L'espanyol com a llengua extrangera

02/07/2020 | FIL
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

L'espanyol com a llengua estrangera (EA0954)

Departament de Filologia i Cultures Europees

(Curs 2020-2021)

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

L'assignatura L'espanyol com a llengua estrangera (EA0954) pretén oferir la formació necessària per a afrontar el repte d'ensenyar espanyol com a llengua segona i estrangera. En un context dominat per la internacionalització, l'ensenyament d'espanyol s'ha convertit en una de les grans demandes del mercat, no solament de l'europeu, sinó de zones com Àsia, Àfrica i Estats Units, que relacionen el coneixement de l'idioma amb les possibilitats d'integració en una de les comunitats lingüístiques amb més futur del planeta.

Adreçat a persones interessades a iniciar-se professionalment en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera (ELA), per la qual cosa desenvolupa un primer acostament a la professió i guia en el desenvolupament de les competències docents bàsiques necessàries per a enfrontar-se als reptes de l'aula.

L'assignatura s'ofereix com a activitat extraacadèmica amb reconeixement de crèdits per als graus d'Estudis Anglesos, Traducció i Interpretació, Humanitats, Mestre d'Educació Infantil i Mestre de Primària, així com els de l'àrea de Comunicació (Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, i Periodisme). També s'admetran estudiants d'altres graus o màsters. El nombre màxim de places serà de 50.

Es considera com prerrequisit per a accedir a l'assignatura el coneixement de la llengua nivell C2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (nivell assignat als nadius d'una llengua).


DATA D'INICI: segons el calendari acadèmic de l'UJI, el primer dia de classe del primer semestre

DURADA: Primer semestre

HORARI: Vegeu SIA.  https://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/205/asignatura/EA0954/ 

PREU: 120€

CRÈDITS ECTS:  3 mòduls de 2 Crèdits. Total 6 Crèdits (pendent de resolució de VOAP)

RESPONSABLE DE L'ASSIGNATURA: Jorge Martí Contreras

COORDINA: Deganat Facultat de Ciències Humanes i Socials. Departament de Filologia i Cultures Europees

Les persones matriculades en el curs podran sol·licitar el reconeixement de 6 crèdits ECTS sempre que superen
l'avaluació dels tres mòduls.

 

 

OBJECTIUS DEL CURS

 

• Aplicar en l'aula tècniques docents bàsiques, algunes dinàmiques de grup i certs recursos didàctics per a crear les condicions que afavorisquen l'aprenentatge i el desenvolupament de l'autonomia de l'alumne, a través de l'ús comunicatiu de la llengua oral i escrita.

• Utilitzar una sèrie d'instruments per a analitzar i reflexionar sobre la pròpia competència docent i intercultural, amb la finalitat de prendre decisions que repercutisquen en l'ensenyament i en el seu desenvolupament professional.

• Donar resposta a preguntes dels alumnes sobre el funcionament i l'ús de la llengua espanyola i de la cultura hispànica.

• Prendre consciència del que implica ser professor d'ELA: planificació, execució i avaluació de l'ensenyament.

• Impartir metodologies, des de l'enfocament comunicatiu i les estratègies constructivistes, amb la finalitat de preparar materials per a l'aula i organitzar tasques grupales i individuals.

L'assignatura és de 6 crèdits (ECTS), que corresponen a 60 hores presencials i 90 d'activitats no presencials. La temporalització s'organitza en tres mòduls, cadascun d'ells de 2 crèdits (20 hores lectives):

 

MÒDUL 1: Conceptes bàsics

(Cinc primeres setmanes)

· Introducció: el professor d'ELE.

. Norma lingüística i varietats de l'espanyol

 

MÒDUL 2: Corrents metodològics

(Cinc setmanes)

. Metodologies i procediments d'aprenentatge

. Enfocament comunicatiu mitjançant tasques

 

MÒDUL 3: Habilitats lingüístiques i comunicatives

(Cinc últimes setmanes del semestre)

. Competència funcional: microfunciones comunicatives

· Tàctiques i estratègies pragmàtiques: adequació i eficàcia comunicativa

. Gèneres discursius: estructura, procediments temàtics, registre, funció social

 

Inscripcions:

Termini: el dia abans de l'inici de les clases

Pàgina web del Departament de Filologia i Cultures Europees

Informació: adm-fil@uji.es

Inscripció i pagament: http://inscripcio.uji.es

 

 

 

Informació proporcionada per: Departament de Filologia i Cultures Europees