UJI

Convocatòria sessió 145 (3-4-2019)

17/10/2019 | ICC

1. Informe de la directora.
2. Assumptes econòmics.
2.1. Estat de comptes i aprovació, si escau, de les sol·licituds
econòmiques.
3. Assumptes de PAS/PDI/POD.
3.1. Aprovació, si escau, de la promoció, del perfil i la composició de
la comissió per al concurs d'una plaça a CU en l'àrea d'ATC.
3.2. Aprovació, si escau, del perfil i la composició de les comissions
per al concurs de 4 places de LA TEUA en l'àrea de CCIA.
4. Altres assumptes.
4.1. Aprovació, si escau, de la posició del departament sobre la
proposta de nous graus.
5. Torn obert de paraules.