Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

 • CG01 - Definir l'actuació professional en l'àmbit de la família com la creació de contextos d'ajuda, en el qual les relacions es caracteritzen per mostrar competència professional, comunicació, confiança, respecte, equitat i compromís. 
 • CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar. 
 • CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar als actors socials i als usuaris, assessorar i supervisar a altres professionals, i promoure canvis socials). 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - Formular les metes i objectius de la funció a realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars. 
 • CE02 - Interpretar adequadament el context social i les seues conseqüències sobre els individus i les famílies. 
 • CE03 - Analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal. 
 • CE04 - Administrar instruments de detecció, diagnòstic, avaluació i peritatge per a l'anàlisi dels factors de risc i de protecció dels contextos familiars i de les necessitats i recursos els seus membres. 
 • CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària. 
 • CE06 - Discriminar bones pràctiques que ajuden a sistematitzar la seua pràctica professional en un moviment de millora contínua i de col·laboració amb els usuaris i altres professionals. 
 • CE07 - Decidir actuacions i programes de prevenció, protecció, intervenció, i mediació que milloren les condicions de vida d'individus, famílies i grups. 
 • CE08 - Valorar la diversitat familiar i cultural dels usuaris dels serveis d'intervenció i mediació familiar. 
 • CE09 - Avaluar programes d'intervenció i mediació familiar, que contribuïsca a generar coneixements, tècniques, productes i serveis. 
Informació proporcionada per: InfoCampus