UJI

Convocatòria sessió 144 (6-3-2019)

17/10/2019 | ICC

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2.- Informe de la directora

  • 2.1.- Estat de comptes i aprovació, si escau, de les sol·licituds
    econòmiques

3.- Assumptes de PAS/PDI/POD.

  • 3.1.- Aprovació, si escau, de les Vènies Docend
  • 3.2.- Aprovació, si escau, del perfil i la composició de les comissions
    per al concurs d'una plaça de CU en l'àrea de CCI

4.-Altres assumptes

  • 4.1.-Aprovació, si escau, de la beca de col·laboració del departament

5.- Torn obert de paraules.