UJI

Alemany acadèmic i de la comunicació

Última modificació: 15/06/2017 | Font: FIL

Alemany acadèmic i de la comunicació (HU1040)

Departament de Filologia i Cultures Europees (Curs 2017-2018)

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

 

L’assignatura Alemany acadèmic i de la comunicació (HU1040) es planteja com un curs de formació lingüística dins de l’àmbit de les ciències humanes i socials per tal d’ajudar l’alumnat a participar en programes europeus (Erasmus, Leonardo, Sòcrates...), optar a beques i convenis institucionals (MAE, DAAD, Unesco...) i a superar les proves de nivells de llengües ofertes per la Universitat Jaume I i obtenir els certificats corresponents.

 

Es tracta d’un curs de segon nivell de llengua alemanya, complementari a l’assignatura de formació bàsica Llengua i cultura alemanyes. El nivell inicial és l’A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i es tractaran d’assolir els fonaments del nivell B1 (nivell exigit per a cursar estudis a l’estranger).

 

L’assignatura s’ofereix com a optativa per a l’alumnat d’Humanitats: Estudis interculturals i com a activitat extraacadèmica amb reconeixement de crèdits optatius per a la resta de la Universitat Jaume I, tot i que tindran preferència en l’admissió els estudiants matriculats en els graus d’Humanitats: Estudis interculturals, Història i Patrimoni, Estudis anglesos i Turisme, així com aquells de l’àrea de llengües, ensenyament i comunicació (Traducció i interpretació, Mestre d’educació infantil, Mestre de primària, Comunicació audiovisual, Publicitat i relacions públiques i Periodisme).

 

 

 

DATA D’INICI: setembre de 2017

DURADA: primer semestre

HORARI: veure SIA

PREU: 90€

CRÈDITS ECTS:  3 mòduls d’1,5 crèdits. Total: 4,5 crèdits

PROFESSORAT: Vita Vera Luque Arrufat

COORDINA: Deganat Facultat de Ciències Humanes i Socials. Departament de Filologia i Cultures Europees

 

Les persones matriculades al curs obtindran 4,5 crèdits ECTS optatius sempre que superen l’avaluació dels tres mòduls.

 

 

 

OBJECTIUS DEL CURS

 

  • Aplicar a l’aula tècniques docents bàsiques, algunes dinàmiques de grup i certs recursos didàctics per a crear les condicions que afavorisquen l’aprenentatge i el desenvolupament de l’autonomia de l’alumnat a través de l’ús comunicatiu de la llengua oral i escrita

 

  • Donar resposta a preguntes de l’alumnat sobre el funcionament i l’ús de la llengua alemanya i de la seua cultura

 

 

 

L’assignatura és de 4,5 crèdits (ECTS), que corresponen a 45 hores presencials i 67,5 d’activitats no presencials. La temporalització s’organitza en tres mòduls, d’1,5 crèdits cadascun (15 hores lectives).

 

 

 

 

 

MÒDUL 1: Fonaments lingüístics (A2)

(setembre – octubre)

  • Comprendre i produir textos informatius
  • Ser capaç de llegir narracions

 

MÒDUL 2: Preparació per al viatge

(octubre – novembre)

  • Adquirir habilitats i estratègies per a resoldre situacions en la vida acadèmica
  • Utilitzar eines per a accedir a la informació i gestionar-la

 

MÒDUL 3: Llengua d’intercanvi

(novembre – desembre)

  • Participar en diàlegs de la vida quotidiana
  • Analitzar els mecanismes de descripció i d’argumentació

 

 

Inscripcions

Termini: fins el 12 de setembre

Pàgina web del Departament de Filologia i Cultures Europees

Informació: adm-fil@uji.es

Nota: a la secretaria es facilitarà la informació per a realitzar el pagament del curs.

 

Informació proporcionada per: Departament de Filologia i Cultures Europees