UJI
  • UJI
  • Sessió núm 145 (3-4-2019)

Sessió núm 145 (3-4-2019)

17/10/2019 | ICC

Acords
S'aprova la promoció, el perfil i la proposta de tribunal de la plaça de CU del
àrea d'ATC.
● S'aprova el perfil i la proposta de tribunal de les 4 places de LA TEUA de l'àrea de
CCIA.
● S'aprova el semestre sabàtic sol·licitat en l'àrea d'ATC.
● El departament acorda recolzar tots dos graus donant una clara prioritat al grau
de Robòtica enfront del doble grau.
● S'aprova l'acta de la sessió 145.