Treball de final de grau

18/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aspectes generals

El Treball Fi de Grau consisteix en l'elaboració individual per part de cada estudiant d'un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora, qui té la consideració de director/a de el treball. Es tracta d'un treball que serveix per acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Grau i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb totes les assignatures cursades prèviament.

Es imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el Treball Fi de Grau i els crèdits referits a les Pràctiques Externes.

Consulteu la guía docent de l'assignatura.

Continguts temàtics

Els departament de Dret Públic està implicat en la oferta de línies temàtiques per al TFG en la titulació de Gestió i Administració Pública. Concretament, les àrees involucradess són Dret International Públic, Dret Constitucional, Dret Financer i Tributari i Dret Administratiu.

L'estudi que l'alumne/a ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat conforme al procediment establert. Per això recull tots els temaris que componen les assignatures que formen part de la carrera en l'enteniment que cada treball individualment tracta una parcel·la concreta i singular que ja ha estat estudiada i superada durant la titulació.

Consulta professorat tutor de TFG

Cada tutor/a donarà pautes generals sobre el material bibliogràfic que l'alumne/a ha d’utilitzar a l'efecte de dur a terme de forma satisfactòria el seu TFG. Ha de ser cada estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'identificar, localitzar, sistematitzar, estructurar, estudiar i citar de forma apropiada la bibliografia utilitzada de forma específica i relativa al tema estudiat.

Es recomana l’assistència al seminari d’orientació bàsica per a l’elaboració del TFG impartit per qui estigui en la coordinació de l’assignatura i a la sessió de recerca bibliogràfica ofert pel personal de la Biblioteca de l’UJI.

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de forma individual per cada alumne/a sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a-director/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les activitats que aquest ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball ha de permetre que aquest es desenvolupe i s'execute de forma apropiada.

Amb la finalitat de facilitar la comunicació entre tutors i estudiantat així com per a mantindré informat a l’alumnat matriculat en el TFG es crearà un Aula virtual de l’assignatura.

El tutor/a ha d'autoritzar la defensa del TFG abans de la seva avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

El TFG, amb el vistiplau del tutor/a, i previ l'Informe positiu d'aquest, ha de ser defensat en sessió pública.

L'informe del tutor/a se ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

El TFG ha d'ajustar-se a les normes d'estil recollides en l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

En qualsevol cas la realització del TFG ha d'atendre al previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012 modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012 i pel Consell de Govern de 15 de desembre de 2014 i específicament a les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de final de grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

La sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/as es realitzarà atenent als criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura TFG.

Criteris de superació de l'assignatura

El TFG ha de comprendre una estructura mínima, que inclogui els apartats següents: índex, introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia, a més dels corresponents Annexos, si escau.

L'extensió del treball ha de ser, com a mínim, de 35 pàgines, i com a màxim 40, sense comprendre Annexos i bibliografia, al que ha d'afegir-se un resum del treball en anglés, amb una extensió de 10 folis.

El requisit lingüístic del TFG (anglès) es concretarà en funció del criteri del tutor/a i podrà consistir, entre unes altres, en alguna o algunes de les següents activitats: lectures especialitzades, consulta de bibliografia, anàlisi de jurisprudència comparada i/o europea, etc. En tot cas, el resum del treball ha de presentar-se en anglès. La resta del treball ha de ser presentat en espanyol o valencià.

L'exposició oral ha de fer-se en espanyol, valencià o anglès, a elecció de l'estudiant, i amb ajuda de mitjans audiovisuals o sense ells, també a elecció de l'estudiant.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defensi davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

Presentació i defensa del TFG

L'estudiantat haurà de realitzar el seu TFG conforme a les directrius del seu tutor/a.
La coordinació i els tutors/as del TFG del Grau en Gestió i Administració Pública aprovaran anualment unes fites (dates d'entrevistes, presentació de versions i/o compliment de tasques) que els alumnes/as hauran d'anar complint, sent el seu incompliment motiu objectiu perquè el tutor/a NO autoritzi la seva defensa.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball al tutor/a i aquest/a ha donat el vist-i-plau a la presentació, sense la qual no podrà procedir-se a la defensa del mateix, deurà:

1. Sol·licitar en el termini establert al Coordinador/a de l'assignatura de TFG, juntament amb dues còpies del seu treball (en format paper i en format digital -Word i PDF-), i l'autorització del seu tutor/a, l'autorització per a la defensa del seu TFG.

Aquesta sol·licitud es realitzarà a través del següent procediment:

La sol·licitud de defensa i dipòsit del TFG que constarà de dues parts:

- L'alumne/a haurà de penjar en el lloc habilitat a aquest efecte a l'aula virtual de l'assignatura el TFG en format PDF.

- A més, haurà de presentar en Secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques la següent documentació:

* Exemplar del TFG, imprès a doble cara i enquadernat en tipus rústic o amb espiral.

* Declaració ètica emplenada i signada.

* Dos exemplars de la sol·licitud de defensa, emplenades i signades. Una d'elles serà retornada a l'alumne/a, cunyada i datada, perquè quedi constància del moment en el qual es va realitzar la sol·licitud i dipòsit del TFG.

2. Les Comissions Avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El dia i hora concrets es comunicaran a l'alumnat amb l'antelació suficient.

3. La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFG valorant, de forma global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per el/l'estudiant, podent al seu torn, tenir en compte l'informe emès pel tutor/a de el TFG.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defensi davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora després de la defensa pública mitjançant l'exposició del seu contingut o de les línies principals del mateix, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. Posteriorment, l’alumne/a contestarà a les preguntes i aclariments que puguin plantar els membres de la Comissió Avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del TFG, en atenció als criteris anteriorment assenyalats.

Una vegada que tots els/les alumnes hagin realitzat la defensa sol·licitada es publicarà l'acta amb les qualificacions de cadascun dels treballs a través de les vies ordinàries.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora de TFG (tomas@uji.es).

Informació proporcionada per: InfoCampus