Organització dels estudis

16/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Programació I (FB)

Anglès (FB) (Estil)*

Estructura de Computadors (FB)

Física (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Programació II (FB)

Organització i Gestió d’Empreses (FBB)

Arquitectura de Computadors (OB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Ampliació de Matemàtiques (FBB)

Programació Avançada (OB)

Sistemes Operatius (OB)**

Introducció a Xarxes (OB)

Electrònica (FB)

Bases de Dades (OB)**

Estructures de Dades (OB)

Administració de Sistemes Operatius (OB)

Administració i Configuració de Xarxes (OB)

Tercer curs

Algorítmia (OB)

Fonaments d’Enginyeria del Programari (OB)**

Programació Concurrent i Paral·lela (OB)

Sistemes Distribuïts (OB)

Gràfics i Multimèdia (OP)

Sistemes Intel·ligents (OB)**

Disseny i Implementació de Sistemes d’Informació (OB)

Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (OB)

Assignatures de tecnologia específica (segons l'itinerari triat). S’han de cursar les dues assignatures optatives de l’itinerari que s’ha triat.

Quart curs

Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (PE/PFG)1

Iniciativa Empresarial (OB)

Assignatures de tecnologia específica (segons l'itinerari triat). S’han de cursar les sis assignatures optatives de l’itinerari que s’ha triat.

ITINERARI 1: Enginyeria del Programari

48 crèdits ECTS

- Verificació i Validació (OP)

- Anàlisi de Programari (OP)

- Disseny de Programari (OP)

- Gestió de Projectes d’Enginyeria del Programari** (OP)

- Disseny i Implementació de Bases de Dades (OP)

- Paradigmes de Programari (OP)

-Taller d’Enginyeria del Programari** (OP)

- Mètodes Àgils (OP)

ITINERARI 2: Sistemes d'Informació

48 crèdits ECTS

- Sistemes d’Informació en les Organitzacions (OP)

- Anàlisi de Sistemes d'Informació (OP)

- Tecnologies Web per als Sistemes d’Informació (OP)

- Gestió de Projectes de Sistemes d’Informació** (OP)

- Disseny de Sistemes de Bases de Dades (OP)

- Sistemes d’Informació Integrats (OP)

- Sistemes de Suport a la Decisió** (OP)

- Tecnologies per a la Integració d’Informació (OP)

ITINERARI 3: Tecnologies de la  Informació

48 crèdits ECTS

- Gestió de la Informació en les Organitzacions (OP)

- Seguretat Informàtica (OP)

- Tecnologies i Aplicacións Web (OP)

- Arquitectura de Sistemes Informàtics (OP)

- Administració de Sistemes Informàtics (OP)

- Sistemes de Gestió de Bases de Dades** (OP)

- Administració de Serveis de Xarxa (OP)

- Tecnologies Emergents** (OP)

ITINERARI 4: Enginyeria de Computadors

48 crèdits ECTS

- Disseny i Gestió de Xarxes (OP)

- Seguretat Informàtica per a Enginyeria de Computadors (OP)

- Xarxes i Dispositius Mòbils** (OP)

- Programari de Sistemes i de Comunicacions (OP)

- Arquitectura de Sistemes Informatitzats (OP)

- Disseny de Sistemes Digitals (OP)

- Arquitectures Avançades** (OP)

- Disseny de Sistemes Encastats i de Temps Reals (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar l’assignatura Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (PE/PFG) s’ha d’haver superat el 69% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense comptar aquesta assignatura, i considerant obligatòries totes les assignatures de l’itinerari corresponent.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus