Competències MECES, genèriques i específiques

14/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d’organització i planificació
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera
CG05 - Treball en equip
CG06 - Raonament crític
CG07 - Aprenentatge autònom
CG08 - Presa de decisions

T - COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

          CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Resumir les generalitats i conceptes bàsics relacionats amb els éssers vius: estructura, organització i funcionament cel·lular.
CE02 - Gestionar adequadament el material biològic en el laboratori incloent-hi seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i registre anotat d’activitats.
CE03 - Descriure les estructures dels virus i dels microorganismes procariotes i eucariotes i les seues bases fisiològiques.
CE04 - Resumir el procés evolutiu i la diversitat dels éssers vius mitjançant l’estudi de les diferents teories i mecanismes que intervenen en l’evolució.
CE05 - Interpretar models matemàtics, estadístics i informàtics de representació de sistemes i processos biològics en els nivells cel·lular i molecular.
CE06 - Establir les limitacions de l’aproximació científica, així com les seues possibles aplicacions a casos biològics.
CE07 - Definir les bases de la bioquímica estructural.
CE08 - Identificar les bases químiques dels processos biològics.
CE09 - Discutir l’estructura i funció de les cèl·lules i els teixits com a fonament de la fisiologia d’animals i vegetals.
CE10 - Dissenyar les molècules que imiten o modifiquen (activant o inactivant) accions catalítiques de caràcter biològic.
CE11 - Analitzar les teories físiques més importants amb èmfasis en els fonaments de la física moderna: la seua estructura lògica i matemàtica, el seu suport experimental i els fenòmens que descriuen.
CE12 - Interpretar els principis i teories que conformen la bioquímica.
CE13 - Identificar les bases moleculars dels processos implicats en la transmissió de la informació genètica i de la seua regulació.
CE14 - Aplicar les lleis de la termodinàmica i la cinètica químiques i la seua aplicació a l’estudi de sistemes biològics.
CE15 - Identificar la funció dels òrgans i sistemes animals més importants, així com els seus mecanismes de regulació i adaptació.
CE16 - Identificar les bases metodològiques de les tècniques utilitzades en estudis moleculars.
CE17 - Aplicar les tècniques de biologia molecular i la manipulació genètica.
CE18 - Analitzar les interaccions entre gens (intra locus i inter loci), i d’aquests amb l’ambient.
CE19 - Analitzar els elements fisiològics principals dels sistemes vegetals.
CE20 - Comparar les bases moleculars i cel·lulars de la resposta immune en animals i vegetals.
CE21 - Diferenciar la regulació del metabolisme animal i vegetal.
CE22 - Analitzar la funció d’elements i compostos inorgànics en els éssers vius.
CE23 - Analitzar la funció de les biomolècules i les seues interaccions bioquímiques.
CE24 - Contrastar les bases de la comunicació i senyalització intracel·lular.
CE25 - Identificar balanços de matèria, transferència de matèria i disseny de bioreactors.
CE26 - Avaluar les bases genètiques i moleculars de les variacions poblacionals, l’evolució de les espècies i la millora genètica.
CE27 - Integrar els sistemes de senyalització intracel·lular, comunicació intercel·lular i processos de desenvolupament.
CE28 - Integrar l’anàlisi de xarxes biològiques mitjançant la utilització de les principals bases de dades biològiques.
CE29 - Avaluar les tècniques utilitzades per a la manipulació dels àcids nucleics i obtenció d’organismes modificats genèticament.
CE30 - Aplicar els marcadors bioquímics, genètics i de biologia molecular a les biociències.
CE31 - Avaluar les aplicacions biotecnològiques dels microorganismes.
CE32 - Aplicar els biomaterials a la biotecnologia i a l’enginyeria tissular.
CE33 - Avaluar la importància de la diversitat microbiana en els ecosistemes.
EEPP -Integrar-se adequadament en un entorn de treball real per a l’aplicació en casos pràctics dels coneixements i les competències adquirides en les diferents assignatures del grau.
TFG - Realitzar i defensar individualment un exercici original, consistent en un projecte en l’àmbit professional de la bioquímica i la biologia molecular en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Informació proporcionada per: InfoCampus