Presentació

25/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 93, conforma la professió de Mestre en Educació Primària com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre de 2007.

Aquest grau prepara per a l'activitat dels i les mestres en l'educació de xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. El treball del o la professional de l'ensenyament consisteix a proporcionar a tot l'alumnat una educació comuna que fixe les bases per al seu desenvolupament integral: l'adquisició dels elements culturals bàsics, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic, etc.

Aquests estudis proporcionen una sèrie de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a poder intervindre d’una manera autònoma i eficaç a l'escola i per a projectar-se al medi dels xiquets i xiquetes.

Aquests titulats i titulades han de desenvolupar una actitud crítica que els permeta diferenciar en cada moment quina ha de ser la seua actuació, tenint en compte la situació educativa i les necessitats i interessos de l'alumnat.

La formació dels mestres contempla tres nivells bàsics:

- Formació a nivell professional.

- Desenvolupament d'actituds i d'aptituds que permeten una actuació educativa eficaç.

- Formació científica i cultural.

La formació professional que ofereix la universitat capacita els graduats i graduades en Mestre o Mestra per a ser transmissors de coneixements, per a formar a l'alumnat mitjançant tècniques i estratègies didàctiques i per a buscar altres mitjans i recursos.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació,  conforma a aquesta professió docent com regulada i apareix la justificació de la implantació d'aquest títol per a exercir la professió regulada de Mestre o Mestra d'Educació Primària.

Jesús Gil Gómez

Vicedegà del Grau en Mestre/Mestra en Educació Primària

Informació proporcionada per: InfoCampus