Competències MECES, genèriques i específiques

23/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

El llistat de competències que els/les estudiants han d'acreditar en finalitzar els seus estudis i que atenen les dimensions necessàries del programa formatiu del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, estan en relació amb els objectius proposats de formació multidisciplinària i integral. Per a la seua determinació, s'ha tingut també com a referent el catàleg taxonomitzat do de competències genèriques transversals i específiques (classificades en competències disciplinessis (saber), professionals (saber fer) i acadèmiques, recollides en el Llibre Blanc, que va ser elaborat a partir dels resultats obtinguts mitjançant qüestionari obert i tancat a un conjunt de 350 enquestats/as entre professionals dels diferents perfils laborals - Graduats/as socials, agents de desenvolupament local, empreses de treball temporal, organitzacions sindicals, empresaris/àries (directors/as de recursos humans) magistrats/as, inspectors/as de treball, tècnics/as de la seguretat social- titulats/as amb experiència i, acadèmics/as pertanyents a diverses àrees de coneixement.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Aprenentatge autònom
CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG03 - Capacitat de gestió de la informació
CG04 - Capacitat d'organització i planificació
CG05 - Compromís ètic
CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG07 - Raonament crític
CG08 - Resolució de problemes
CG09 - Presa de decisions
CG10 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CEA-01 Anàlisi crítica de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.
CEA-02 Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
CEA-03 Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica
CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

CED-01 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les relacions laborals.
CED-02 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de la seguretat social i de la protecció social complementària
CED-03 Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu
CED-04 Capacitat per a planificar, dinamitzar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions
CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques de recerca social
CED-06 Capacitat per a aplicar els coneixements de psicologia del treball en els processos de negociació en l'àmbit laboral
CED-07 Capacitat per a conèixer i aplicar els coneixements sobre la salut laboral i prevenció de riscos laborals
CED-08 Capacitat per a comprendre i aplicar les teories i sistemes de relacions laborals
CED-09 Capacitat per a comprendre i aplicar els coneixements sobre la història de les relacions laborals
CED-10 Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l'economia i el mercat de treball
CED-11 Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les polítiques sociolaborals
CED-12 Capacitat per a definir i implementar els paràmetres d'una auditoria sociolaboral
CED-13 Capacitat per a conèixer les eines estadístiques bàsiques per a la presa de decisions i aplicar la més adequada en cada cas particular
CED-14 Capacitat per a analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
CEP-02 Capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
CEP-04 Capacitat per a desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit laboral.
CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.
CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans de l'organització.
CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció…).
CEP-08 Capacitat per a dirigir grups de persones.
CEP-09 Capacitat per a realitzar funcions de representació i negociació en diferents àmbits de les relacions laborals.
CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.
CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.
CEP-12 Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.
CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

Informació proporcionada per: InfoCampus