Coordinació docent

14/06/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Tots els aspectes relacionats amb la gestió del màster han de ser tractats en la denominada Comissió de Títol del Màster d’Enginyeria Industrial (CTMEI). La composició i funcions d’aquesta Comissió ha de complir amb el Reglament de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Jaume I, en la sessió 21 del dia 30 de març de 2012. En l’article 18 de la secció cinquena d’aquest Reglament s’estableix la composició de la Comissió.

REGLAMENT DE L’ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS DE LA UNIVERSITAT JAUMEI

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió número 21 del dia 30 de març de 2012)

Secció cinquena. Les comissions de titulació de màster

Article 18. Composició

1. Cada màster adscrit al centre ha de disposar d’una Comissió de Titulació de Màster, que és l’òrgan d’assessorament encarregat de facilitar l’organització i la coordinació dels ensenyaments, i que està presidida per la Direcció corresponent.

2. La Comissió de Titulació del Màster està formada per:

• La Direcció del màster, nomenada a aquest efecte pel Rectorat.

• Un mínim de dos membres i un màxim de vuit, del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, triats pel professorat del màster.

• Una persona en representació de l’estudiantat triada entre els delegats i delegades, i subdelegats i subdelegades del màster.

En tot cas, en la composició s’ha de procurar que estiguen representats els departaments participants en el màster. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que ha d’exercir la Secretaria.

3. La composició actual de cada Comissió de Titulació de Màster de l’ESTCE es reflecteix en el catàleg que constitueix l’annex IV. Qualsevol canvi en la composició d’alguna de les comissions de titulació de màster ha de ser ratificada per la Comissió Coordinadora de Màster i informat a la Junta de Centre.

4. La Comissió de Titulació de Màster ha de seguir els criteris marcats per la Comissió Coordinadora de Màster.

5. La Comissió de Titulació de Màster s’ha de convocar sempre que la Direcció del màster ho considere oportú o quan ho demanden la meitat dels seus membres.

Article 19. Funcions

La Comissió de Titulació de Màster té les funcions següents:

• Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

• Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

• Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

• Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

• Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

• Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

• Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

• Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

• Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

• Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

• Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

• Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

• Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

• Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

• Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster. En tot cas, és aplicable el que es disposa a l’article 16 de la Normativa d’estudis oficials de màster de la Universitat Jaume I.

Seguint amb la composició de la Comissió de Titulació del Màster d’Enginyeria Industrial s’intentarà que entre els membres d’aquesta figure el director del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l’UJI, per a una millor coordinació amb aquesta titulació, ja que la majoria del seu alumnat té com a objectiu completar la seua formació cursant el màster d’Enginyeria Industrial, una vegada aconseguit el títol de grau.

Informació proporcionada per: InfoCampus