Intervenció i Mediació Familiar

07/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest estudi de postgrau està centrat en l’adquisició de coneixements, destreses i actituds que, mitjançant la utilització d’estratègies preventives i d’intervenció-mediació familiar basades en la investigació científica, promoguen els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la vida en contextos familiars diversos, convencionals o no convencionals, en situacions de transició, estrès, vulnerabilitat, maltractament i/o risc. El professorat i estudiantat d’aquest màster procedeix de diferents àmbits curriculars i s’orienta a camps molt diversos, ja que el treball amb la família és necessàriament interdisciplinari. Aquest màster ha sigut seleccionat en el rànquing d’El Mundo en diferents edicions, com un dels cinc millors màsters d’Espanya en la categoria de salut.

Reconeixements:

-       Activitat científica declarada d'interès social per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

-       Seleccionat entre els 250 millors màsters impartits a Espanya en totes les especialitats científiques (rànquing elaborat pel periòdic El Mundo. Edició 2014).

-       Premi a la Innovació Educativa pel Projecte de Millora Educativa “Intervenció Familiar: Creació de Relacions d'Ajuda” (Concedeix: Universitat Jaume I. Financia: Banco Santander. Curs 2013/14).

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els perfils i formació prèvia que es consideren més adequats per a superar amb èxit el programa de Màster són: llicenciat/a, diplomat/a i graduat/a en Psicologia, Dret, Treball social, Graduat social, Educació social, Criminologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri, Sociologia, Antropologia, Humanitats Medicina i Infermeria. No obstant això, el Màster està obert a altres perfils acadèmics i professionals, sempre que mostren interès, experiència prèvia o activitat professional vinculada amb els interessos formatius del màster.

El sistema d'admissió i els criteris de valoració de mèrits tindran en compte l'expedient acadèmic en la titulació de procedència i altres formacions que acredite, i l'experiència professional i investigadora dels aspirants. A més, els alumnes realitzaran una entrevista amb membres de la Comissió de Titulació en la qual tindran l'oportunitat de mostrar la seua motivació per a cursar el màster, la vinculació del màster amb la seua trajectòria acadèmica i professional i el grau en què el màster els pot ajudar per a complir el seu projecte de futur.

Els ítems que són objecte de valoració en la fase d'admissió són:

1) Expedient (50%)
2) Experiència professional (10%)
3) Experiència investigadora (10%)
4) Formació complementària (10%)
5) Carta de presentació (tindrà caràcter prioritari) (20%)

En l'admissió de l'alumnat amb títols a l'estranger i amb alumnes amb necessitats educatives s'actuarà tal com es disposa en el Reial decret 1393/2007.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Intervención y Mediación Familiar

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

NOVETAT IMPORTANT (Preinscripcions Segona Fase): El dia 7 de setembre finatliza la segona fase de preinscripció i el dia 11 de setembre, el màster publicarà en el apartat de novetats de la web http://www.masterfamilia.uji.es/  el llistat d'alumnat admès i exclòs de la 2ª fase de preinscripció,  ja que la presentació del màster és el dia 18 de setembre i considerem molt important que les persones tinguen constància del seu estat abans d'aquesta data, amb independència de la data oficial de publicació de dita llistada, el 16 d'Octubre. D'aquesta forma l'alumnat admès podrà incorporar-se amb normalitat el mateix dia 18 de setembre a la presentació del màster i a l'inici de les classes.

Oferta de places

40 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR

Matèries obligatòries (25 crèdits ECTS)

 • Aspectes Jurídicosocials de la Intervenció i Mediació Familiar (5 crèdits ECTS)
 • Anàlisi dels Contextos Familiars (5 crèdits ECTS)
 • Formació i Suport a Pares i Mares i Cooperació amb l'Escola i Altres Contextos (5 crèdits ECTS)
 • Desenvolupament Personal i Sentit Vital en Projectes d'Intervenció Familiar (5 crèdits ECTS)
 • Mediació Familiar: Concepte, Evolució i Models (5 crèdits ECTS)

Matèries optatives (15 crèdits ECTS)

 • Disseny i Anàlisi de Dades en l'Àmbit de la Intervenció Familiar i Social (10 crèdits ECTS)
 • Menors en Risc: Protecció i Reforma (5 crèdits ECTS)
 • Suport a Famílies no Convencionals (5 crèdits ECTS)
 • Suport a Famílies en Situació de Transició o d'Estrès (5 crèdits ECTS)
 • Suport a Famílies amb Membres en Situacions de Vulnerabilitat (5 crèdits ECTS)
 • Maltractament i Família (5 crèdits ECTS)
 • Mediacions Familiars (5 crèdits ECTS)
 • Mediacions Comunitàries (5 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (8 crèdits ECTS)

A més, s'ha d'escollir una de les següentes matèries:

 • Iniciació a la Investigació (12 crèdits ECTS)
 • Pràctiques Externes (12 crèdits ECTS)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

Objectius

En línia amb els descriptors de Dublín, el màster es proposa que els egressats siguen capaços d'integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis professionals adequats entorn de l'àmplia temàtica que abasta la intervenció i la mediació familiar; que tinguen capacitat per a aplicar els seus coneixements i habilitats en els contextos i problemàtiques actualment plantejats, així com en les noves realitats al fet que la família haurà de fer front; que siguen capaços de comunicar les seues conclusions i coneixements als potencials usuaris dels seus serveis, siguen aquestes institucions o individus; que estiguen en condicions d'enfrontar-se a la generació de coneixements a través de la investigació, particularment en el cas d'els qui es proposen desenvolupar una tesi de doctorat; i que adquirisquen els coneixements i habilitats que permeten seguir aprenent i aprofundint en tot el relacionat amb la intervenció i la mediació familiar.

 

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

 • CG01 - Definir l'actuació professional en l'àmbit de la família com la creació de contextos d'ajuda, en el qual les relacions es caracteritzen per mostrar competència professional, comunicació, confiança, respecte, equitat i compromís. 
 • CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar. 
 • CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar als actors socials i als usuaris, assessorar i supervisar a altres professionals, i promoure canvis socials). 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - Formular les metes i objectius de la funció a realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars. 
 • CE02 - Interpretar adequadament el context social i les seues conseqüències sobre els individus i les famílies. 
 • CE03 - Analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal. 
 • CE04 - Administrar instruments de detecció, diagnòstic, avaluació i peritatge per a l'anàlisi dels factors de risc i de protecció dels contextos familiars i de les necessitats i recursos els seus membres. 
 • CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària. 
 • CE06 - Discriminar bones pràctiques que ajuden a sistematitzar la seua pràctica professional en un moviment de millora contínua i de col·laboració amb els usuaris i altres professionals. 
 • CE07 - Decidir actuacions i programes de prevenció, protecció, intervenció, i mediació que milloren les condicions de vida d'individus, famílies i grups. 
 • CE08 - Valorar la diversitat familiar i cultural dels usuaris dels serveis d'intervenció i mediació familiar. 
 • CE09 - Avaluar programes d'intervenció i mediació familiar, que contribuïsca a generar coneixements, tècniques, productes i serveis. 

Duració i calendari

Duració: un any acadèmic (octubre 2021 / setembre 2022), amb possibilitat de realització en dos o més anys.

Calendari curs 2021-2022

Horaris

Les classes s'impartiran de dilluns a divendres a la tarda.

L'horari efectiu de les sessions serà: de 16.30 a 18.30 i de 18.30 a 20.30. 

En el moment d'elaborar el calendari/horari es consideraran les festivitats i els períodes de vacances .

Calendari curs 2021-2022

Coordinació del màster

a) DIRECCIÓ DEL MÀSTER:

 • Dr. Francisco-Juan García Bacete, Catedràtic d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI


b) COMISSIÓ ACADÈMICA DEL MÀSTER:

 • Dr. Francisco-Juan García Bacete, Catedràtic d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
 • Dr. Alfredo Alfageme Chao, Professor Titular d´Universitat, Departament de Filosofia i Sociologia.
 • Dra. Virginia Carrero Planes, Professora Titular d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
 • Dra. Andrea Planchadell Gargallo, Professora Titular d´Universitat, Departament de Dret Públic.
 • Dra. Mª Lidón Villanueva Badenes, Professora Titular d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
 • Estudiant del Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.


c) COMISSIÓ DE COORDINACIÓ:

Formada pels coordinadors de totes les assignatures del Màster, es poden consultar a les guies docents de cada assignatura (SIA)


d) COORDINACIÓ PRÀCTIQUES EXTERNES:

 • Dra. Mª Lidón Villanueva Badenes, Professora Titular d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.


e) COORDINACIÓ TREBALL FI DE MÀSTER:

 • Dra. Virginia Carrero Planes, Professora Titular d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Francisco Juan García Bacete
Telèfons: 964 72 9556 / 964 72 9549
masterfamilia@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa

Coordinador: Dr. Francisco-Juan García Bacete, Catedràtic d´Universitat, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI (fgarcia@uji.es).

Coordinació del treball final de màster i iniciació a la investigació

Virginia Elena Carrero Planes (carrero@uji.es)

 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

En el següent enllaç es pot consultar la informació relacionada amb el programa de doctorat en Psicologia: http://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/psicologia/

A més, des del màster es potència la formació complementària a realitzar durant el propi màster a través de: 

 • Laboratori de Família, amb els àmbits de potenciació i mediació familiar. 
 • Els Dilluns en Família, Cicle de Conferències d'experts. 
 • Sessions formatives sobre Cerca bibliogràfica i Base de dades. 


Per a qualsevol consulta, dirigeixi's a masterfamilia@uji.es

Eixides professionals

Les sortides professionals són àmplies i diverses, tant des de la perspectiva de millora en l'acompliment de treball actual, com de generació de nous llocs de treball vinculats de forma específica a l'àmbit de la intervenció i mediació familiar. El Màster capacita per nombroses professions i / o àmbits laborals. Així, els titulats del Màster podran exercir les seves activitats en / com Serveis Socials especialitzats d'atenció a la família, punts de trobada familiar, Serveis de protecció de menors, Serveis de mesures judicials, Serveis d'atenció a la dona objecte de violència domèstica, Serveis d'Atenció a les Víctimes, Consultories de Mediació familiar, Serveis d'Atenció a l'Immigrant, Perit judicial, mediador familiar, Educador de centres de menors, Educador familiar, Educador en prevenció, Orientador familiar, Psicòleg escolar, tècnic d'atenció primerenca, Tècnic en discapacitat , Psicogerontólogo, Advocat de Família, jutges de Família, ....

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.