UJI

Convocatòria sessió 146 (17-7-2019)

17/10/2019 | ICC

1. Informe de la directora.
2. Assumptes econòmics.
2.1. Estat de comptes i aprovació, si escau, de les sol·licituds
econòmiques.
3. Assumptes de PAS/PDI/POD.
3.1. Aprovació, si escau, del POD del curs 2019/20
3.2. Aprovació, si escau, d'una sol·licitud de vènia docendi
3.3. Aprovació, si escau, d'una sol·licitud de semestre sabàtic.
4. Altres assumptes.
4.1. Aprovació, si escau, de la posició del departament sobre la
proposta del Grau d'Intel·ligència Robòtica.
4.2. Aprovació, si escau, de la proposta del departament sobre el
catàleg d'àrees de coneixement afins.

4.3. Aprovació, si escau, d'una estada d'un professor visitant en el
departament.
5. Torn obert de paraules.