desenvolupament de productes d’empreses, amb vista a la creació de nous articles, investigació, desenvolupament, gestió de la innovació, disseny funcional i adaptació als processos productius.

• Oficines tècniques.
 
• Departaments de comercialització d’empreses, per a col·laborar en la definició i promoció del producte.
 
• Empreses de consultoria i certificació.
 
• Departaments tècnics d’empreses.
 
• Assessoria i consultoria de disseny.
 
• Docència.
 
• Departaments de disseny gràfic.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.