Relacions Laborals i Recursos Humans

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Com a vicedegà de la titulació, constitueix per a mi un motiu de satisfacció poder presentar aquesta titulació a tots aquells que, després de finalitzar els estudis secundaris, volen accedir a la universitat per a poder ser graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans.

Si heu decidit estudiar el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans us he de dir que heu triat uns estudis molt complets i que compten amb un gran ventall de possibles i variades eixides professionals. Es tracta d’uns estudis que se centren en el món del treball: dels treballadors i treballadores, de les empreses i els ocupadors i ocupadores, en totes les seues relacions on apareguen i on es pretén el tractament dels possibles conflictes que es plantegen al voltant de la contractació laboral, tenint en compte la perspectiva normativa, psicològica, d’organització empresarial i la sociològica, totes necessàries per al desenvolupament de qualsevol relació de treball.

Segurament coneixereu l’existència i l’actuació dels que fins fa uns anys eren coneguts com a diplomats o diplomades en Relacions Laborals (en l’actualitat graduats o graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans) i si en coneixeu algun, veureu com el seu camp d’actuació és molt ampli, ja que resolen i assessoren sobre totes les problemàtiques del món laboral. Si mireu al vostre voltant, podreu observar la quantitat de problemes que deriven del món del treball i als quals podreu donar solució amb aquesta titulació.

Comença una etapa molt important en la vostra vida que condicionarà el vostre futur. La universitat constituirà un període de gran importància en la vostra formació, no sols acadèmica sinó també personal, per les activitats que us ofereix i en les quals podreu participar. Us anime a començar, i continuar, amb il·lusió, el nou camí que trieu. Si dediqueu un moment del vostre temps a llegir aquesta informació, podreu adonar-vos que sou vosaltres qui escolliu, que haureu donat un pas endavant per a poder superar els primers dubtes que teníeu.

No vull acabar sense donar-vos la meua enhorabona per l’elecció efectuada així com donar-vos la benvinguda a la titulació.


Fernando Vicente Pachés

Vicedegà del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

devicent@uji.es

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El futur estudiant del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans seria convenient que tinguere aptituds com les que es relacionen a continuació:

 • Interès per aspectes relacionats amb el món laboral
 • Comprensió i anàlisi de textos
 • Bona expressió oral i escrita
 • Capacitat de síntesi i argumentació
 • Habilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions
 • Disposició per al treball en equip
 • Constància i responsabilitat en el treball

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans s’ofereixen 80 places.
   

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Relacions Laborals i Recursos Humans s’han oferit 80 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,270, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 80) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Curs d'adaptació
 

Curs d’adaptació al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, dirigit als diplomats i diplomades en Relacions Laborals per la Universitat Jaume I i als Graduats i Graduades Socials per l'Escola Universitària de Castelló.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Organització dels estudis

Resum de crèdits

Primer curs

Introducció al Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Organització d’Empreses (FBB)

Introducció a la Sociologia (FBB)

Tècniques d’Investigació Social (OB)

Introducció a l’Estadística (FBB)

Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (FB)

Els Reptes de la Globalització (FB)**

Introducció al Dret Públic (OB)

Segon curs

Dret del Treball I (OB)

Dret Sindical (OB)

Introducció a la Psicologia Social (FBB)

Història Econòmica i Social del Treball (FBB)

Organització i Mètodes de Treball (OB)

Psicologia del Treball i dels Recursos Humans (OB)

Sociologia del Treball i les Relacions Laborals (OB)

Direcció i Gestió dels Recursos Humans (OB)

Dret de la Seguretat Social I (OB)

Dret del Treball II (OB)

Tercer curs

Dret del Treball III (OB)

Dret de la Seguretat Social II (OB)

Conflicte i Estructura de la Negociació (OB)**

Economia del Treball (OB)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II (OB)

Economia dels Recursos Humans (OB)

Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans (OB)**

Dret Jurisdiccional Laboral I (OB)

Direcció i Gestió de Recursos Humans II (OB)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II (OB)

Cuart curs

Dret Jurisdiccional Laboral II (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 (OP) o Itinerari 2 (OP)

Itinerari 1: Jurídic i Econòmic

Drets Fonamentals Inespecífics i Relacions Laborals (OP)

Règim Fiscal de les Relacions Laborals (OP)

Sistemes Extraoficials de Solució de Conflictes (OP)

Anàlisi del Mercat de Treball (OP)

Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers a Espanya (OP)

Polítiques Actives d’Ocupació (OP)

Règim Jurídic de la Descentralització Productiva (OP)

Resum de crèdits 

Itinerari 2: Recursos Humans

Anàlisi i Promoció de la Igualtat de Gènere en l’Àmbit Laboral (OP)

Psicologia de la Prevenció de Riscos Laborals (OP)

Habilitats de Negociació i Mediació (OP)

Sociologia de les Organitzacions (OP)

Gestió de la Qualitat i Recursos Humans (OP)

Gestió del Coneixement i TIC en l’Empresa (OP)**

Habilitats de Direcció i Coordinació (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

El llistat de competències que els/les estudiants han d'acreditar en finalitzar els seus estudis i que atenen les dimensions necessàries del programa formatiu del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, estan en relació amb els objectius proposats de formació multidisciplinària i integral. Per a la seua determinació, s'ha tingut també com a referent el catàleg taxonomitzat do de competències genèriques transversals i específiques (classificades en competències disciplinessis (saber), professionals (saber fer) i acadèmiques, recollides en el Llibre Blanc, que va ser elaborat a partir dels resultats obtinguts mitjançant qüestionari obert i tancat a un conjunt de 350 enquestats/as entre professionals dels diferents perfils laborals - Graduats/as socials, agents de desenvolupament local, empreses de treball temporal, organitzacions sindicals, empresaris/àries (directors/as de recursos humans) magistrats/as, inspectors/as de treball, tècnics/as de la seguretat social- titulats/as amb experiència i, acadèmics/as pertanyents a diverses àrees de coneixement.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Aprenentatge autònom
CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG03 - Capacitat de gestió de la informació
CG04 - Capacitat d'organització i planificació
CG05 - Compromís ètic
CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG07 - Raonament crític
CG08 - Resolució de problemes
CG09 - Presa de decisions
CG10 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CEA-01 Anàlisi crítica de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.
CEA-02 Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
CEA-03 Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica
CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

CED-01 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les relacions laborals.
CED-02 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de la seguretat social i de la protecció social complementària
CED-03 Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu
CED-04 Capacitat per a planificar, dinamitzar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions
CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques de recerca social
CED-06 Capacitat per a aplicar els coneixements de psicologia del treball en els processos de negociació en l'àmbit laboral
CED-07 Capacitat per a conèixer i aplicar els coneixements sobre la salut laboral i prevenció de riscos laborals
CED-08 Capacitat per a comprendre i aplicar les teories i sistemes de relacions laborals
CED-09 Capacitat per a comprendre i aplicar els coneixements sobre la història de les relacions laborals
CED-10 Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l'economia i el mercat de treball
CED-11 Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les polítiques sociolaborals
CED-12 Capacitat per a definir i implementar els paràmetres d'una auditoria sociolaboral
CED-13 Capacitat per a conèixer les eines estadístiques bàsiques per a la presa de decisions i aplicar la més adequada en cada cas particular
CED-14 Capacitat per a analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
CEP-02 Capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
CEP-04 Capacitat per a desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit laboral.
CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.
CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans de l'organització.
CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció…).
CEP-08 Capacitat per a dirigir grups de persones.
CEP-09 Capacitat per a realitzar funcions de representació i negociació en diferents àmbits de les relacions laborals.
CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.
CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.
CEP-12 Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.
CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster universitari i foctorat, (modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol), estableix en l'article 12 que els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau (TFG. 6 crèdits ETCS) que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

Consulta la guia docent de l'assignatura

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat sota la supervisió d'un professor tutor o professora tutora acadèmic. Ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant o estudianta i defensat públicament.

Amb la finalitat d'unificar criteris en la seua elaboració i avaluació l'alumnat disposa en l'Aula virtual creada a aquest efecte, una detallada Guia docent, Normativa UJI, Normativa de la Facultat, també recursos informatius d'ajuda, normes d'estil, citació, enviament d'avisos i notícies per correu electrònic a totes les persones integrants de l'Aula (estudiantat i tutors i tutores) a través del servei del fòrum.

Requisit: haver cursat el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatòria. Es recomana a l'estudiantado reforçar els seus coneixements en anglès.

Continguts temàtics

Treball autònom en el qual ha de demostrar l'adquisició de competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol. Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG.

El contingut del TFG podrà correspondre a una de les següents tipologies: a) Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. b) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. c) Treballs experimentals relacionats amb la titulació. d) Altres tipus de treballs.

Els departaments implicats en la titulació de Relacions Laborals i Recursos Humans (Dret del Treball, Psicologia Social, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia), proposaran les diferents línies temàtiques, ajustant-se en la mesura que siga possible als interessos de l'alumnat, l'assignació es realitzarà tenint en compte aquests interessos i la nota mitjana de l'expedient.

En funció del tema, l'alumne o alumna, amb l'ajuda i orientació del tutor o tutora, localitzarà la bibliografia necessària per a la seua elaboració (bàsica, complementària, web d'interès i altres recursos).

Es recomana l'assistència al seminari "Recursos per a la recerca".

Metodologia didàctica

El treball ha de realitzar-se de manera individual per l'alumnat sota la supervisió del director o directora o tutor o tutora acadèmic, la funció del qual serà orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, fer un seguiment del treball realitzat durant el període de durada del treball a desenvolupar i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest. L'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

Consulta professorat tutor de TFG

El tutor o tutora emetrà una autorització perquè el treball puga ser defensat i si l'informe fóra negatiu, haurà d'esperar al següent curs acadèmic perquè, prèvia matrícula, siga autoritzada la seua defensa i s'inicie novament el procés.

No es proposa cap esquema tancat. És cada alumne o alumna amb el seu tutor o tutora, el que dissenya el treball.

L'anglès constitueix llengua docent obligatòria en un 50% en el TFG. Serà el tutor o tutora qui determine amb l'alumne o alumna, al principi del procés de tutorización, la determinació concreta de les activitats que es realitzaran en llengua anglesa en l'àmbit de les tutories i el maneig de bibliografia, si escau.

En tot cas, i pel que fa a l'avaluació, s'haurà de presentar en llengua anglesa, almenys, un resum executiu d'entre 6 i 16 pàgines del treball presentat, el defensa del qual serà en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma.

Igualment, haurà d'estar redactat en llengua anglesa el material escrit (diapositives, posters, o equivalents) que l'alumne o alumna utilitze per a la defensa oral del citat TFG.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de final de grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

Sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Les dates seran les següents, tenint en compte el calendari acadèmic del curs 2016/17. S'informarà amb la suficient antelació del dia concret, hora i lloc (AV):

 • Primera convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: 29 de maig 2017

Avaluació TFG: Entre el 12 i 16 de juny de 2017

 • Segona convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: 26 de juny de 2017

Avaluació TFG: Entre el 10 i 13 de juliol de 2017

Documentació que cal presentar

 • Lliurament en format electrònic (pdf), a través de l'espai habilitat en l'AV.
 • Lliurament en suport paper, en la Secretària de la FCJE. S'haurà de lliurar un exemplar imprés i enquadernat del TFG.
 • Dos impresos de sol·licitud de defensa i declaració ètica, tots dos seran datats i un d'ells li serà lliurat a l'alumne o alumna com a justificant d'haver dipositat el TFG en el termini establit a l'efecte.
 • Autorització de defensa del TFG (en la data de lliurament del TFG).
  • Document d'autorització de difusió, per al Repositori de Biblioteca UJI (És obligatori emplenar i signar en paper l'autorització, tant si s'autoritza com si no s'autoritza l'accés obert. Si l'estudiant o estudianta ho desitja, amb el vistiplau del tutor o tutora, el seu TFG podria ser consultat per qualsevol persona, és a dir, tenir accés obert).
  • La falta de qualsevol d'aquests documents comporta la no recepció de la documentació per part del PAS encarregat de rebre'l.
 • Tots els documents estaran a disposició en l'AV.

Tutors o tutores

El tutor o tutora haurà de lliurar a través de l'Aula Virtual en la data establida del TFG:

 • Autorització de defensa del TFG si considera procedent
 • Informe del TFG tutelat (com a mínim una setmana abans de l'inici del procés de defensa de TFG).

Consulta el perfil dels tutors i tutores del TFG

Procediment de defensa i avaluació

 • Les comissions avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El període de defensa pública dels TFG es publicaran cada curs acadèmic. L'alumnat disposarà de dues convocatòries. El dia i hora i lloc concrets de defensa dels TFG seran comunicats mitjançant l'AV.
 • L'alumnat haurà d'exposar el treball realitzat oral i públicament davant la comissió d'avaluació durant un temps no superior a 10 minuts. Després de l'exposició l'alumne haurà de contestar a les qüestions formulades, si és el cas, per la comissió.
 • Es valorarà la qualitat científica i tècnica del TFG, així com la participació activa de l'estudiant o estudianta en el procés de tutorización.  (ponderació orientativa 80/%), a realitzar pel tutor o tutora, que s'inclourà en l'informe del tutor o tutora.
 • Es valorarà la claredat expositiva, presentació, ús de materials, etc. (ponderació orientativa 20/%), a valorar per la Comissió (Informe Tribunal).
 • La Comissió deliberarà a porta tancada i emetrà la qualificació de 0-10, tenint en compte la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública.
 • S'entendrà que l'alumne o alumna s'ha presentat quan haja comparegut davant la Comissió i realitze l'exposició del seu treball. En els supòsits en els quals s'haja sol·licitat el dipòsit i l'autorització de defensa del TFG i l'alumne o alumna no comparega davant la Comissió, la qualificació que haurà d'aparèixer en l'acta és NP.
 • Aquells TFG amb millor qualificació optaran a les matrícules d'honor que puguen ser atorgades. En cas d'empat en la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora de TFG (afabra@uji.es).

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.


 

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial està reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

 

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans?

-Màsters Oficials:

 • Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
 • Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

Així mateix, amb el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans també pots accedir a altres màsters i títols propis:

 • Curs d'especialització en Dret del Treball i la Seguretat Social ( gestionat per la FUE)

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans són diversos:

 • Via administrativa
 • Via judicial
 • Empreses
 • Professional liberal
 • Docència
 • Assessories juridicolaborals
 • Associacions empresarials
 • Mútues col·laboradores
 • Sindicats
 • Administració pública
 • Empreses de treball temporal
 • Agències d’ocupació

 

Tasques professionals

Els graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans parteixen d’una mateixa base teòrica durant els tres primers cursos i trien la seua especialització en el quart curs, on poden optar entre l’itinerari jurídic i l’itinerari de recursos humans. La gran quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar la seua tasca fa que les seues funcions siguen molt diverses.

a) Via administrativa

- Representació i direcció tècnica de procediment davant:

- Inspecció de treball

- Servei de mediació, arbitratge i conciliació

- Institut Nacional de la Seguretat Social

- Servei públic d’ocupació estatal

- Tresoreria de la Seguretat Social

- Cos de gestió i escala superior de l’administració civil de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals (grups A1 i A2)

- Cos d’inspectors i subinspectors d’ocupació i de la Seguretat Social


- Representació i direcció tècnica en procediments d’inspecció.

Via judicial

Els professionals col·legiats poden actuar davant dels tribunals de l’ordre social de la jurisdicció en reclamacions laborals i de Seguretat Social, en primera i segona instància, com per exemple acomiadaments, prestacions de Seguretat Social (jubilació, invalidesa, orfandat, viduïtat i atur), reclamacions de salaris, classificació professionals, sancions, etc.

Empreses

Per la seua formació en matèries jurídiques, econòmiques i socials, el graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans està qualificat per a gestionar pimes, cooperatives i altres empreses de tipus social. S’ocuparà d’altes, baixes, nòmines, assegurances socials, comptabilitat, fiscalitat, conflictes col·lectius, selecció de personal, etc. També destaca la seua funció com a tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals en les empreses.

Professional liberal

La seua funció és assessorar les xicotetes i mitjanes empreses i els treballadors mitjançant l’exercici de funcions com ara: preparació d’expedients disciplinaris, tramitacions de subvencions, defensa dels drets laborals, anàlisi de les condicions de treball, estudis sobre absentisme, accidentalitat, malalties professionals, situacions d’invalidesa, representació en actes de conciliació i tribunals laborals.

e) Agències de col·locació i empreses de treball temporal.

 

RESUM

 

 • Exercici de la professió de graduat o graduada social, com a professional lliure, en l’assessorament d’empreses i treballadors, incloent-hi la intervenció davant els tribunals de l’ordre social de la jurisdicció.
 • Responsables de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans. Experts en el control, l’elaboració i l’avaluació de polítiques d’ocupació, en assessorament en polítiques d’atracció i gestió de la mà d’obra.
 • Experts en prevenció de riscos laborals, en serveis de prevenció o en empreses consultores especialitzades. Experts en protecció social i Seguretat Social.
 • Experts en resolució de conflictes: en la intervenció o negociació en els convenis col·lectius, en l’arbitratge o resolució de conflictes laborals col·lectius o individuals.
 • Experts en representació d’interessos col·lectius i professionals, tant en l’àmbit privat com en l’administració pública.
 • Experts en col·locació i intermediació entre l’oferta i demanda de treball, tant en l’àmbit de les empreses de treball temporal com en agències de col·locació.


 

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.