Gestió i Administració Pública

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grau en Gestió i Administració Pública (GAP) ofereix a les persones que el cursen una  formació en dret públic, economia i gestió, que en acabar els estudis els permetrà tenir una  formació tècnica per a accedir a llocs de gestió dins de les administracions  públiques.  Aquesta capacitat de gestió pot ser vàlida també en l’esfera privada.

Es tracta d’un grau dinàmic, que s’adapta a les noves necessitats plantejades  per  la  societat  actual  de  canvis  molt  ràpids,  precisament  per  la formació que es rep en  dret i economia, que són disciplines essencials en l’evolució de la societat del nostre temps. D’altra banda, s’estudien les matèries de comptabilitat, informàtica i estadística, a més de les de gestió en diversos àmbits (administrativa, pressupostària, de personal, etc.).

Des d’aquesta perspectiva, considerem que els estudis de GAP ofereixen a l’alumnat una formació completa i integral a més de pràctica, que en l’àmbit dels objectius d’aquesta carrera recomanem vivament a l’alumnat.

El grau en GAP s'imparteix en castellà, valencià i anglès, com s'informa detalladament en el SIA i en la guia docent de cadascuna de les assignatures.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés ha de respondre al d'una persona amb preocupació pels drets dels ciutadans, en particular quan entren en joc en les relacions amb l'Administració, i amb vocació de servei públic i interessada en el desenvolupament de tasques de gestió i administració.
A més, atès el caràcter multidisciplinari dels estudis de grau en Gestió i Administració Pública, no ha de constituir un obstacle l'opció triada de batxillerat, encara que resulta recomanable la relacionada amb les ciències socials, amb les quals presenta un major nivell d'atingencia, així com una sèrie d'habilitats en l'ús bàsic de les noves tecnologies, domini de l'anglès i una correcta expressió oral i escrita.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...
 

En el grau en Gestió i Administració Pública s’ofereixen 70 places
 

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 •  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Administració d’Empreses s’han oferit 210 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,880, significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el núm. 210)  tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Curs d'adaptació

Curs d’adaptació al grau en Gestió i Administració Pública, dirigit als diplomats i diplomades en Gestió i Administració Pública per la Universitat Jaume I.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

S'informa als estudiants sobre l' oferta de cursos d' anglès per tal d' assegurar l'adquisició de les competències d' anglès exigides per el grau.

 

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció al Dret (FBB)

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a la Sociologia (FBB)

Organització d'Empreses(FBB)

Principis d'Economía (FBB)

Dret Administratiu, Sistematització, Fonts i Organització (OB)

Introducció al Dret Constitucional (FBB)

Introducció a l'Estadística (FBB)

Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (FB)

Economia Pública (FBB)

Segon curs

Comptabilitat Pública (OB)

Dret Administratiu General (OB)

Anglés Aplicat a la Gestió i Administració Pública (FB)*

Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals (OB)

Tècniques d'Anàlisi Social en Gestió i Administració Pública (OB)

Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública (OB)

European Economy (OB)*

Poders i Organització Territorial de l'Estat (OB)

Protecció Jurídica dels Ciutadans davant l'Administració (OB)

Sistemes d'Informació en les Administracions Públiques (OB)

Tercer curs

Dret de la Unió Europea (OB)

Hisenda Pública (OB)

Informació i Tècniques Documentals per a la Gestió i l'Administració Pública (OB)

Mitjans i Béns de les Administracions Públiques (OB)

Reptes Actuals de l´Estat i de les Administracions Públiques (OB)**

Activitat Administrativa (OB)

Gestió de Recursos Humans (OB)

Gestió Economicofinancera (OB)

Gestió Pressupostària (OB)

Polítiques de Desenvolupament Local i Regional (OB)

Quart curs

Dret del Treball i de la Seguretat Social en l'Administració Pública (OB)

Dret Urbanístic, del Medi Ambient i de l'Habitatge (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local (OB)

Gestió de la Qualitat en les Administracions Públiques (OB)

Práctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optatives

Dret Administratiu de la Informació (OP)

Dret Administratiu Econòmic (OP)

Estructures i Polítiques Socials a Espanya i a la Unió Europea (OP)

El Règim Jurídic Privat de l'Empresa Pública (OP)

Dret Autonòmic Valencià (OP)

Hisendes Territorials (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en el http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Gestió i Administració Pública per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que l'estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que l'estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG2 - Capacitat de gestió de la informació
CG3 - Capacitat d'organització i planificació
CG4 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG5 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG6 - Habilitats en les relacions interpersonals per a integrar-se en un equip de treball
CG7 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública
CG8 - Motivació per la qualitat
CG9 - Raonament crític
CG10 - Reconeixement i acceptació de la diversitat i multiculturalitat
CG11 - Resolució de problemes
CG12 - Presa de decisions
CG13 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Comprendre i aplicar les principals teories de l'administració.
CE2 - Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
CE3 - Comprendre i utilitzar l'estructura de les institucions polítiques
CE4 - Aplicar els mètodes i les tècniques de recerca política i social
CE5 - Conèixer fonts d'informació especialitzades i aprendre a estructurar treballs científics de l'especialitat.
CE6 - Identificar i mostrar el comportament ciutadà i els valors democràtics.
CE7 - Comprendre el funcionament de les potestats públiques
CE8 - Comprendre els fonaments ideològics de l'Estat i el seu ús en l'administració pública.
CE9 - Conèixer la dimensió històrica dels processos polítics i socials
CE10 - Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
CE11 - Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.
CE12 - Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.
CE13 - Utilitzar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
CE14 - Comprendre i valorar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
CE15 - Analitzar i comprendre l'aplicació de polítiques públiques
CE16 - Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de la gestió i administració pública
CE17 - Comprendre i valorar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
CE18 - Conèixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d'interpretar i aplicar les normes jurídiques que l'integren
CE19 - Operar amb dades de recerca quantitatives i qualitatives.
CE21 - Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Aspectes generals

El Treball Fi de Grau consisteix en l'elaboració individual per part de cada estudiant d'un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora, qui té la consideració de director/a de el treball. Es tracta d'un treball que serveix per acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Grau i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb totes les assignatures cursades prèviament.

Es imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el Treball Fi de Grau i els crèdits referits a les Pràctiques Externes.

Consulteu la guía docent de l'assignatura.

Continguts temàtics

Els departament de Dret Públic està implicat en la oferta de línies temàtiques per al TFG en la titulació de Gestió i Administració Pública. Concretament, les àrees involucradess són Dret International Públic, Dret Constitucional, Dret Financer i Tributari i Dret Administratiu.

L'estudi que l'alumne/a ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat conforme al procediment establert. Per això recull tots els temaris que componen les assignatures que formen part de la carrera en l'enteniment que cada treball individualment tracta una parcel·la concreta i singular que ja ha estat estudiada i superada durant la titulació.

Consulta professorat tutor de TFG

Cada tutor/a donarà pautes generals sobre el material bibliogràfic que l'alumne/a ha d’utilitzar a l'efecte de dur a terme de forma satisfactòria el seu TFG. Ha de ser cada estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'identificar, localitzar, sistematitzar, estructurar, estudiar i citar de forma apropiada la bibliografia utilitzada de forma específica i relativa al tema estudiat.

Es recomana l’assistència al seminari d’orientació bàsica per a l’elaboració del TFG impartit per qui estigui en la coordinació de l’assignatura i a la sessió de recerca bibliogràfica ofert pel personal de la Biblioteca de l’UJI.

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de forma individual per cada alumne/a sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a-director/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les activitats que aquest ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball ha de permetre que aquest es desenvolupe i s'execute de forma apropiada.

Amb la finalitat de facilitar la comunicació entre tutors i estudiantat així com per a mantindré informat a l’alumnat matriculat en el TFG es crearà un Aula virtual de l’assignatura.

El tutor/a ha d'autoritzar la defensa del TFG abans de la seva avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

El TFG, amb el vistiplau del tutor/a, i previ l'Informe positiu d'aquest, ha de ser defensat en sessió pública.

L'informe del tutor/a se ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

El TFG ha d'ajustar-se a les normes d'estil recollides en l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

En qualsevol cas la realització del TFG ha d'atendre al previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012 modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012 i pel Consell de Govern de 15 de desembre de 2014 i específicament a les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de final de grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

La sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/as es realitzarà atenent als criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura TFG.

Criteris de superació de l'assignatura

El TFG ha de comprendre una estructura mínima, que inclogui els apartats següents: índex, introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia, a més dels corresponents Annexos, si escau.

L'extensió del treball ha de ser, com a mínim, de 35 pàgines, i com a màxim 40, sense comprendre Annexos i bibliografia, al que ha d'afegir-se un resum del treball en anglés, amb una extensió de 10 folis.

El requisit lingüístic del TFG (anglès) es concretarà en funció del criteri del tutor/a i podrà consistir, entre unes altres, en alguna o algunes de les següents activitats: lectures especialitzades, consulta de bibliografia, anàlisi de jurisprudència comparada i/o europea, etc. En tot cas, el resum del treball ha de presentar-se en anglès. La resta del treball ha de ser presentat en espanyol o valencià.

L'exposició oral ha de fer-se en espanyol, valencià o anglès, a elecció de l'estudiant, i amb ajuda de mitjans audiovisuals o sense ells, també a elecció de l'estudiant.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defensi davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

Presentació i defensa del TFG

L'estudiantat haurà de realitzar el seu TFG conforme a les directrius del seu tutor/a.
La coordinació i els tutors/as del TFG del Grau en Gestió i Administració Pública aprovaran anualment unes fites (dates d'entrevistes, presentació de versions i/o compliment de tasques) que els alumnes/as hauran d'anar complint, sent el seu incompliment motiu objectiu perquè el tutor/a NO autoritzi la seva defensa.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball al tutor/a i aquest/a ha donat el vist-i-plau a la presentació, sense la qual no podrà procedir-se a la defensa del mateix, deurà:

1. Sol·licitar en el termini establert al Coordinador/a de l'assignatura de TFG, juntament amb dues còpies del seu treball (en format paper i en format digital -Word i PDF-), i l'autorització del seu tutor/a, l'autorització per a la defensa del seu TFG.

Aquesta sol·licitud es realitzarà a través del següent procediment:

La sol·licitud de defensa i dipòsit del TFG que constarà de dues parts:

- L'alumne/a haurà de penjar en el lloc habilitat a aquest efecte a l'aula virtual de l'assignatura el TFG en format PDF.

- A més, haurà de presentar en Secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques la següent documentació:

* Exemplar del TFG, imprès a doble cara i enquadernat en tipus rústic o amb espiral.

* Declaració ètica emplenada i signada.

* Dos exemplars de la sol·licitud de defensa, emplenades i signades. Una d'elles serà retornada a l'alumne/a, cunyada i datada, perquè quedi constància del moment en el qual es va realitzar la sol·licitud i dipòsit del TFG.

2. Les Comissions Avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El dia i hora concrets es comunicaran a l'alumnat amb l'antelació suficient.

3. La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFG valorant, de forma global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per el/l'estudiant, podent al seu torn, tenir en compte l'informe emès pel tutor/a de el TFG.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defensi davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora després de la defensa pública mitjançant l'exposició del seu contingut o de les línies principals del mateix, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. Posteriorment, l’alumne/a contestarà a les preguntes i aclariments que puguin plantar els membres de la Comissió Avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del TFG, en atenció als criteris anteriorment assenyalats.

Una vegada que tots els/les alumnes hagin realitzat la defensa sol·licitada es publicarà l'acta amb les qualificacions de cadascun dels treballs a través de les vies ordinàries.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora de TFG (tomas@uji.es).

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters oficials:

 • Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
 • Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
 • Màster universitari en Ètica i Democràcia
 • Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat

Així mateix, amb el títol d'aquest grau també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

 

Més informació sobre els estudis de postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes en la guia PROMOTE your International Career elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

El graduat o graduada en Gestió i Administració Pública opta a un ampli ventall de sectors que inclouen les diferents branques de l’economia i també organitzacions i tipus d’empreses molt diversos. La seua formació permet a aquests professionals treballar en empreses i administracions públiques i també en organitzacions del tercer sector, cada vegada més professionalitzades.

 • Administracions: locals, autonòmiques, de l’Estat.
 • Empreses: públiques, vinculades amb el sector públic, d’assegurances, mútues de previsió social, etcètera.
 • Institucions: Sindicatura de Comptes o Sindicatura de Greuges.
 • Organitzacions no governamentals: associacions cíviques, fundacions.
 • Centres d’estudis o d'investigació.
 • Gabinets o despatxos d’advocats, procuradors, notaris o gestories administratives, constructores, estudis d’arquitectura, etc.
 • Centres d’ensenyament.
 • Partits polítics i organitzacions sindicals o patronals.
 • Etcètera.

 

Tasques professionals

Els professionals de gestió i administració pública poden desenvolupar la seua activitat en qualsevol àrea funcional de l’empresa, però estan preparats particularment per a àrees com la gestió d’operacions, gestió i promoció comercial, gestió de qualitat, màrqueting internacional, gestió de personal, logística o gestió de compres. Per tant, coneixen el funcionament de les empreses i de les seues àrees (producció, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting, qualitat, finances, etcètera).

Perfils professionals:

 • Personal tècnic de les administracions públiques: desenvolupa tasques de direcció, gestió, inspecció, coordinació, control i estudi, així com el disseny i planejament de propostes de millora per a les administracions públiques, òrgans constitucionals i institucionals i organitzacions de caràcter públic que operen en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local, a les quals s’accedeix mitjançant oposició o contractació. El nivell territorial d’actuació és: europeu, estatal, autonòmic i local.
 • Gestors d’organitzacions: desenvolupen tasques de direcció, planificació i gestió que garantisquen els objectius i finalitats d’organitzacions i/o ens instrumentals, així com tasques de comunicació i transmissió entre el nivell directiu i l’operatiu. Faciliten les relacions interinstitucionals, interadministratives, amb els mitjans de comunicació i els agents socials. El seu àmbit d’actuació el constitueixen els organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats públiques, fundacions públiques i tercer sector. El nivell territorial d’actuació és: internacional, estatal, autonòmic i local.
 • Agents de desenvolupament local: defineixen, programen i executen accions orientades al desenvolupament integral d'àmbit local. Dissenyen estratègies per a la promoció de l’activitat empresarial, la creació d’ocupació i el desenvolupament sostenible. Participen en la gestió de programes europeus. Dissenyen plans comunitaris per a fomentar la participació ciutadana i dinamitzar el teixit associatiu local.
 • Assessors i consultors: exerceixen funcions d’assessorament i assistència tècnica a les administracions públiques i institucions polítiques; a les organitzacions polítiques de representació d’interessos i no governamentals, i al sector privat en les seues relacions amb el sector públic.
 • Personal docent i investigador: exerceix activitats que tenen com a objecte impartir docència en processos formatius d’ensenyament reglat i no reglat. Exerceix activitats encaminades a aportar nous avanços al coneixement científic dels fenòmens polítics. Elabora documents de caràcter científic i materials didàctics.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.