Eixides professionals

21/12/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

El graduat o graduada en Gestió i Administració Pública opta a un ampli ventall de sectors que inclouen les diferents branques de l’economia i també organitzacions i tipus d’empreses molt diversos. La seua formació permet a aquests professionals treballar en empreses i administracions públiques i també en organitzacions del tercer sector, cada vegada més professionalitzades.

 • Administracions: locals, autonòmiques, de l’Estat.
 • Empreses: públiques, vinculades amb el sector públic, d’assegurances, mútues de previsió social, etcètera.
 • Institucions: Sindicatura de Comptes o Sindicatura de Greuges.
 • Organitzacions no governamentals: associacions cíviques, fundacions.
 • Centres d’estudis o d'investigació.
 • Gabinets o despatxos d’advocats, procuradors, notaris o gestories administratives, constructores, estudis d’arquitectura, etc.
 • Centres d’ensenyament.
 • Partits polítics i organitzacions sindicals o patronals.
 • Etcètera.

 

Tasques professionals

Els professionals de gestió i administració pública poden desenvolupar la seua activitat en qualsevol àrea funcional de l’empresa, però estan preparats particularment per a àrees com la gestió d’operacions, gestió i promoció comercial, gestió de qualitat, màrqueting internacional, gestió de personal, logística o gestió de compres. Per tant, coneixen el funcionament de les empreses i de les seues àrees (producció, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting, qualitat, finances, etcètera).

Perfils professionals:

 • Personal tècnic de les administracions públiques: desenvolupa tasques de direcció, gestió, inspecció, coordinació, control i estudi, així com el disseny i planejament de propostes de millora per a les administracions públiques, òrgans constitucionals i institucionals i organitzacions de caràcter públic que operen en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local, a les quals s’accedeix mitjançant oposició o contractació. El nivell territorial d’actuació és: europeu, estatal, autonòmic i local.
 • Gestors d’organitzacions: desenvolupen tasques de direcció, planificació i gestió que garantisquen els objectius i finalitats d’organitzacions i/o ens instrumentals, així com tasques de comunicació i transmissió entre el nivell directiu i l’operatiu. Faciliten les relacions interinstitucionals, interadministratives, amb els mitjans de comunicació i els agents socials. El seu àmbit d’actuació el constitueixen els organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats públiques, fundacions públiques i tercer sector. El nivell territorial d’actuació és: internacional, estatal, autonòmic i local.
 • Agents de desenvolupament local: defineixen, programen i executen accions orientades al desenvolupament integral d'àmbit local. Dissenyen estratègies per a la promoció de l’activitat empresarial, la creació d’ocupació i el desenvolupament sostenible. Participen en la gestió de programes europeus. Dissenyen plans comunitaris per a fomentar la participació ciutadana i dinamitzar el teixit associatiu local.
 • Assessors i consultors: exerceixen funcions d’assessorament i assistència tècnica a les administracions públiques i institucions polítiques; a les organitzacions polítiques de representació d’interessos i no governamentals, i al sector privat en les seues relacions amb el sector públic.
 • Personal docent i investigador: exerceix activitats que tenen com a objecte impartir docència en processos formatius d’ensenyament reglat i no reglat. Exerceix activitats encaminades a aportar nous avanços al coneixement científic dels fenòmens polítics. Elabora documents de caràcter científic i materials didàctics.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus