Assignatura de pràctiques externes

17/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1.- ASPECTES GENERALS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Les pràctiques externes del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans UJI és una assignatura obligatòria,  de 4t curs, de 12 crèdits i integrada per a la seua impartició i desenvolupament en el Departament d'Administració d'empreses i Márqueting i en el Departament de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat Jaume I. Les pràctiques externes consisteixen en la realització d'estades en pràctiques, mitjançant un sistema de permanències reglades en organitzacions administratives, econòmiques o professionals dels sectors públic o privat, que tenen com a finalitat complementar la formació científica de l'estudiant  i que serveixen perquè aquests tinguen una visió real dels respectius àmbits professionals.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Les pràctiques externes es justifiquen en la necessitat de consolidar una formació o educació integral, tractant d'equilibrar la formació teòrica i pràctica universitària. És una forma d'obtenir una breu experiència laboral, que propicie en un futur la  inserció de l'estudiantat en el mercat de treball. És l'oportunitat de conèixer de prop la dinàmica de l'empresa (pública i privada), d'un despatx professional, de l'administració laboral (Inspecció, INSS, TGSS…), del sindicat, d'un servei de prevenció, d'una mútua, d'una empresa de treball temporal (ETT)… D'altra banda, és una forma d'aconseguir una primera ocupació. A través d'aquestes pràctiques -utilitzades en ocasions a manera de període de prova per les entitats col·laboradores- estudiants de cursos anteriors han sigut contractats per a treballar en una empresa, assessoria, despatx professional, col·laboració en el sindicat… i han trobat per aquest mecanisme el seu primer lloc de treball. S'ha concretat l'oportunitat de celebrar, després de l'estada, un contracte en pràctiques o l'obtenció d'un primer lloc de treball a través d'altres modalitats contractuals.

L'inici d'un període de pràctiques és un pas significatiu per als estudiants del grau, ja que possiblement siga el seu primer contacte amb la realitat empresarial, però, d'altra banda, per a les empreses constitueix un dels processos de selecció més eficaces i idonis. Aquesta intersecció entre l'àmbit universitari i el sector sociolaboral (empreses, administració, sindicats, graduats socials, advocats laboralistas, mútues…) no hauria de limitar-se a un mer intercanvi d'alumnes durant un espai de temps determinat, sinó que hauria de facilitar i promoure una comunicació més fluïda entre ells, en la mesura en què la Universitat representa l'entitat pública essencial al servei de la formació d'estudiants i futurs professionals i suport per a la recerca i desenvolupament de l'entorn empresarial i de la societat en general.

2.- ENTITATS COL·LABORADORES ON POT REALITZAR LES PRÀCTIQUES EXTERNES L'ESTUDIANTAT DEL GRAU

Per a l'efectivitat de les pràctiques externes, la Universitat té concertat una sèrie de convenis amb diferents entitats: institucions, associacions, empreses, organitzacions sindicals, col·legis professionals. A totes aquestes entitats o institucions que han subscrit un conveni amb la Universitat se'ls denomina entitats col·laboradores o cooperadores, entitats que col·laboren de forma altruista amb la Universitat, completant la formació de l'estudiant i possibilitant la realització d'un període de pràctiques en aquestes. Com a entitats que han subscrit generalment un conveni amb la Universitat, a l'efecte d'acollir estudiants del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, podem esmentar les següents:

 • Administració pública laboral: Inspecció de Treball, INSS, Tresoreria S. S., Institut Social de la Marina, oficines d'informació de la SS…, SERVEF, Comitè Econòmic i Social, consellerías vinculades a la matèria sociolaboral…
 • Assessories laborals
 • Despatxos professionals (graduats i graduades socials, advocats i advocades laboralistas)
 • Departaments de recursos humans d'empreses de diferents sectors d'activitat: ceràmic, tèxtil, hoteler, construcció, metall…
 • Sindicats (gabinets jurídics)
 • Empreses de treball temporal  (ETT)
 • Mútues d'accidents de treball i malalties professionals
 • Serveis de prevenció
 • Pimes
 • Associacions professionals,  fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre
 • Departaments de recursos humans  d'empreses o organismes públics.

L'estudiantat pot accedir a través de l'IGLU per a conèixer l'oferta actualitzada d'entitats on realitzar les pràctiques externes durant el curs 2017/18.

Consulta d'entitats cooperadores.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN RELACIONES LABORALS I RECURSOS HUMANS

L'avaluació i qualificació de les pràctiques externes és competència del  professorat tutor de pràctiques. En qualificar, el professorat tutor de pràctiques ha de tenir en compte els següents criteris establits:

1r.- Realització de les pràctiques en l'empresa (240 hores), obligatorietat d'assistència a les tutories, assistència a les “activitats complementàries” i lliurament d'una memòria i informes de pràctiques: els alumnes tenen l'obligació de lliurar al seu professor tutor o professora tutora una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant la seua estada en l'empresa o entitat.  La realització de les pràctiques en l'empresa, la participació en les activitats complementàries i la seua justificació, l'assistència a les tutories i el lliurament de la memòria, són condicions necessàries per a aprovar i superar l'assignatura.

2n.- Informe del supervisor o supervisora de pràctiques: el professor tutor o professora tutora, a l'hora de qualificar l'alumnat ha de tenir present l'informe i qualificació que emet el supervisor o supervisora de l'empresa.  En les entrevistes i converses mantingudes amb el supervisor o supervisora de l'empresa, elprofessor tutor o professora tutora pot elaborar-se una opinió més encertada sobre l'actitud i coneixements de cada alumne o alumna.

3r.- Informe-qualificació del professor tutor o  professora tutora UJI: el professor tutor o professora tutora avaluarà i qualificarà en funció dels epígrafs anteriors (1r i 2n) i en atenció a les característiques i circumstàncies particulars de cada alumne o alumna, açò és:

a) Expedient acadèmic

b) Regularitat en l'assistència a les entrevistes de tutorización (cal recordar el caràcter obligatori que tenen aquestes. La falta d'assistència injustificada implica no superar l'assignatura de pràctiques).

c) L'aptitud, interès i comportament que ha posat de manifest l'alumne o alumna en les entrevistes de tutorización. No caldrà oblidar, que amb caràcter totalment opcional, elprofessor tutor o professora tutora, dins de la dinàmica de les seues tutories, podria realitzar algun tipus d'exercicis pràctics de caràcter formatiu per als estudiants que li puga servir com un element més a tenir en compte a l'hora de qualificar l'alumnat.

d) La realització per part de l'estudiantat (a iniciativa d'aquest) d'un "treball de recerca extra", en el sentit de treball addicional o complementari de la mera realització de les pràctiques en l'empresa i del lliurament de la memòria.  Com a "treballs extres", es fa referència a treballs de recerca consistents en un estudi en profunditat sobre un tema concret relacionat amb la disciplina (laboral, sindical, seguretat social, seguretat i salut laboral, jurisdiccional laboral... ) treball el contingut del qual podria ser un estudi normatiu (anàlisi de convenis col·lectius, normativa específica), jurisprudència (comentaris i anàlisis de sentències), doctrinal (estudi-opinió de la doctrina sobre algun aspecte controvertit) etc. El lliurament de l'alumne d'un treball d'aquestes característiques podria donar lloc, si escau, a la qualificació d'excel·lent o matrícula d'honor en l'assignatura.

Aquests criteris van ser aprovats en la reunió del Consell de la UPD de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat de 3 de novembre de 2006 i en la Comissió Interdepartamental de la Titulació (CIT) de Relacions Laborals de 16 de novembre de 2006.

4. - RELACIÓ DE TUTORS I TUTORES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES DURANT EL CURS 2016/2017

Nom i cognoms: Beatriz García Ortega
Càrrec: professora associada laboral
Àrea de coneixement: Organització d'empreses
Despatx: JC1042DD
Extensió: 7107
Adreça electrònica: bortega@uji.es

Nom i cognoms: Carla Sancho Mestre
Càrrec: professora associada laboral
Àrea de coneixement: Organització d'empreses
Despatx: JC1041DD
Extensió: 7104
Adreça electrònica: csancho@uji.es

Nom i cognoms: Fernando de Vicente Pachés
Càrrec:  professor titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i S. Social
Despatx: JC2127DD
Extensió: 8665
Adreça electrònica: fernando.vicente@uji.es

Nom i cognoms: Margarita Miñarro Yanini
Càrrec: professora titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i S. Social
Despatx: JC2128DD
Extensió: 8666
Adreça electrònica: myanini@uji.es

Nom i cognoms: Amparo Garrigues Giménez
Càrrec: professora titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i S. Social
Despatx: JC2124DD
Extensió: 8662
Adreça electrònica: garrigue@uji.es

 

5.- ERASMUS PRÀCTIQUES

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques en l'estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions. Els principals objectius d'aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l'EuropeanQuality Charter for Mobility i està finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La Guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlredirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/


Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus