Grups d'investigació

24/01/2023 | EMC
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Investigació i desenvolpument ecològics
Codi del grup: 016  Acrònim: GID  

Avaluació de la sostenibilitat (LCSA). Avaluació del cicle de vida (ACV, LCA). Ecodisseny: disseny de productes considerant especificacions ambientals perquè el producte siga més eficient des del punt de vista ambiental i de la sostenibilitat. Millora de la qualitat de l’aigua. Sostenibilitat d’energies renovables.


Grup de Biomecànica i Ergonomia
Codi del grup: 071  Acrònim: BE

Biomecànica de les articulacions. Disseny de pròtesis. Biomecànica de l´agafada. Biomecànica dental. Ergonomia de productes i del lloc de treball. Disseny emocional.


Grup d'Investigació en Enginyeria Tèrmica
Codi del grup: 107  Acrònim: GIT  

Minimització de l’impacte ambiental dels sistemes de producció de fred: reducció del consum energètic i utilització de fluids respectuosos amb el medi ambient. Avaluació energètica de noves mescles de refrigerants. Optimització i desenvolupament de nous cicles de refrigeració amb CO2 en règim transcrític i subcrític. Integració de tecnologies sense fluid per a la millora del rendiment energètic d’instal·lacions de compressió de vapor. Recuperació energètica, o bé per a elevar la qualitat energètica mitjançant l’aplicació de bombes de calor en cascada, o per a l’activació de màquines frigorífiques per absorció, o per a la generació d’energia elèctrica mitjançant l’activació de cèl·lules Peltier o de cicles orgànics de Rankine

 

Grupo de Cálculo de Estructuras y Mecánica Computacional
Codi del grup: 108  Acrònim: CECOM  

Estructuras mixtas acero-hormigón (CFT). Frío y fuego. Experimentación en estructuras mixtas. Técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas a la predicción del comportamiento de pilares mixtos. Multifísica computacional. Mecánica de medios continuos generalizada. Control pasivo de estructuras. Diseño sismorresistente de estructuras. Vibraciones de origen ferroviario.  Dinámica de puentes de ferrocarril.


Fluids Multifàsics
Codi del grup: 166  Acrònim: GFM  

Caracterització experimental de fluids multifàsics. Desenvolupament d’instrumentació per a la caracterització de fluids multifàsics (sondes òptiques, sondes de conductivitat, LDA, càmeres CCD d’alta velocitat, etc.). Desenvolupament de models matemàtics per a la simulació de fluids multifàsics. Caracterització i estudis experimentals de l’atomitzat de líquids.


Enginyeria de Residus i Sostenibilitat 
Codi del grup: 168  Acrònim: INGRES

Línia Enginyeria de residus:Modelització de la gestió dels residus urbans. Aplicació dels sistemes d’informació geogràfica a la gestió de residus. Tecnologies de tractament biològic de residus. Valorització i minimització de residus. Anàlisi estadística de dades.

Línia Gestió i avaluació de la sostenibilitat del cicle de vida: Ecodisseny. Aplicació de tècniques d'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) - Anàlisi de la Sostenibilitat del Cicle de Vida (ASCV) a productes/organitzacions/edificació.Avaluació de la sostenibilitat de sistemes. Indicadors de sostenibilitat. Avaluació de la circularitat de sistemes. Indicadors de circularitat. Certificació i comunicació de la sostenibilitat. Compra Pública Ecològica/Sostenible/Circular.Anàlisi estadística de dades.

 


Tecnologia, Qualitat i Sostenibilitat en la Construcció
Codi del grup: 199  Acrònim: TECASOS  

Centres Històrics: conservació i gestió sostenible (Responsable: García-Esparza, Juan A). Materials ceràmics de revestiment (Responsable: Pitarch Roig, Ángel M). Desenvolupament i estudi de formigons i matrius conglomerants sostenibles (Responsable: Reig Cerdá, Lucía). L'edificació en el context de la regeneració urbana integrada (Responsable: Ruá Aguilar, MªJosé).


Ingenyeria dels Sistemes Tèrmics i Energètics
Codi del grup: 225  Acrònim: ISTENER  

Sistemes de generació i micro-generació d'energia a partir de fonts de calor de baixa temperatura mitjançant Organic Rankine Cycle (ORC). Sistemes de compressió de vapor per a la generació de fred i sistemes de bomba de calor d'alta temperatura.  Anàlisi de nous fluids refrigerants amb baix potencial escalfament atmosfèric (PCA) en sistemes de compressió de vapor (generació de fred i bomba de calor) i ORC. Desenvolupament de sistemes tèrmics i energètics eficients. Eficiència energètica en instal·lacions industrials i edificació


Disseny Assistit per Ordinador
Codi del grup: 274  

Disseny assistit per ordinador (CAD) , modelatge basat en esbossos (SBM), qualitat de models CAD.


Grup de'Investigació en Transmissions d'Engranatges
Codi del grup: 277  Acrònim: GITE  

Generació virtual d'engranatges. Anàlisi geomètrica d'engranatges. Anàlisi termo-mecànic d'engranatges.Disseny i optimització de transmissions d'engranatges.Disseny i fabricació d'engranatges no metàl·lics mitjançant impressió 3D.

Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció