Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima. Erasmus Mundus

08/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Després d'un procés d'avaluació de les sol·licituds, s'admetran fins a 24 estudiants cada any acadèmic entre les 4 universitats participants. El primer curs s'imparteix íntegrament a França (UTLN). Durant el segon curs es divideixen les matrícules entre les tres universitats que marquen les línies d'especialització (UJI i IST-ULisboa, 6 places cadascuna; i NTNU a Noruega amb 12 places).

El MIR és un programa de Màster de dos anys dirigit a estudiants i professionals d'alt nivell, provinents de tot el món, i que ja posseeixen un primer títol universitari (mínim 180 ECTS), en un camp relacionat amb la robòtica o la intel·ligència artificial, com: control automàtic, mecatrònica, informàtica, enginyeria elèctrica, enginyeria mecànica o matemàtica aplicada. Els sol·licitants han de tenir 30 ECTS en matemàtiques, tenir fluïdesa en anglès (nivell mínim B2) i tenir coneixement d'un llenguatge de programació.

L'ensenyament es realitza en anglès.

El programa d'estudi del Màster s'impartirà en anglès. Per tant, es requerirà un certificat B2 o equivalent.

La sol·licitud d'admissió haurà d'incloure la següent documentació:

• Certificat d'ensenyament mitjà

• Diploma universitari, incloent certificat de notes

• Prova d'anglès

• Carta de motivació

• Currículum acadèmic

• Cartes de referència (mínim 2)

Cada any, la data límit de lliurament de sol·licituds de les Beques Erasmus Mundus és el 23 de gener. La notificació final de les mateixes es realitza al març.

Les inscripcions dels alumnes que no demanen aquestes beques reben la notificació d'admissió el 25 de maig i poden confirmar aquesta admissió fins a l'1 de juny.

Les sol·licituds dels estudiants seran avaluades per un mateix nombre de representants de les institucions participants. Els criteris d'avaluació són els següents:

 • Resultats acadèmics (30), evidenciats a través de les transcripcions dels estudiants, GPA.
 • Qualitat científica de l'escola o institució que expedeix el títol (20), evidenciada per les classificacions de les universitats
 • Adequació al programa (10), evidenciada per la mena de grau(s) obtingut(s)
 • Coneixements lingüístics (10), evidenciats pels certificats d'examen d'anglès o el certificat de la institució per als títols d'ensenyament d'anglès
 • Les referències de recomanació (15), un pes addicional (5) s'aplicarà a les cartes de recomanació positives de les organitzacions associades, evidenciades per cartes de recomanació en paper amb capçalera de la universitat i correus electrònics de contacte dels professors, catedràtics i altres membres de la facultat pertinents.
 • Experiència acadèmica i professional (15), evidenciada a través del CV
 • Motivació (5), evidenciada per una carta de motivació i si és necessari, una entrevista

Oferta de places

24 places entre les 4 universitats participants. El primer curs s'imparteix íntegrament a França (UTLN). Durant el segon curs es divideixen les matrícules entre les tres universitats que marquen les línies d'especialització (UJI i IST-ULisboa, 6 places cadascuna; i NTNU a Noruega amb 12 places).

Crèdits i import

120 ECTS (European Credit Transfer System).  

Taxes de participació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Objectius

La superació del Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima permetrà:

• Tenir una comprensió més profunda dels processos i reptes propis del medi marí amb la finalitat de desenvolupar robots capaços d'interactuar en i amb aquest entorn, així com solucions tecnològiques que mitiguen i s'adapten a futures amenaces mediambientals (com la contaminació, els efectes del canvi climàtic, etc.).

• Dominar tot l'espectre de sensors/actuadors específics de la robòtica submarina i de la superfície marina. Comprendre les seues funcions i limitacions i ser capaç d'aplicar-los en robots i utilitzar-los.

• Ser capaç de modelar forces externes en sistemes robòtics i utilitzar eines de simulació per a predir comportaments en un medi marí.

• Desenvolupar i usar de manera col·laborativa un marc general per a la planificació de missions, i la programació i execució de robots marins individuals o múltiples connectats en xarxa. Dominar els fonaments teòrics i pràctics dels sistemes de control en xarxa i de l'estimació i el control distribuïts.

• Ser expert o experta en models computacionals basats en dades aplicades a la detecció, el control, la presa de decisions i el comportament autònom. Dotar als robots marítims de funcionalitats d'intel·ligència artificial, com ara la capacitat de percepció, el desplaçament autònom i la planificació de la navegació.

• Ser competent en les principals tècniques i paradigmes d'aprenentatge automàtic aplicables a la robòtica. Conèixer els últims avanços en solucions basades en l'aprenentatge automàtic per a abordar problemes específics de la robòtica, des d'aplicacions d'aprenentatge profund fins a visió per ordinador, detecció acústica i aprenentatge per reforç.

• Adoptar aplicacions tecnològiques de superfície i submarines en mitjans litorals, offshore i en alta mar en matèria de navegació marítima, vigilància, monitoratge mediambiental, prospecció geotècnica, petroli i gas submarins, aqüicultura marítima i indústries renovables.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • CG - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
 • CG1 - Treballar de manera independent i en equips multidisciplinaris, interactuar eficaçment amb els especialistes i prendre iniciatives quan siga necessari.
 • CG2 - Comunicar-se de manera efectiva (tant per les presentacions escrites i orals) en un context internacional.
 • CG3 - Capacitat d'aprendre autònomament dins del camp científic i tecnològic relacionat amb la robòtica marina.
 • CG4 - Capacitat per a l'organització i planificació de projectes en l'àmbit de la robòtica marina.
 • CG5 - Capacitat per a aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CE - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
 • CE1 - Posseir i comprendre coneixement científic i tècnic profund d'Enginyeria Robòtica i poder utilitzar aquest coneixement de manera efectiva.
 • CE2 - Dominar les tècniques modernes en el disseny i desenvolupament de la IA i utilitzar aqueix coneixement de manera efectiva.
 • CE3 - Comprendre l'especificitat del medi marí des de la perspectiva de les aplicacions tecnològiques.
 • CE4 - Adoptar els mètodes més adequats per al problema en qüestió i seleccionar els components tecnològics necessaris per a implementar la solució proposada.
 • CE5 - Transferir tecnologia de la universitat a la indústria.

Durada i calendari

Dos cursos acadèmics. 

 

Coordinació del màster


Pedro José Sanz Valero. Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI.

 

Informació acadèmica:
Pedro José Sanz Valero
Telf.: +34 964 728 285 | sanzp@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Angel P. del Pobil y Ferré (UJI).

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

 

Resultats d'aprenentatge

Eixides professionals

Col·laboradors associats

 

 

Resultats d'aprenentatge

Gràcies al seu disseny integrat multidisciplinari, el Màster en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima (MIR, per les sigles en anglès) es proposa integrar quatre disciplines acadèmiques: la ciència marina, les tecnologies marítimes, la intel·ligència artificial (IA) i la robòtica. El resultat n'és un programa únic en el món i altament competitiu.

A continuació s'indiquen els principals resultats d'aprenentatge comuns a tots els itineraris del programa.

Resultats d'aprenentatge orientats a la disciplina que permeten a l'estudiantat del Màster:

 • Adquirir una comprensió més profunda dels processos i reptes propis del medi marí amb la finalitat de desenvolupar robots capaços d'interactuar en i amb aquest entorn, a més de solucions tecnològiques que contraresten i s'adapten a futures amenaces mediambientals (com la contaminació, els efectes del canvi climàtic, etc.)
 • Dominar tot l'espectre de sensors/actuadors específics de la robòtica submarina i de la superfície marina. Comprendre'n les funcions i limitacions i ser capaç d'aplicar-los en robots i utilitzar-los.
 • Ser capaç de modelar forces externes en sistemes robòtics i usar eines de simulació per predir comportaments en medi marins.
 • Desenvolupar i usar de manera col·laborativa un marc general per a la planificació de missions i la programació i execució de robots marins individuals o múltiples connectats en xarxa. Dominar els fonaments teòrics i pràctics dels sistemes de control en xarxa i de l'estimació i el control distribuïts.
 • Ser expert en models computacionals basats en dades aplicades a la detecció, el control, la presa de decisions i el comportament autònom. Dotar als robots marítims de funcionalitats d'intel·ligència artificial (IA), des de la capacitat de percepció fins al desplaçament autònom i la planificació de la navegació.
 • Ser competent en les principals tècniques i paradigmes d'aprenentatge automàtic aplicables a la robòtica. Conèixer els últims avanços en solucions basades en l'aprenentatge automàtic per tractar problemes específics de la robòtica, des d'aplicacions d'aprenentatge profund fins a visió per ordinador, detecció acústica i aprenentatge per reforç.
 • Adoptar aplicacions tecnològiques de superfície i submarines en mitjans litorals, offshore i en alta mar relacionades amb la navegació marítima, la vigilància, el monitoratge mediambiental, els alçaments geotècnics, el petroli i gas submarins, l'aqüicultura marítima i les indústries renovables.

Resultats d'aprenentatge de destreses transversals que permeten als estudiants del Màster:

 • Aplicar les destreses comunicatives i d'investigació necessàries per al treball integrat en equip.
 • Gestionar projectes d'innovació i avaluar sistemàticament riscos i problemes de fiabilitat.
 • Reconèixer les limitacions tècniques, econòmiques, ètiques i normatives de la intel·ligència artificial i desenvolupament i maneig d'innovacions tecnològiques marines.
 • Tindre un coneixement profund dels sectors de la indústria de creixement blau i de les oportunitats de desenvolupament de la tecnologia de la innovació.

 

 

Eixides professionals

Els titulats en aquest màster tenen unes excel·lents perspectives professionals i adquiriran la formació necessària per treballar en empreses dels següents àmbits:

 • Indústria offshore i afins, principalment en l'àrea d'inspecció i manteniment permanent. La demanda de pilots, tècnics i supervisors de vehicles submergibles de control remot (ROV) continuarà sent molt elevada.
 • Les institucions d'investigació oceanogràfica de tot el món estan buscant enginyers amb capacitat per interactuar amb els científics en el desenvolupament i operació de nous sistemes robòtics subaqüàtics.
 • Les activitats de cerca i rescat, en escenaris molt diferents (defensa, empreses d'emergències, etc.), també requereixen aquesta nova tecnologia subaqüàtica i persones amb capacitat per gestionar-la.
 • Operacions renovables en alta mar (energies de les ones i eòlica): sistemes d'inspecció, posada en marxa i desmantellament d'infraestructures.
 • Cultiu oceànic: sistemes d'inspecció, posada en marxa i desmantellament d'infraestructures.
 • Exploració i alçaments topogràfics d'àrees amb petroli i gas: sistemes per a l'automatització d'alçaments geotècnics.
 • Seguretat i vigilància (ports, infraestructures crítiques i reserves marines): sistemes cooperatius per al mapatge ambiental, la vigilància acústica i visual i la detecció d'intrusos.
 • Detecció, monitoratge i contenció de contaminants: sistemes cooperatius destinats a avaluar l'evolució espacial i temporal dels vessaments de contaminants i, en el cas dels hidrocarburs, la contenció de vessaments.
 • Mapatge ambiental i de fons marins a gran escala per a l'avaluació de recursos vius i no vius: sistemes cooperatius heterogenis equipats amb conjunts de sensors complementaris per a un mapatge submarí eficient.

La intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en una àrea d'importància estratègica i en un motor clau del desenvolupament econòmic. De manera paral·lela, l'economia blava es troba en creixement constant i avui dia està generant més de tres milions i mig de llocs de treball. Es preveu que el creixement del sector es duplique per a l'any 2030.

 

Col·laboradors associats

El Màster disposa d'una xarxa internacional de col·laboradors associats tant de l'àmbit de la investigació com de la indústria que són capdavanters en robòtica intel·ligent marina i marítima. 

Aquests col·laboradors associats participen activament en el consorci del Màster i poden acollir projectes de tesis, pràctiques en empresa, campionats de robòtica intel·ligent marina i simposis anuals, de tal manera que s'assegura així un flux de comunicació bidireccional que ofereix oportunitats i reptes en l'àmbit de la investigació i la indústria per a l'estudiantat.

El consorci està obert a noves col·laboracions. En aquest enllaç  es facilita més informació sobre com formar-ne part.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.