Treball de final de grau

03/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Requisits: és imprescindible haver superat 144 crèdits de formació bàsica i obligatoris per a poder matricular-se d’aquesta matèria.

L’assignatura Treball de Final de Grau (TFG) consisteix en l’elaboració, per part de l’estudiantat, d’un projecte o estudi original i individual amb la supervisió de professorat tutor encarregat de la direcció del treball. Constitueix la culminació dels estudis de grau, per la qual cosa ha d’estar relacionat amb qualsevol de les assignatures cursades prèviament.


En aquesta assignatura s’impartiran dos crèdits ECTS en anglès.


La matèria té com a finalitat establir un primer contacte amb la pràctica professional associada amb la bioquímica i la biologia molecular en diversos vessants i permet, a més a més, la immersió en la dinàmica empresarial o institucional amb la participació dins del funcionament intern d’empreses químiques, centres d’R+D o laboratoris d’anàlisis, entre d’altres.
 
La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió de Titulació del Grau ha elaborat directrius internes que es recullen en la guia docent de l’assignatura.


Quant als criteris de presentació, en la guia docent de l’assignatura es troben accessibles les normes d’estil, i hi apareixen detallats els criteris formals i l’estructura del TFG. Cal que tot l’estudiantat elabore en anglès, com a mínim, el resum del TFG. 


La comunicació entre l’estudiantat i el professorat tutor es porta a terme a través de l’aula virtual de l’assignatura. Qualsevol informació, activitat o documentació rellevant s’ha de comunicar en el fòrum.


S’ha desenvolupat una aplicació informàtica en què el professorat tutor estableix la proposta de tema de TFG, juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia, i formula les observacions que creu convenients. La consulta dels temes és accessible per a l’estudiantat a través d’IGLU, per a facilitar la posterior elecció.


Per a la defensa del TFG s’exigeix com a requisit previ un informe del professorat tutor en què se n’autoritze la defensa. Segons el termini establit per la Comissió de Titulació del Grau, per a la defensa del TFG l’estudiantat ha de fer-ne el dipòsit. La coordinació de TFG publicarà el lloc, l’hora i la composició dels tribunals de defenses per a les diferents sessions que es planifiquen. La defensa és presencial, davant d’un tribunal format per tres membres, excloent-hi el professorat tutor. L’estudiantat disposa de quinze minuts per a defendre el TFG en anglès.

Informació proporcionada per: InfoCampus